15 resultater
... kan forvente å treffe på sedimenter avsatt i havet, som marin leire og dermed også kvikkleire. Data rundt tidligere havnivå er dermed ... er utarbeidet ved hjelp av totalt 1904 registreringer av marin grense-observasjoner landet rundt. MG-registreringene og kart med ...
Marin leire ble opprinnelig avsatt på sjøbunnen under og etter siste istid. ... og et skred kan utløses . Hvis vi skal finne marin leire eller kvikkleire, må man være under det vi kaller marin grense ... grunnforhold (boringer), spor etter skred, raviner og erosjon. En god del leirområder i Norge er vurdert i forhold til dette, men ...
... strandvoller. Her finner vi også bratte skrenter dannet ved erosjon av brenninger og tidevannsvekslinger i havet. Forekomstene er blant ... der de forskjellige lagene har ulik motstandsevne mot havets erosjon. Området er vernet. Mer om geologien i Sandfjordalen i ...
... er dannet ved nedbrytning av fjellene gjennom forvitring, erosjon og skråningsprosesser i løpet av, og i tiden etter, de store ...
... ble tappet skjedde dette trolig hurtig, og det var kraftig erosjon helt ned til fjellet. Strandlinjer fra sjøen ble dannet blant annet i ...
Vekst og velstand, klimaendringer og bærekraft i det grønne skiftet var stikkord for NGU-dagens siste del tirsdag.
... Årsaken til mange av de små jordskjelvene er trolig isbre-erosjon ved kysten og avsetning av sedimenter langs den ytre grensen av ...
... steder langs norskekysten der målinger viser en pågående marin transgresjon, altså at havet stiger raskere enn landet. Foto: Anders ...
Bittesmå gamle fiskebein ble til en tidsmaskin som spant seg tilbake hele 13.000 år. Her er en historie om trepigget stingsild, geologisk feltarbeid og evolusjonsbiologi.
Ny forskning bryter med klassisk vindteori. Lenge har vi trodd at store sanddyner i innlandet var skapt av vind, men nå viser det seg at de må være dannet under katastrofale tapninger av bredemte innsjøer ved slutten av siste istid.
... av strandlina sitt fall gjennom nesten 12.000 år – frå marin grense på over 80 m og ned til dagens havnivå. Detaljar i utviklinga ...
Norsk rødliste for naturtyper er lansert for andre gang. I denne utgaven har det geologiske mangfoldet fått et større fokus enn tidligere. En ekspertgruppe har vurdert hvordan det står til med 85 ulike typer av landformer.
... av mineralressurser i Rogaland» (PDF)   Marin miljø- og ressursforvaltning 20. Oddvar Longva forteller om ...
Av Berit Husteli og Rolv Magne Dahl
... av havet etter siste istid, basert på observasjoner av marin grense (MG) Figur 2. En flere titalls meter høy ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.