24 resultater
Rapporten er utdrag fra NGU-rapport 1633/16 (1981): "Beskrivelse til kvartærgeologiske kart". Kvartærtiden, løsmassenes dannelse og anvendelse, samt eksempler på bruk av kvartærgeologiske kart blir kort omtalt. Rapporten benyttes bl.a som vedlegg til foreløpige kvartærgeologiske kart (fargefotokopier).
... isavsmeltningsforløpet. Hovedtrekk av Gudbrandsdalens kvartærgeologi. ...
... å dekke 8-9 dagers ekskursjon. Masterekskursjon 2012, kvartærgeologi - Trøndelag og Nordland ...
... av dette. Guide til Midtnordenekskursjonen 1994 Kvartærgeologi og miljøgeologi i Midt-Norge ...
... av dette. Guide til Midt-Nordenekskursjonen 1991. Kvartærgeologi i Midt-Norge. ...
... særlig der relativt finkornige masser forekommer. Kvartærgeologi i Lillehammer kommune - beskrivelse til løsmassekart M 1:50 ...
... Lien, R. Beskrivelsen finnes på kartet. Kongsberg. Kvartærgeologi.; Kongsberg; 17142; 1:50 000; trykt i farger ...
... 0800-3416 1435 Rapporten omfatter: Bergrunnsgeologi, kvartærgeologi og geologiske ressurser av økonomisk betydning med karter M ... omfatter følgende: Innledning, kvartær- geologi generelt, kvartærgeologi innen mandatområdet, Grus- og sandavsetninger ...
... ytterligere innsamling av data i felt. Berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og mineralressurser i den planlagte nasjonalparken for Sylane ...
... grunn gass, antagelig av biogen opprinnelse, er påvist. Kvartærgeologi, Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjonsseismiske data ...
... av den fremtidige arealdisponering. Sør-Gudbrandsdalens kvartærgeologi. En beskrivelse av de minerogene jordarter innen ...
... 1882/7 Etter en orientering om hovedpunkter i Finnmarks kvartærgeologi, er det gitt en oversikt over NGUs aktiviteter i kvartærdelen ... litteratur som direkte eller indirekte omhandler Finnmarks kvartærgeologi, følger til slutt. Ny trykk pr. 09.03.91. ...
... bearbeiding av data for geofysikk, bergrunnsgeologi, kvartærgeologi, bekke- sedimentgeo-kjemi, landskogstakseringsdata og ...
... i vinduene, aldersdateringer, malmundersøkelser, geofysikk, kvartærgeologi, sand- og grusundersøkelser og geokjemi. FINNMARKSDAGEN ...
... ble utført som et supplement til NGU - NGIs kartlegging av kvartærgeologi og skredfare på land i Drammensområdet. ...
I forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging ble det gjort seismiske refraksjonsmålinger langs 5 profiler. Profilene ble valgt ut delvis med sideblikk til økonomiske interesser, som nyttbare grusressurser og grunnvann. Profilenes samlede lengde var 4500 m, og de ble plukket ut av NGUs kart- leggende kvartærgeolog Rune Aa. Største beregnede dyp til fjell var ca.60 m.
... 0800-3416 91.260 Samlet fremstilling av Lierbladets kvartærgeologi med bakgrunn i NGUs for- skjellige arbeider i området ...
... Rapporten gir en generell oversikt over berggrunnsgeologi og kvartærgeologi i området. En vurdering av de geologiske ressursene er gitt, ...
... og beskrivelser av området i forbindelse med prosjektet "Kvartærgeologi og arealanvendelse i Ringebu". Kvartærgeologien omkring ...
... Chand, S. Lepland, A. 0800-3416 Tolkning av kvartærgeologi på norsk sokkel 2018.014 Rapporten gir en kortfattet ...
... viktigste bidrag er gitt av Erik Daae Lie med hovedoppgave i kvartærgeologi (1974). Beskrivelsen er en tematisk behandling av de ...
... ni delprosjekter: 1) Data. 2) Berggrunnsgeologi, 3) Kvartærgeologi, 4) Maringeologi, 5) Geofysikk, 6) Geokjemi, 7) Malm- ...
... på områdene med 2D resistivitetsprofiler, men også kvartærgeologi, berggrunnsgeologi og geomorfologisk utvikling for Byneset som ...
... i gang et opplæringsprosjekt i grenseområdet mellom fagene kvartærgeologi og hydrogeologi for å styrke integrering av kunnskap mellom ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.