6 resultater
... og brenningshuler. Andre tema som berøres er landheving, marin erosjon, genese av strandstrukturer, tolking av diamikton fra deglasiasjonen, ...
... isbevegelser, israndtrinn og alder, landhevning, sedimenter, erosjon og landskapsformer. Ekskursjonen er lagt opp som en lang dagstur (ca. ...
... elveavsetningens tykkelse og lagdeling over godt ledende marin leire,og bare på enkelte steder har en fått reflektorer som kan ...
... magnetkis med pentlandittlameller han overlevd forvitring, erosjon, transport, sedimentasjon og ev. resedimentasjon, diagenese og metamorf ...
Smørepreparat fra sedimentene i den nordøstre delen av Skagerrak er analysert. De innsamlede kjernene er opp til 70 cm lange, og det er laget preparater av både toppsedimentet og sedimentet videre nedover i kjernen. Analysen viser at sedimentene generelt har et høyt innhold av finkornet materiale. Innholdet av sand i den uorganiske fraksjonen er vanligvis opp til 2%.
Rapporten dokumenterer tabeller, diagrammer og kart over kjemiske data for 29 elementer fra en landsomfattende innsamling av jordprøver fra ulike jordsjikt (humus, B- og C-sjikt) utført i 1985. I tillegg presenteres resultater fra en tilsvarende undersøkelse fra 1977, da bare humusprøver ble innsamlet.
Fant ingen ansatte som matchet søket.