22 resultater
... bunnstrøm, mens i grunne områder med mye strøm er det erosjon eller ingen avsetning av sedimenter. I de grunne områdene med mye ...
... og brenningshuler. Andre tema som berøres er landheving, marin erosjon, genese av strandstrukturer, tolking av diamikton fra deglasiasjonen, ...
... av tidligere skred og områder hvor det foregår aktiv erosjon er vektlagt. Resultatene danner et grunnlag for videre geotekniske ... Det er hovedsaklig langs disse elvene det er aktiv erosjon i dag. Ellers er det kartlagt større områder med breelv og ... Rapdalen, Elvelund og Myrvang. Her er det også aktiv erosjon i dag med til dels høye skråninger med hav- og fjordavsetninger. ...
... egenskapene til løsmassene, i tillegg til spor etter aktiv erosjon og tidligere skred. Kartene kan dermed fortelle noe om hvor utsatt et ... for seg mht løsmassefordeling, landformer, skredaktivitet, erosjon og leire. Kvartærgeologisk kartlegging av Nesnahalvøya, ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del av prosjektet skal de kjemiske egenskapene til havbunnssedimentene undersøkes, og dette vil danne grunnlag for klassifisering av miljøtilstanden til de marine vannforekomstene i vannområdet Ofotfjorden.
... som opprinnelig var store sletter, er etter lang tids erosjon blitt kupert og oppskåret. Terrenget er i dag preget av skredkanter og ...
... av grus som avsettes på ørene er skjønnsmessig vurdert. Erosjon langs elvebreddene er kartlagt. Uttakssteder for sand og grus i/langs ... av sand og grus foregår vesentlig ved omplassering (erosjon og akkumulasjon) av masser innen området. De største grusakkumula- ...
... egenskapene til løsmassene, i tillegg til spor etter aktiv erosjon og tidligere skred. Kartene kan dermed fortelle litt om hvor utsatt et ...
Basert på informasjon fra Fiskerisjefen i Nordland og Nordland Fiskeoppdretter- lags kjennskap til oppdrettsnæringa er det satt sammen et digitalt kart over anleggene og godkjente lokaliteter for settefisk, lakseslakterier, matfisk, marine fiskearter og skjell. Informasjon om anleggene og lokalitetene er oppdatert pr. 1.5.95.
For grunnvannsforsyning til eksisterende spredt bosetting og ny tettbebyggelse i alt ca. 50 gårder og bolighus/leiligheter - er foreslått en liggende rør- brønn i elveavsetninger på Kvannsletta langs Vefsna. På stedet har en ca. 5 m grus/sand over marine leirer. Alternativet er tatt ut 2 lokaliteter for fjellboring.
... elveavsetningens tykkelse og lagdeling over godt ledende marin leire,og bare på enkelte steder har en fått reflektorer som kan ...
... av NGUs forskningsfartøy FF Seisma ble det gjennomført marin- og hydrogeologiske undersøkelser på Nordbreigrunnen i tidsrommet ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del av kartleggingsprosjektet er de kjemiske egenskapene til sedimenter fra utvalgte avsetningsbassenger undersøkt.
... magnetkis med pentlandittlameller han overlevd forvitring, erosjon, transport, sedimentasjon og ev. resedimentasjon, diagenese og metamorf ...
The Geological Survey of Norway, as a sub-contractor to the University of Bergen in the European Union's project COSTA (Continental Slope Stability; EVK3-CT-1999-00006), has performed a coring cruise with FF"Seisma" to the site of the 1996 slide in Finneidfjord. The main objective of the COSTA project is the assessment of continental slope stability along the European Continental Margin with respect to natural processes and human activity.
The project aims to produce a modern geoscientific atlas and databank to be used in prospecting for mineral resources and in the evaluation of environmental and geochemical issues within a belt extending from W of Norway to the E border of Finland. The N and S limits of the project area meet the coast at Syv Søstrene and Stad respectively.
Jurassic sandstone provenance and basement erosion in the Møre margin - Froan Basin areaMai Britt E.
... består av gabbro som er relativt hard og motstansdyktig mot erosjon sammenliknet med de omkringliggende bergartene. Gabbroen er omdannet i ...
... er 1,5-2,5 m tykk i området. Under myra opptrer vesentlig marin leire (stedvis utvasket eller med innslag av silt/finsand) ned til fjell ...
Norges geologisk undersøkelse har på oppdrag fra Intekno as utført en grunn- vannsundersøkelse ved Vefsn sykehus, psykiatrisk avdeling for vurdering av muligheter for grunnvarmeuttak fra energibrønner i løsmasser. Oppdragsgiver vil vurdere grunnvarme fra opp-pumpet grunnvann som et alternativ til oppvarming av planlagt nytt bygg ved sykehuset. Det foreligger ingen konkrete data på effekt- behov.
"The International Centre for Geohazards" (IGC) har etablert et feltlab-område for undersøkelse av submarine skred i Finneidfjord i Hemnes kommune i Nordland. Stedet er valgt på bakgrunn av at det i 1996 gikk et større kvikkleireskred i dette området. Sommeren 2007 ble det utført en rekke geofysiske undersøkelser i området, koordinert av Isabelle Lecomte fra ICG/Norsar. Hensikten var å teste ut metoder for kartlegging av rasutsatte marine områder.
Nordland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i et samarbeidsprosjekt undersøkt og klassifisert grus- og pukkforekomstene i utvalgte kommuner med tanke på egenskaper til byggetekniske formål. Som en del av dette prosjektet har NGU foretatt detaljerte undersøkelser av sand- og grusforekomsten i Fonndalen i Meløy kommune. Undersøkelsene er gjennomført ved gjennomgang av tilgjengelig materiale fra tidligere undersøkelser, målinger med georadar og sjaktgraving med gravemaskin.
Fant ingen ansatte som matchet søket.