18 resultater
Marin Seismikk og prøver ...
Type 1: Svært stor-polygoner som vises over marin grense Type 2: Mer om usikkerhet i det kvartærgeologiske grunnlaget ... Type 3: Polygoner med tykke toppdekker som krysser marin grense Type 4: Kvartærgeologiske detaljkart er ennå ikke inkludert ...
NGUs maringeologiske temakart er samla og gjort tilgjengeleg på ein og same stad. Du finn dei no i same innpakking som NGUs andre kartinnsyn.
... mer presist, miljøvennlig og effektivt fiske.   Økt marin kartlegging  - Det er nå bekreftet gjennom blant annet dette ... om NGU får anledning til å øke kapasiteten innen marin kartlegging, metodeutvikling og forskning i årene som kommer, sier Jan ...
... 2020 er temaet «Geologi i kystsonen», med fokus på marin kartlegging, mineralressurser og utbygging/arealplanlegging. ...
... Så langt er datasettene «Radon aktsomhet» og «Marin grense» tilgjengelig i GML-format, gjennom Atom-feed og som direkte ...
NTNU Vitenskapsmuseet gjennomførte arkeologiske utgravninger ved Melhus gård høsten 2018 (Melhus kommune, Trøndelag). I den sammenheng var det behov for mer kunnskap om hvordan området kan ha sett ut i forhistorisk tid, for å kunne sette de arkeologiske funnene i et geologisk perspektiv. NGU gjennomførte befaring til utgravningsfeltet i oktober 2018.
... Årsaken til mange av de små jordskjelvene er trolig isbre-erosjon ved kysten og avsetning av sedimenter langs den ytre grensen av ...
Forsøksfiske med aktiv bruk av detaljerte bunntype- og dybdekart fra MAREANO, installert på Olex kartplotter, er gjennomført. Til sammen nitten båter, både havgående og kystbåter. Elleve båter har rapportert sine erfaringer. Båtene har fisket med bunntrål etter hvitfisk og reker, og med snurrevad og line. Fiskerne rapporterer at kartene er lett tilgjengelige, og utformingen av bunntypekartene gjør dem lette å lese og bruke.
... Numeriske modelleringer viser at en viktig årsak er glasial erosjon ved kysten og avset­ning av sedimenter langs den ytre grensen for ... ble presset ned som følge av isens tyngde, ble det avsatt marin leire etter at isen hadde smeltet vekk. Etter at landet hevet seg, har ...
Regjeringa gjer framlegg om å løyve 13,8 millionar kroner i 2020 til eit prosjekt om kystnær kartlegging. Noregs geologiske undersøking (NGU) er ein av partnarane som vert tilgodesett.
Ny forskning bryter med klassisk vindteori. Lenge har vi trodd at store sanddyner i innlandet var skapt av vind, men nå viser det seg at de må være dannet under katastrofale tapninger av bredemte innsjøer ved slutten av siste istid.
Her finner du blogger om ulike tema. Klikk på bildene for å lese innleggene.
... av strandlina sitt fall gjennom nesten 12.000 år – frå marin grense på over 80 m og ned til dagens havnivå. Detaljar i utviklinga ...
... (NORCRUST) i samarbeid med CAGE, BGS, og MARUM–Senter for marin miljøvitenskap i Bremen, Tyskland. NORCRUST er finansiert av Norges ...
... bredekte øyene ligger Kvitøyrenna, en nord-sør gående marin dal full av overraskelser. Den får dere høre mer om etterhvert. Hit ...
... av havet etter siste istid, basert på observasjoner av marin grense (MG) Figur 2. En flere titalls meter høy ...
Klikk på ikonene for å komme til profilene våre på Instagram, Twitter, Facebook, YouTube og Issu (en digital publiseringsplatform for brosjyrer, ukeblad osv). Etter det kommer du til eksempler fra de ulike sosiale mediene vi bruker.
Fant ingen ansatte som matchet søket.