7 resultater
... isavsmeltningsforløpet. Hovedtrekk av Gudbrandsdalens kvartærgeologi. ...
... særlig der relativt finkornige masser forekommer. Kvartærgeologi i Lillehammer kommune - beskrivelse til løsmassekart M 1:50 ...
... av den fremtidige arealdisponering. Sør-Gudbrandsdalens kvartærgeologi. En beskrivelse av de minerogene jordarter innen ...
I forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging ble det gjort seismiske refraksjonsmålinger langs 5 profiler. Profilene ble valgt ut delvis med sideblikk til økonomiske interesser, som nyttbare grusressurser og grunnvann. Profilenes samlede lengde var 4500 m, og de ble plukket ut av NGUs kart- leggende kvartærgeolog Rune Aa. Største beregnede dyp til fjell var ca.60 m.
... og beskrivelser av området i forbindelse med prosjektet "Kvartærgeologi og arealanvendelse i Ringebu". Kvartærgeologien omkring ...
... viktigste bidrag er gitt av Erik Daae Lie med hovedoppgave i kvartærgeologi (1974). Beskrivelsen er en tematisk behandling av de ...
... i gang et opplæringsprosjekt i grenseområdet mellom fagene kvartærgeologi og hydrogeologi for å styrke integrering av kunnskap mellom ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.