28 resultater
... Ved Harholten ser det ut for å kunne være opp til 100 m. løsmasse, hvorav mesteparten trolig er morene. På Bergem har en beregnet opp til 50 m. løsmasse, mens det på Vatn bare var små mektigheter. Seismisk ...
... er det funnet: Hollaelva (mulig i fjell), Svanem-Å (mulig i løsmasse, god i fjell), Hofset (mulig i fjell). Grunnvann i Hemne kommune. ...
... vei aantas å ha forårsaket skade på 2 gravde brønner i løsmasse som stort sett består av sand og silt med enkelte grovere partier. ...
... kvikkleire i området. I Karasjok ble boringer utført i løsmasse i forbindelse med vannforsyning og avløp. Vannforsyning er løst ved ...
... omhandler resultatene fra grunnvannsundersøkelser på åtte løsmasse-lokaliteter, langs hovedvassdragene i kommunen. Undersøkelsene viser ...
... var å kartlegge forløpet av fjelloverflaten, løsmasse- tykkelser og variasjoner i løsmassetype i forbindelse med ...
... 90.075 Grunnvannstemperaturen i Finnmark er målt i løsmasse- og fjellbrønner. Det viser seg at grunnvannstemperaturen ved 10 - ...
... mellom 4 og 8 m langs de to sørligste profilene, mens løsmasse- tykkelsen langs det nordligste profilet er betydelig mindre og ... synlig i registreringene. Hvis et slikt lag finnes, vil løsmasse- tykkelsene kunne være inntil 60 % større enn profiltolkningene ...
Eilertsen, Raymond S. Longva, Oddvar 0800-3416 Løsmasse- og skredkartlegging i strandsonen utenfor Kristiansand 2013.007 ...
... ut fra Jutulhogget i sin tid. Det ble beregnet tildels store løsmasse- mektigheter - flere steder over 100 m. Målingene ga ikke klare svar ...
... ved seismiske refraksjonsmålinger. Det ble beregnet løsmasse- mektigheter på opptil ca. 20 m. Påhugget kommer antakelig i olivin ...
... løsmas- sene bygger på målingene og kunnskaper om type løsmasse. Ut fra resultatene er det gjort en vurdering av eventuelle tiltak i ...
... (løsmasser), Ulltang (fjell) og Husetuft (fjell og løsmasse). Grunnvann i Førde kommune. ...
... 1988 ble det gjort oppfølgende undersøkelser på to løsmasse- forekomster i Dyrøy kommune: 1) Furustrand og 2) Blindfinnmoen. ...
... er flere potensielle grunnvannsforekomster i løsmasse befart i B-kommunene. Forekomster som ble positivt vurdert sammen med ...
... og gir bl.a. informasjon om : Brønner i berggrunn og løsmasse, større grunnvannsforekomster i løsmasser, sprekker og ...
... Hensikten med målingene var først og fremst å kartlegge løsmasse- mektigheten i forbindelse med opparbeiding av dypere seilingsløp. ...
... av god kvalitet. I Balsfjord kommune er det registrert 25 løsmasse- og 2 pukkforekomster. Sand- og grusforekomstene er anslått til 30 ...
... og gir bl.a. informasjon om: Brønner i berggrunn og løsmasse, større grunnvannsforekomster i løsmasser, spreker og forkastninger ...
... må man ta hensyn til følgende faktorer; 1) fjerning av løsmasse, 2) mulig ubrukbare soner i øvre parti grunnet jord- slepper, 3) ...
... for Hemne kommune. Grunnvannsmulighetene er vurdert ut fra løsmasse boringer i 3 ulike avsetninger: Storoddan, Eide og Vinjeøra. Totalt ...
... systematisk prøvetatt med ett prøvepunkt pr. kvkm. (løsmasse og berggrunn). I tillegg ble det utført detaljerte geologiske ...
... av hovedprofilet går en fjellrygg overdekt av ca. 15 m løsmasse som på hver side har et løsmassedyp på henholdsvis ca. 80 m i syd ...
... lengst vest kan den nå ned til 50 m under havnivå og løsmasse-tykkelsen kan være opp mot 115 m. Lengst mot nord skråner ... m. Mot sør skråner fjelloverflaten ned til 35-40 moh. og løsmasse-tykkelsen øker til 45-47 m. Seismisk hastighet i fjellgrunnen er ...
... ble det påvist gode muligheter for grunnvannsuttak fra to løsmasse- avsetninger. Under langtids prøvepumping av en brønn ved Rotåa ...
... I motsetning til fjellbrønnene har ingen av de undersøkte løsmasse- brønnene et innhold av radon eller fluor som overskrider ...
... har omfattet befaring, georadarundersøkelser, løsmasse- boringer for kapasitetstesting og uttak av vannprøver og ...
... mange grusrygger (eskere), dødisgroper og spylerenner.Løsmasse tykkelsen på elveslettene varierer fra 10 til 20 m, mens den i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.