166 resultater
... aktuelle områdene. Finnes det lister med angivelse av marin grense (MG) f.eks. kommunevis for Norge? Marin grense Marin grense ...
... begrenset utbredelse av marine avsetninger (dvs. leire). Marin leire fins i områder som ligger under marin grense (det høyeste nivået havet sto etter istiden). Marin grense er ...
Høyden for den marin grensen avhenger av hvor man er i Norge og varierer mellom 0 og 220 meter over havet,. Marin grense angir dermed høyeste mulige nivå for marine sedimenter som er ... kartet her Last ned datasett her Les mer om marin grense   NGU har lansert nytt datasett som viser marin grense ...
Marin grense (dvs havets høyeste nivå) i Sandnes, kan settes til ca 25 m. ... Sandnes, og hvor lenge er det siden Sandnes ble isfritt? Marin grense i Sandnes Marin grense i Sandnes ...
Det finst ei registrering av MG (marin grense) frå Glomen - på 103 m.o.h. Kilde/referanse: Rasmussen, ... Norges geologiske undersøkelse 369, 1-31 Hva er Marin Grense (MG) innerst i Glomfjorden (Glomen/Fykan) i Meløy kommune i Nordland? Marin grense innerst i Glomfjorden Marin grense innerst i Glomfjorden ...
I mai starter et feltarbeid som skal gi fullstendige kart over havbunnen i Astafjordene i Sør-Troms. Håpet er at dette vil danne skole for kartlegging av resten av norskekysten.
- Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. ... undersøkelse (NGU). Den stiplede linjen viser marin grense, her fra samme sted som bildet over, Høgmælen. Marin leire og kvikkleire Forskerne fastslår at det er viktig å kjenne ...
Ny versjon av WMS-tjenesten for Marine naturtyper er nå klar til bruk.
... http://geo.ngu.no/mapserver/MarinLandskapWMS/? Marin grense http://geo.ngu.no/mapserver/MarinGrenseWMS/? ...
NGUs maringeologiske temakart er samla og gjort tilgjengeleg på ein og same stad. Du finn dei no i same innpakking som NGUs andre kartinnsyn.
En serie med nye, høyoppløselige kart over sjøbunnen på Søre Sunnmøre er nå tilgjengelige. Kartene gir en detaljert framstilling av bunntype og terrengvariasjon over 800 km2 av sjøbunnen i kommunene Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven.
NGU og Astafjordprosjektet overleverer nå oppdaterte og nye marine grunnkart til kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Skånland, Torsken og Tranøy.
Havet har stått ca 200 meter høyere enn dagens nivå for ca 9500 år siden. Overflaten til dagens Mjøsa ligger på ca 130-140 moh. Hvorfor har vi da ikke marine avsetninger fra Minnesund og oppover langs Mjøsa?
... kan du gå direkte til karttjenesten. Velg "Kart", deretter "Marin grense og mulighet for marin leire". Marin leire, herunder kvikkleire, får mye oppmerksomhet, ...
... har utløst det store jordskjelvet, mener Olesen. "Ny" erosjon Langs hele norskekysten har isen flyttet store mengder sedimenter ... i Storfjorden ved Svalbard har altså blitt preget av erosjon i "nyere" geologisk tid. Billefjordforkastningen er en gammel ...
... at store flater på siden av dalene stort sett er urørt av erosjon. Det har vært snø og is mange ganger oppe på den Paleiske flaten, men det har gjort lite med det store bildet. Litt erosjon har det jo vært, det meste av forvitringsjorden er vekk og man kan se ...
... Olesen. Stor aktivitet i jordskorpa som følge av erosjon etter istidene er den trolige årsaken til det store jordskjelvet ved ...
... Mesteparten stammer fra de omkringliggende bankene. Naturlig erosjon, havstrømmer og tidevann har fraktet løsmassene fra de grunne ... ingen korallfragmenter. Dermed er det lite sannsynlig at erosjon av revene bidrar med masser til sandbankene. - Viktig kunnskap ...
... til å gi en felles kunnskapsplattform for forvaltning, marin næring og forskning som kan redusere konflikter og peke på nye ... fylkeskommune) En komplett marin kartlegging av Fosnes i Nord-Trøndelag er gjennomført. ...
... flate landskapet. Prosesser ved fluvial erosjon og skråningserosjon   Grand Canyon: elver har ... Hva er grunnen til den "avkuttede" formen, kan det være erosjon og forvitring som har bidratt til dette? Og hvordan oppsto sinkhullene ...
... – Kartlegging er viktig.Den ekstra satsingen på marin kartlegging i kystsonen, som starter i år, får nytte på mange ...
... på Byneset 1/1 2012 var et kvikkleireskred som gikk under marin grense, området ligger på ca. 90 moh. Når det gjelder utløsning ... ha noe å si. Vegetasjon er med på å binde jorda og dempe erosjon – dette har betydning både for leirskred og skred i andre ...
Geologisk kartlegging av havbunnen og framstilling av marine grunnkart til offentlig bruk er en viktig del av NGUs virksomhet.
... å stimulere aktivitet og nyutvikling innenfor maritim og marin industri har fokus i Europa. I Norge har vi hittil vært mest opptatt av ... godt samarbeid mellom industrien og institusjoner som driver marin datainnsamling. Samarbeidet er nødvendig for å sikre veksten innen blå ...
... viser materiale som er vasket av bølger i strandsonen/under marin grense. Disse består gjerne av sand på beskyttede steder, grus og stein ...
... og karttjenestene. Standardiserte data - Marin forskning er tverrfaglig, og EMODNET Geology har klart å samle og ...
RUNDE: No føreligg svært detaljerte kart frå havbotnen i fem kommunar på Søre Sunnmøre. Dei nye skattekarta rundt fugleøya Runde kan styrke dei marine og maritime næringane i kystsona.
Forskerhjørnet: Kveithola, en marin dal på kontinentalsokkelen nordvest for Bjørnøya, har vært hyppig ...
... nasjonalbudsjett å auke løyvinga til MAREANO-programmet (Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder) med ni millionar kroner. ...
... og Statens kartverk Sjø har på nytt foreslått "MAREANO - marin arealdatabase for norske kyst- og havområder" overfor ... et geografisk grensesnitt, som tilsammen utgjør en virtuell marin arealdatabase. Omfattende ny innsamling av havbunnsdata (dybdeforhold, ...
... i arbeidet i det landsomfattende, statlige prosjektet Marin verneplan for kystområder. Her er nemlig alle landets kystkommuner ...
Nå er kan du laste ned nye kart som er spesielt tilpasset fiskeri- og havbruksnæringen, såkalte marine grunnkart. Kartene dekker området rundt Andøya og Astafjorden. Nedlasting av kartfilene er gratis.
Skjult på dypt vann kan primitivt dyreliv ha reddet seg fra verdens kanskje største masseutryddelse. For 252 millioner år siden forsvant 90 prosent av alle marine arter. Nå har forskere funnet spor etter overlevende.
Lakseselskapene Marine Harvest, Lerøy og Salmar skal bruke fiskens egne skjell til å spore rømt oppdrettslaks. Skjellene vokser som årringer i et tre. Sammensetningen av elementene i ringen avslører hvor fisken stammer fra.
... av flere områder i Trøndelag hvor det er store arealer med marin leire. Kvikkleire kan bare oppstå i områder med marin leire, men det er ... enten som følge av menneskelig aktivitet eller naturlig erosjon (for eksempel ved at en bekk graver seg inn i sidene i bekkedal), kan ...
... undersøkelser viser spor etter iserosjon, sammen med erosjon skap av smeltevann. Tunnelen ble formet gjennom en kombinasjon av ... oppfatning av at strandflaten i hovedsak var dannet av marin erosjon, men han var uenig med de eldre herrene når det gjaldt i hvilket ...
... Kartet viser hvordan sedimentene på havbunnen er dannet. Marin suspensjonsavsetning er for eksempel finkornete sedimenter avsatt fra ... sedimentasjonsmiljø, for eksempel om havbunnen utsettes for erosjon av sterke bunnstrømmer, om sand transporteres langs bunnen, eller om ...
... i leira er formet som tynne flak eller staver, og i marin leire (saltvannsleire) står de mot hverandre omtrent som kortene i et ... enten som følge av menneskelig aktivitet eller naturlig erosjon (for eksempel ved at en bekk graver seg inn i sidene i bekkedal), kan ...
... kan minke som følge av at skipstrafikk skaper erosjon på sjøbunnen og virvler opp sterkt forurensede gamle sedimenter, sier ...
... Kartet viser hvordan sedimentene på havbunnen er dannet. Marin suspensjonsavsetning er for eksempel finkornete sedimenter avsatt fra ... sedimentasjonsmiljø, for eksempel om havbunnen utsettes for erosjon av sterke bunnstrømmer, om sand transporteres langs bunnen, eller om ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.