Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

60 resultater
Klemetsrud, T. HY-00413 Grunnvann fra løsmasse. Vannforsyning Redalen, Gjøvik kommune. ...
... Undersøkelsesboring i forbindelse med grunnvannsforsyning i løsmasse. Vedr. vannforsyning til Lampeland. ...
... Grunnboringer i forbindelse med grunnvannsforsyning fra løsmasse. Ad. vannforsyning til oppsitterne ved Nea i området ved Hegseth. ...
... typer brønner Det finnes to hovedtyper av brønner; løsmasse- og fjellbrønner. Løsmassebrønner graves eller bores kun i løse ... mens fjellbrønnen også oftest går gjennom et lag med løsmasse først, før brønnen fortsetter ned i fast fjell. ...
Follestad, B. 0800-3416 1016 Løsmasse kartlegging av traseer for framtidige veier i Eide kommune. ...
... Ved Harholten ser det ut for å kunne være opp til 100 m. løsmasse, hvorav mesteparten trolig er morene. På Bergem har en beregnet opp til 50 m. løsmasse, mens det på Vatn bare var små mektigheter. Seismisk ...
... i 1982 og tidligere rapportert ved faggruppe for løsmasse, Geologisk avdeling, NGU. Årsrapport for 1982. Seksjon for ...
... skred vil kunne nå (link). En grunn utglidning i løsmasse ved E8 i Ramfjord, Troms, i mai 2013. Utglidningen forårsaket av ...
... er det funnet: Hollaelva (mulig i fjell), Svanem-Å (mulig i løsmasse, god i fjell), Hofset (mulig i fjell). Grunnvann i Hemne kommune. ...
... gård ca. 2 km SSØ for Mysen er det undersøkt m.h.p. løsmasse- og grunnvannsforhold. Det er utført sonderinger og satt ned ...
... vei aantas å ha forårsaket skade på 2 gravde brønner i løsmasse som stort sett består av sand og silt med enkelte grovere partier. ...
... har LIDAR-data allerede vært benyttet et par år, både i løsmasse- og skredkartlegging. Om kort tid presenteres det aller første ... I løpet av vinteren vil det også ferdigstilles tilsvarende løsmasse-kart både fra Vinstra og Fåvang i Gudbrandsdalen, og fra Leka i ...
... – Oftest en mer eller mindre mekanisk/kjemisk endret løsmasse på sitt opprinnelige naturlige dannelsessted Vi deler ...
... – Oftest en mer eller mindre mekanisk/kjemisk endret løsmasse på sitt opprinnelige naturlige dannelsessted Vi deler ...
... kvikkleire i området. I Karasjok ble boringer utført i løsmasse i forbindelse med vannforsyning og avløp. Vannforsyning er løst ved ...
... Seismogrammene ble gode og det ble registrert løsmasse-mektigheter fra 1 til 25 meter. Seismiske undersøkelser ...
... Formålet var å bestemme fjelloverflatens forløp under løsmasse i et område ved Lillehammer i forbindelse med planlegging av ...
... med samlet lengde av 5700 m. Det største beregnede dyp av løsmasse var ca. 80 meter. Seismisk undersøkelse Børselv og Brenna, ...
... av tørr grus opp til 40 m og maksimal mektighet av løsmasse på ca. 70 m. Seismiske grunnundersøkelser Skaland. ...
... over berggrunnen eller bart fjell/(fjell med) stedvis tynt (løsmasse-) dekke (unntatt tynn hav-/strandavsetning). ...
... i årene fremover. Med geokjemisk kartlegging av stedegen løsmasse, det vil si morene eller forvitringsjord, vil en få god oversikt ...
... omhandler resultatene fra grunnvannsundersøkelser på åtte løsmasse-lokaliteter, langs hovedvassdragene i kommunen. Undersøkelsene viser ...
... var å kartlegge forløpet av fjelloverflaten, løsmasse- tykkelser og variasjoner i løsmassetype i forbindelse med ...
... mektighet varierer fra 0 til 30 - 40 meter. Lydhastigheten i løsmasse ca. 2000 m/sek. og i fjell ca. 5000 m/sek. Seismiske ...
... har NGU utført en detaljert oppfølging av enkelte løsmasse- og fastfjellforekomster på Andøya, Hinnøya og Langøya. Hensikten ...
... 90.075 Grunnvannstemperaturen i Finnmark er målt i løsmasse- og fjellbrønner. Det viser seg at grunnvannstemperaturen ved 10 - ...
... samarbeid med de respektive fylkeskommunene. Prøvetaking av løsmasse, bekkesedimenter og bekkevann er fullført sommeren 1986. Tilsammen ...
... på vanlig måte langs en rekke profiler. Det ble reistrert løsmasse med tykkelse opp til 25 - 30 meter. Seismisk grunnundersøkelse ...
... målt 3 profiler med samlet lengde av 950 m. Den maksimale løsmasse- mektighet ble beregnet til ca. 20 m., men bare en mindre del av ...
... bekkevann, bekkesedimenter, bekketorv, bekkemose, humus og løsmasse (forti morene). I denne rapporten beskrives den praktiske ...
... mellom 4 og 8 m langs de to sørligste profilene, mens løsmasse- tykkelsen langs det nordligste profilet er betydelig mindre og ... synlig i registreringene. Hvis et slikt lag finnes, vil løsmasse- tykkelsene kunne være inntil 60 % større enn profiltolkningene ...
Eilertsen, Raymond S. Longva, Oddvar 0800-3416 Løsmasse- og skredkartlegging i strandsonen utenfor Kristiansand 2013.007 ...
... har kantede partikler og er vår vanligste type løsmasse. Avhengig av isens bevegelser og nedsmelting skapes forskjellige ...
... Her er det foretatt georadar-målinger for å kartlegge løsmasse. Foto: Louise Hansen. Sjekker innsjøene ...
... ut fra Jutulhogget i sin tid. Det ble beregnet tildels store løsmasse- mektigheter - flere steder over 100 m. Målingene ga ikke klare svar ...
... løsmas- sene bygger på målingene og kunnskaper om type løsmasse. Ut fra resultatene er det gjort en vurdering av eventuelle tiltak i ...
... ved seismiske refraksjonsmålinger. Det ble beregnet løsmasse- mektigheter på opptil ca. 20 m. Påhugget kommer antakelig i olivin ...
... (løsmasser), Ulltang (fjell) og Husetuft (fjell og løsmasse). Grunnvann i Førde kommune. ...
... 1988 ble det gjort oppfølgende undersøkelser på to løsmasse- forekomster i Dyrøy kommune: 1) Furustrand og 2) Blindfinnmoen. ...
... og gir bl.a. informasjon om : Brønner i berggrunn og løsmasse, større grunnvannsforekomster i løsmasser, sprekker og ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.