36 resultater
I mai starter et feltarbeid som skal gi fullstendige kart over havbunnen i Astafjordene i Sør-Troms. Håpet er at dette vil danne skole for kartlegging av resten av norskekysten.
... til å gi en felles kunnskapsplattform for forvaltning, marin næring og forskning som kan redusere konflikter og peke på nye ... fylkeskommune) En komplett marin kartlegging av Fosnes i Nord-Trøndelag er gjennomført. ...
... flate landskapet. Prosesser ved fluvial erosjon og skråningserosjon   Grand Canyon: elver har ... Hva er grunnen til den "avkuttede" formen, kan det være erosjon og forvitring som har bidratt til dette? Og hvordan oppsto sinkhullene ...
... og Statens kartverk Sjø har på nytt foreslått "MAREANO - marin arealdatabase for norske kyst- og havområder" overfor ... et geografisk grensesnitt, som tilsammen utgjør en virtuell marin arealdatabase. Omfattende ny innsamling av havbunnsdata (dybdeforhold, ...
... i arbeidet i det landsomfattende, statlige prosjektet Marin verneplan for kystområder. Her er nemlig alle landets kystkommuner ...
... kan minke som følge av at skipstrafikk skaper erosjon på sjøbunnen og virvler opp sterkt forurensede gamle sedimenter, sier ...
... Bildet er tatt mot øst. Apatittfisjon-spor forteller om erosjon fra midt-jura til tidlig kritt tid. Foto: Bart Hendriks ... puslespill. Nå styrkes kunnskapen om landheving, erosjon og forkastninger i de midtre delene av Norge de siste 500 millioner ...
... langs plategrenser. I Norge påvirker også hevning og erosjon fra de store istidene bergspenningene, noe som bidrar til deformasjon ...
Det er utført 2D resistivitetsmålinger i 8 profiler ved Rissa i Sør-Trøndelag som en del av metodeutviklingsprosjektet REMA (Resistivitetsmålinger i marine avsetninger). Prosjektet har som formål å teste anvendeligheten av metoden til å kartlegge kvikkleireforekomster. Lokaliteten ble valgt fordi Rissa har kjente utfordringer knyttet til kvikkleire. I området er det også planlagt ny veg (Fv.
... hastighet 1400-1600 m/s regnes hovedsakelig å bestå av marin leire. Det har ikke vært mulig å påvise grovere avsetninger mot dypet ...
... Harald Blikra ved NGU. - Sikring av bekker og elver mot erosjon, og å skape gode dreneringsveier er viktig i områder med stor fare ...
Om lag 3.000 deltakere er samlet til EAGEs konferanse i disse dager. Konferansen trekker deltakere fra industri- og forskningsmiljøer fra hele Europa. Her kan du se hva NGU bidrar med.
Dette pilotprosjektet i Kirkebukten er en del av et større prosjekt med målsetning om å identifisere forurensningskilder og utføre tiltak for å rense opp i forurensede sedimenter i Byfjorden.
... basert på reell kunnskap. Siktemålet er å etablere en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder (MAREANO), og å ...
... seg god i forhold til å skille kvikkleire fra saltholdig marin leire og andre løsmasser, som sand og grus. (Artikkelen fortsetter ... i Sør-Trøndelag. Blå farge indikerer stabil, saltholdig marin leire, mens gul og grønn farge viser mulig forekomst av kvikkleire. ...
... og den påfølgende landheving der saltvannsleire (marin leire) har kommet opp over havnivå. Her har det fått sitt salte porevann delvis erstattet av ferskvann. I Norge har marin leire størst utbredelse i Trøndelag og på Østlandet, men er også ...
... mye av den kaledonske fjellkjeden nedslitt og fjernet ved erosjon. - Dette gis oss en mulighet til å studere et snitt gjennom det som en ...
Applications are invited for an EU funded PhD programme at the Geological Survey of Norway (NGU), including secondments to industrial and university partners. Two positions are available starting from October 2010.
... viser undersjøiske skred, forteller Thorsnes. MAREANO - marin arealdatabase for norske kyst- og havområder - gjør ny kunnskap ...
... 6. juli samme år. Forskerne fant store avsetninger av marin leire og anbefalte blant annet at det "bør utføres en oppfølgende ...
... til ni millimeter pr. år. Når vi vet at grunnen består av marin leire, var det viktig å få undersøkt dette nærmere, forklarer Dehls. Marin leire kan nemlig inneholde lommer av kvikkleire, som ved ulike ...
... biologiske og kjemiske miljø, og systematisere dette i en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. En detaljert kartlegging ...
... har i flere år vært en pådriver for å få igangsatt en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder (Mareano). Styrket ...
Kan dere forklare hvordan Gløshaugenplatået (og Sundlandsskrenten) er blitt dannet? Er "Dødens dal" en rasgrop og i så fall hvor gammel er den? Områdene er en del av NTNU (Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet) i Trondheim.
... år siden. De fleste flerringformede kratre er ødelagt av erosjon eller platedrift. Ganerød står ved en svært finkornet ...
... biologiske og kjemiske miljø, og systematisere dette i en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. Arbeidet er ventet å ta ...
En gruppe forskere skal granske klimahistorien i Trondheims-regionen de siste 10.000 årene. Målet er å avsløre hvordan klimaendringene etter siste istid har påvirket undersjøiske skred i Trondheimsfjorden.
Forskere har i tre år saumfart sjøbunnen langs kysten av Skagerrak og fire norske fylker. Her har de gransket naturtyper, bunnforhold og terrengformer. Målet er å ta hånd om det rike biologiske mangfoldet på rett måte.
... finne alderen til et sandkorn? Sand dannes ved erosjon av ulike bergarter, og består av mineralkorn fra disse bergartene. ...
... Thorsnes. Gjelene forteller en spennende historie med erosjon og store utrasninger, og det er kjent at de påvirker havstrømmene i ...
Undersøkelser av PCB i lokale kilder, bl.a. bygningsmasse (maling, betong) og kondensatorer, samt lokal overflatejord, ble startet på Svalbard i 2007 etter at Akvaplan-niva påviste forhøyede konsentrasjoner av miljøgifter i marine sedimenter utenfor enkelte bosetninger. Samtlige bosetninger er i løpet av 2007/2008 blitt prøvetatt, og PCB er bestemt i over 1100 enkeltprøver av jord, maling, betong og kondensatorer. Målet for PCB-undersøkelsene på Svalbard i 2009 var å tette kunnskapshull, bl.a.
Ørsmå planteplankton gir klimaforskerne nye svar: Det var etter alt å dømme mye større årtidsvariasjon under siste mellomistid i Nordvest-Russland enn det er i dag. Somrene var varmere og vintrene tøffere.
NGU har i samarbeid med Sysselmannen på Svalbard (SMS) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) studert innholdet av polyklorerte bifenyler (PCB) i jord, sedimenter og bygningsmaterialer i samtlige bosetninger på Svalbard. Til sammen er det samlet inn 1019 prøver fra Barentsburg, Bjørnøya, Colesbukta, Fuglehuken fyr, Grumantbyen, Hopen, Hornsund, Isfjord radio, Longyearbyen, Ny-Ålesund, Pyramiden og Svea.
... regel M 1:250 000). Når det gjelder kart for områder under marin grense (MG) i målestokk 1:50 000 (N50), er det noe eller god dekning i ...
Maringeologer har funnet spor etter det som trolig er en rekke miner fra andre verdenskrig i Oslofjorden. Minemerkene ligger ved Langøyene og stammer etter alt å dømme fra en britisk operasjon i september 1944.
... i Troms fylke befinner seg i kystnære strøk. Marin næringsutvikling er med på å gjøre kystsonen stadig viktigere. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.