Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

69 resultater
... nå! Gråsteinen nr. 13: Røros: Verdensarv av kåppår, krom og Kvitsand. Om fjell, malm gruver og istidsspor i ... geologi i natur og kultur mer åpenbar enn her. Kåppår, krom og Kvitsand Kåppår, krom og Kvitsand ...
... Wolden, Knut 13 Røros - verdensarv med kåppår. krom og kvitsand ...
... Wolden Gråsteinen 13: Røros - verdensarv med kåppår, krom og kvitsand ...
... fra 2 brønner er det påvist høye konsentrasjon- er av krom og nikkel i løsmassene og grunnvannet under lokalet. Dagens aktivi- tet i ...
Flaten, Trond Peder 0800-3416 88.056 Krom er både et toksisk og et essensielt element. De toksiske virkningene ... nesten utelukkende arbeidsmessig eksponering for seksverdig krom. De viktigste skadevirkningene er kreft, allergisk eksem og kromsår. Det ...
...  kan også inneholde små mengder mangan, nikkel, silisium, krom, molybden og vanadium, men  også wolfram. Alle disse påvirker de ulike ... til stålet. Rustfritt stål inneholder vanligvis krom (vanligvis 13%), krom og nikkel. Alle metallene kommer i ...
... av verden; podzoljord (se bilde). Konsentrasjon av krom (Cr) i flomsediment. Kilde: Geokjemisk atlas for Norge, del 1: kjemisk ... bergartene i Norge inneholder generelt lite tungmetaller. Krom, nikkel, arsen og kobber er de grunnstoffene som har flest verdier over ...
... for arsen (As), kadmium (Cd), kvikksølv (Hg), krom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), bly (Pb) og sink (Zn) overskrider ... normverdi. I berggrunnen er overskridelsene størst for krom, nikkel og arsen. Overskridelsene for krom og nikkel forekommer i vulkanske bergarter i Trøndelag og i Finnmark. ...
... for vann- analyser på elementene bly, kadmium, kobber, krom, sink og nikkel ved hjelp av vår apparatur for atom- ... deteksjonsgrense: 0.5 ppb, Kadmium 0.01 ppb, Kobber 1 ppb, Krom 0,5 Sink 6 ppb, Nikkel <1 ppb. For kadmium ble det oppnådd ...
... flammehemmere, ftalater, arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink og  tinn (utvalgte prøver også på ...
... store mengder tungmetaller som kobber (Cu), Arsen (As) og krom (Cr). I dag er dette forbudt, men det vil være trevirke av denne type i ...
... annet fra gruvevirksomhet. I tillegg blir arsen, kadmium, krom og sink analysert. Stabilt bariuminnhold Det er ikke noen særlige endringer over tid når det gjelder kadmium, kobber, krom og sink. Det er en svak økning i barium inntil for 100 år siden på ...
... Jern, titan og jernlegeringsmetaller (jern, mangan, titan, krom, nikkel, kobolt, vanadium, molybden og wolfram). Basemetaller ... av jern, sølv, kobber, kobolt, nikkel, bly, sink, titan, krom, molybden, niob, wolfram og gull. Frem til 1980-tallet var metaller de ...
... analysert for 33 metaller, blant annet arsen, bly, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel, sink og tinn. I tillegg er prøvenes innhold ...
... er analysert på tungmetallene arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink. Alle fire prøvene viser en tilsvarende ... med en anrikning av tungmetallene arsen, bly, kobber, krom, nikkel og sink i forhold til konsentrasjonsnivåene i natur- lig, ...
... befinner jordas innhold av benzo(a)pyren, bly, kadmium, krom, arsen, nikkel eller PCB seg under anbefalte tiltaksgrenser, og det er ... barnehagene. Det ble observert mulig bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 3 av de undersøkte barnehagene. Det ...
... det vesentlig i forige århundre, har foregått drift på krom. Ved foreliggende undersøkelse ble det utført magnetiske og ... som ble forsøkt viste seg å være egnet for påvisning av krom. Forsøksmålinger Feragen Kromfelt, Brekken ...
... egenskaper til stål og støpejern. De viktigste er krom (Cr), mangan (Mn) og silisium (Si), samt vanadium (V) og wolfram (W). Mangan er nødvendig i de fleste typer stål og krom gjør stålet rustfritt. Kobolt (Co)  Dagbruddet på ...
... Gråsteinen 13: Røros – verdensarv med kåppår, krom og kvitsand Gråsteinen 10: Spor etter istiden i Oslo og Akerhus ...
... arsen, barium, bly, brom, jern, kadmium, klor, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink, tinn, titan og vanadium. Kongens bolig i ...
... trevirke (dvs. trevirke som er satt inn med kobber, krom og arsen), er svært ofte forurenset med arsen. Sand fra visse ...
... metaller omfattende bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg) og sink (Zn) er konsentrasjoner i Klasse I ...
... det vært forbudt å ta i bruk trevirke som er behandlet med krom eller arsen. Folkehelseinstituttet understreker at det er svært viktig at ...
... fra Nussir har forhøyede verdier av kobber, nikkel og krom, men det er likevel ikke store verdier i forhold til naturlig jordsmonn i ...
... grafitt, indium, silisium, kobolt, metallurgisk koks, krom, magnesitt, magnesium, niob og wolfram. I tillegg kjem platinagruppa sine ...
... i kommunen. Konsentrasjonene av arsen. bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink, 16 PAH og 7 PBC er kartlagt i 90 prøver fra 41 ... Konsentrasjonene av arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink, 16PAH og 7 PCB er kartlagt i 262 lokaliteter ...
... de fleste elementer og organiske forbindelser, bortsett fra krom og nikkel. Generelt følger tungmetallene berggrunnsgeologien, der jorda ... området med underliggende grunnfjell. Unntakene er kobber, krom og nikkel. Resultatene fra kartleggingen er brukt videre i NGU-rapport ...
... viser lave edelmetallverdier, og kun innholdet av nikkel og krom gir et merkbart utslag tilsvarende normale ultrabasiske bergarter. ...
... disse barnehagene. Det ble observert bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 30 av de 36 undersøkte barnehagene. ...
... følgende tungmetaller: bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), sink (Zn) og elementene arsen (As) og ...
... barnehagene. Det ble observert mulig bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 8 av de undersøkte barnehagene. Det ...
... disse barnehagene. Det ble observert bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i så å si alle de undersøkte ...
... CCA-trykkimpregnert trevirke som er tilsatt arsen, kobber og krom for å hindre angrep av organismer som skader trevirket. Barn kommer i ...
... den helsebaserte normverdien for grunnstoffene arsen, bly, krom og sink, men overskrider ikke tilstandsklasse 2 for disse elementene. ...
... barnehagene. Det ble observert mulig bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 33 av de undersøkte barnehagene. Det ...
... barnehagene. Det ble observert mulig bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 23 av de undersøkte barnehagene. Det ...
... barnehagene. Det ble observert mulig bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 16 av de undersøkte barnehagene. Det ...
... barnehagene. Det ble observert mulig bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 22 av de undersøkte barnehagene. ...
... barnehagene. Det ble observert mulig bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i fire av de undersøkte barnehagene. ...
... barnehagene. Det ble observert mulig bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 73 av de undersøkte barnehagene. Det ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.