Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

48 resultater
Klemetsrud, T. HY-00413 Grunnvann fra løsmasse. Vannforsyning Redalen, Gjøvik kommune. ...
... Undersøkelsesboring i forbindelse med grunnvannsforsyning i løsmasse. Vedr. vannforsyning til Lampeland. ...
... Grunnboringer i forbindelse med grunnvannsforsyning fra løsmasse. Ad. vannforsyning til oppsitterne ved Nea i området ved Hegseth. ...
Follestad, B. 0800-3416 1016 Løsmasse kartlegging av traseer for framtidige veier i Eide kommune. ...
... i 1982 og tidligere rapportert ved faggruppe for løsmasse, Geologisk avdeling, NGU. Årsrapport for 1982. Seksjon for ...
... Ved Harholten ser det ut for å kunne være opp til 100 m. løsmasse, hvorav mesteparten trolig er morene. På Bergem har en beregnet opp til 50 m. løsmasse, mens det på Vatn bare var små mektigheter. Seismisk ...
... er det funnet: Hollaelva (mulig i fjell), Svanem-Å (mulig i løsmasse, god i fjell), Hofset (mulig i fjell). Grunnvann i Hemne kommune. ...
... gård ca. 2 km SSØ for Mysen er det undersøkt m.h.p. løsmasse- og grunnvannsforhold. Det er utført sonderinger og satt ned ...
... vei aantas å ha forårsaket skade på 2 gravde brønner i løsmasse som stort sett består av sand og silt med enkelte grovere partier. ...
... Formålet var å bestemme fjelloverflatens forløp under løsmasse i et område ved Lillehammer i forbindelse med planlegging av ...
... kvikkleire i området. I Karasjok ble boringer utført i løsmasse i forbindelse med vannforsyning og avløp. Vannforsyning er løst ved ...
... Seismogrammene ble gode og det ble registrert løsmasse-mektigheter fra 1 til 25 meter. Seismiske undersøkelser ...
... med samlet lengde av 5700 m. Det største beregnede dyp av løsmasse var ca. 80 meter. Seismisk undersøkelse Børselv og Brenna, ...
... av tørr grus opp til 40 m og maksimal mektighet av løsmasse på ca. 70 m. Seismiske grunnundersøkelser Skaland. ...
... omhandler resultatene fra grunnvannsundersøkelser på åtte løsmasse-lokaliteter, langs hovedvassdragene i kommunen. Undersøkelsene viser ...
... var å kartlegge forløpet av fjelloverflaten, løsmasse- tykkelser og variasjoner i løsmassetype i forbindelse med ...
... på vanlig måte langs en rekke profiler. Det ble reistrert løsmasse med tykkelse opp til 25 - 30 meter. Seismisk grunnundersøkelse ...
... mektighet varierer fra 0 til 30 - 40 meter. Lydhastigheten i løsmasse ca. 2000 m/sek. og i fjell ca. 5000 m/sek. Seismiske ...
... har NGU utført en detaljert oppfølging av enkelte løsmasse- og fastfjellforekomster på Andøya, Hinnøya og Langøya. Hensikten ...
... samarbeid med de respektive fylkeskommunene. Prøvetaking av løsmasse, bekkesedimenter og bekkevann er fullført sommeren 1986. Tilsammen ...
... 90.075 Grunnvannstemperaturen i Finnmark er målt i løsmasse- og fjellbrønner. Det viser seg at grunnvannstemperaturen ved 10 - ...
... målt 3 profiler med samlet lengde av 950 m. Den maksimale løsmasse- mektighet ble beregnet til ca. 20 m., men bare en mindre del av ...
... bekkevann, bekkesedimenter, bekketorv, bekkemose, humus og løsmasse (forti morene). I denne rapporten beskrives den praktiske ...
... mellom 4 og 8 m langs de to sørligste profilene, mens løsmasse- tykkelsen langs det nordligste profilet er betydelig mindre og ... synlig i registreringene. Hvis et slikt lag finnes, vil løsmasse- tykkelsene kunne være inntil 60 % større enn profiltolkningene ...
Eilertsen, Raymond S. Longva, Oddvar 0800-3416 Løsmasse- og skredkartlegging i strandsonen utenfor Kristiansand 2013.007 ...
... ut fra Jutulhogget i sin tid. Det ble beregnet tildels store løsmasse- mektigheter - flere steder over 100 m. Målingene ga ikke klare svar ...
... ved seismiske refraksjonsmålinger. Det ble beregnet løsmasse- mektigheter på opptil ca. 20 m. Påhugget kommer antakelig i olivin ...
... løsmas- sene bygger på målingene og kunnskaper om type løsmasse. Ut fra resultatene er det gjort en vurdering av eventuelle tiltak i ...
... (løsmasser), Ulltang (fjell) og Husetuft (fjell og løsmasse). Grunnvann i Førde kommune. ...
... 1988 ble det gjort oppfølgende undersøkelser på to løsmasse- forekomster i Dyrøy kommune: 1) Furustrand og 2) Blindfinnmoen. ...
... er flere potensielle grunnvannsforekomster i løsmasse befart i B-kommunene. Forekomster som ble positivt vurdert sammen med ...
... og gir bl.a. informasjon om : Brønner i berggrunn og løsmasse, større grunnvannsforekomster i løsmasser, sprekker og ...
... i Nord-Gudbrandsdalen. Hovedformålet var å bestemme løsmasse- tykkelsen, men seismiske hastighetsvariasjoner i fjellgrunnen var ...
... Hensikten med målingene var først og fremst å kartlegge løsmasse- mektigheten i forbindelse med opparbeiding av dypere seilingsløp. ...
... av god kvalitet. I Balsfjord kommune er det registrert 25 løsmasse- og 2 pukkforekomster. Sand- og grusforekomstene er anslått til 30 ...
... og gir bl.a. informasjon om: Brønner i berggrunn og løsmasse, større grunnvannsforekomster i løsmasser, spreker og forkastninger ...
... og gir bl.a. informasjon om: brønner i berggrunn og løsmasse, større grunnvannsforekomster i løsmasser, sprekker og ...
... må man ta hensyn til følgende faktorer; 1) fjerning av løsmasse, 2) mulig ubrukbare soner i øvre parti grunnet jord- slepper, 3) ...
... for Hemne kommune. Grunnvannsmulighetene er vurdert ut fra løsmasse boringer i 3 ulike avsetninger: Storoddan, Eide og Vinjeøra. Totalt ...
... og gir bl.a. informasjon om: Brønner i berggrunn og løsmasse, større grunnvannsforekomster i løsmasser, sprekker og ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.