31 resultater
... aktuelle områdene. Finnes det lister med angivelse av marin grense (MG) f.eks. kommunevis for Norge? Marin grense Marin grense ...
... begrenset utbredelse av marine avsetninger (dvs. leire). Marin leire fins i områder som ligger under marin grense (det høyeste nivået havet sto etter istiden). Marin grense er ...
Marin grense (dvs havets høyeste nivå) i Sandnes, kan settes til ca 25 m. ... Sandnes, og hvor lenge er det siden Sandnes ble isfritt? Marin grense i Sandnes Marin grense i Sandnes ...
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har satt av midler for å nyttiggjøre seg informasjonen fra Mareano-programmet innen fiskeflåten. I prosjektet "Nye marine grunndata i fiskeri- og havbruksnæringen" er det utviklet verktøy og prosedyrer for å gjøre detaljerte sjøbunnsdata (dybdedata, sedimenthardhet, sedimenttype) tilgjengelig for fiskeflåten og havbruksnæringen.
A total of 73 marine sediment samples from the Barents Sea collected with multicorer equipment in 2003 and 2004 have been analysed for grain size distribution, TOC, carbonate content, clay mineralogy, main elements and trace elements, including heavy metals.
... har utløst det store jordskjelvet, mener Olesen. "Ny" erosjon Langs hele norskekysten har isen flyttet store mengder sedimenter ... i Storfjorden ved Svalbard har altså blitt preget av erosjon i "nyere" geologisk tid. Billefjordforkastningen er en gammel ...
... Olesen. Stor aktivitet i jordskorpa som følge av erosjon etter istidene er den trolige årsaken til det store jordskjelvet ved ...
... viser materiale som er vasket av bølger i strandsonen/under marin grense. Disse består gjerne av sand på beskyttede steder, grus og stein ...
... nasjonalbudsjett å auke løyvinga til MAREANO-programmet (Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder) med ni millionar kroner. ...
... land gjennom de siste ~13000 år, og istidens strandlinje (marin grense) gjenfinnes nå høyt over dagens havnivå, eks. ~86 m o.h. ved ... er kjennetegnet ved å være grunne og relatert til erosjon langs elveskråninger. Ved Vestre Jakobselv finnes det til dels mektige ...
... stadig lavere. Geologene kaller denne nedslitingen for erosjon . Noen bergarter er mer motstandsdyktige mot erosjon enn andre. Dette har å gjøre med hvilke mineraler bergarten ...
... disse sjøene ligger i en sone av breen hvor det var kraftig erosjon gjennom flere faser av istidene. Breerosjonen kan også ha noe med ...
... sedimenterer og danner marbakken. Det kreves altså også erosjon fra bølger og strøm. Sedimenter vasker ut og forflyttes, og marbakken ...
... - på norsk sokkel? På grunnere dyp - Isbreenes erosjon i Barentshavsregionen førte til utbygging av store vifter på marginen ... (glasiasjoner og petroleum). De skal kvantifisere erosjon og avsetning, beregne landheving og istykkelse, og modellere effektene ...
... bergarter som ikke er veldig motstandsdyktig mot glasial erosjon.   Klassifisering av nord-norske "fjorder": Altafjorden, ...
... Kvikkleire kan dannes i soner hvor det finnes slik marin leire - eller blåleire - så høyt som havet en gang nådde. I ... å bygge murer eller steinsette skråninger for å stoppe erosjon langs elver og bekker. Dessuten er det viktig å unngå gravearbeid i ...
... vassdrag i Sibir. Når disse forflytter seg gjennom erosjon i større og større slynger, skjer en avsnøring av ”gamle” ...
... MARIN LEIRE: Samme utsnitt som kartet over, hentet fra NGUs kvartærgeologiske kart. Blå farger markerer marin leire. - Vi har nå to tjenester som ligger åpen ...
... og mønstrene i landhevingen, sier Ebbing.  Økt erosjon De nye data blir tolket sammen med andre geofysiske data som ...
... på Andøya. Her finnes både plantefossiler og en rik marin fauna med muslinger, snegler og blekkspruter. Det mest spennende fossilet ...
MAREANO-programmet har gjennomført omfattende kartlegging av Tromsøflaket. Nå foreligger nye digitale havbunnskart. Kartene viser de fysiske og gologiske forholdene på havbunnen og forteller historien om dannelsen av bunnsedimentene.
Hva er det som gjør et ras av et slikt størrelsesomfang som Storeggaraset utenfor Mørekysten mulig?
1. juni gikk startskuddet for vårens MAREANO-tokt utenfor norskekysten. Mer enn 100 stoppesteder innen et område på 15.000 kvadratkilometer, de fleste av dem på sokkelkanten utenfor Troms og Nordland, skal utforskes de neste fire ukene.
... sin dynamitt Kvikkleire fins i ein del område med marin leire, altså tidlegare fjordbotnar som består av saltvassleire. Dei ... land. Det høgste havnivået frå perioden med issmelting (marin grense) ligg i dag cirka 175 meter over havet i Melhus, noko lågare ut ...
"The International Centre for Geohazards" (IGC) har etablert et feltlab-område for undersøkelse av submarine skred i Finneidfjord i Hemnes kommune i Nordland. Stedet er valgt på bakgrunn av at det i 1996 gikk et større kvikkleireskred i dette området. Sommeren 2007 ble det utført en rekke geofysiske undersøkelser i området, koordinert av Isabelle Lecomte fra ICG/Norsar. Hensikten var å teste ut metoder for kartlegging av rasutsatte marine områder.
Nå er de første områdene på Tromsøflaket kartlagt. Tydelige spor etter drivende isfjell på havbunnen viser at den har endret seg lite etter at isdekket forsvant for mer enn 10.000 år siden.
To beskjedne grunnstoff kan avsløre kildebergartens unike fingeravtrykk og dermed bidra til å styrke olje- og gassletingen i nord. Et nytt norsk-amerikansk forskningsprosjekt skal spore hydrokarboner fra kildebergarter til reservoar.
Ny teknologi og nye former for datainnsamling er blitt testet og utviklet i arbeidet for en bedre ressurs- og miljøovervåking. Kunnskapen blir videreført i kartleggingsprogrammet Mareano, som går til bunns i sensitive kyst- og havområder.
... skred og skredfare, forurensing, menneskelaget materiale og marin arkeologi, opplyser Aivo Lepland. Kartleggingen av Oslofjorden blir ...
Vårens tokt i MAREANO-prosjektet (Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder) er over. Havbunnen er ...
UST NEM, nordlige Russland: I siste istid demte isen opp enorme innsjøer i Russland. Flere ganger var dreneringssystemet snudd og elvene rant sørover.
Fant ingen ansatte som matchet søket.