77 resultater
... transportert. Alt dette forteller om forandringene i vær og klima. Når forskningen viser hvordan naturen selv har påvirket klimaet, ... kan de geokjemiske dataene benyttes til å rekonstruere klima, værforhold og transport i fjorden bakover i tid, sier Faust. ...
... i Norge de siste 1000 år. Hvor stor er denne er i dag? Klima og landheving Klima og landheving ...
... typiske landformer til ulike klimasoner? Landformer og klima Landformer og klima ...
... (SFF) «CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø, og klima» blitt evaluert av Norges Forskningsråd og en ekstern komite. Svært ... til "CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø, og klima" i en ny evaluering av arbeidet. Skryt til arktisk forskningssenter ...
... er også hva metanhydratene kan bety for havmiljø og klima. I gasshydrater sitter metanet fanget i et gitter av frosset vann. ... forskning, Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE), ved UiT Norges arktiske universitet. Nytt forskningssenter ...
... prosjektleder Astrid Lyså. Forskerne skal undersøke klima- og brevariasjoner på Jan Mayen etter siste istids maksimale ... I tillegg er det store muligheter for forskning både på klima og kvartærgeologi, og på berggrunnsgeologi og vulkanologi, påpeker ...
... verdenskongressen i geologi i Oslo for fire år siden, var klima det viktigste temaet. I år er det større fokus på mineralressurser. ... Mineralske råstoff og ressursutvinning har fortrengt klima som viktigste tema når geologer fra hele verden er samlet til ...
... som danner pockmark har betydning både for dyreliv og klima, og det pågående MAREANO-toktet vil kunne bidra til å gi svar på ...
... som danner pockmark har betydning både for dyreliv og klima, og det pågående MAREANO-toktet vil kunne bidra til å gi svar på ...
... Forsker Shyam Chand ved NGU påpeker at et varmere klima kan smelte gasshydrater mange steder rundt omkring i verden. - ... (NGU), Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, Tallinn University ... kan bidra til å forstå hva som skjer når et varmere klima påskynder smelting av dypfryst metan på havbunnen rundt omkring i ...
En gruppe forskere skal granske klimahistorien i Trondheims-regionen de siste 10.000 årene. Målet er å avsløre hvordan klimaendringene etter siste istid har påvirket undersjøiske skred i Trondheimsfjorden.
KLIMA: Den russiske tundraen mot Barentshavet skjuler mange hemme-ligheter om tidligere tiders klima. Her ved Bolshoi Vzglavnyie er det flotte tidevannsavsetninger som gir ... år siden. Prosjektet " Naturlige klima- og miljøendringer i Arktis, og menneskets evne til tilpasning. Fra ...
... begynne om 500 til 5000 år. Men med de forandringene i klima vi ser i dag, først og fremst nedsmeltning av isen ... er alt for mange usikkerheter i vår forståelse av både klima og havsirkulasjon, er det nok ingen som vil gjette hva som skjer med ... til et menneskeliv. For å gi et tidsperspektiv; begrepet KLIMA er en middelverdi av vær og temperaturer over 30 år, mens en istid ...
LIV: Klima er ein fellesnemnar for fleire av dei knapt 30 prosjekta som er innstilte ... Øystein Hov, opplyser at dagens, fortidas og framtidas klima er eit sentralt tema for forskinga: - Klima er ein fellesnemnar for fleire av dei knapt 30 prosjekta som er innstilte ...
Vi har et prosjekt om Brasil i geografien, og vi har funnet disse underlige tepui-fjellene. Det finnes lite fakta om dem på Internett. Hva er deres opprinnelse?
... sannsynligvis skjedde mens Norge hadde et varmt og fuktig klima for millioner av år siden, også kan forklare høye konsentrasjoner av ... ha like stor variasjon, mener Olesen. Surt vann - fuktig klima Det er i hovedsak grunnstoffene silisium, aluminium, natrium og ...
... med ferskvann fikk stor betydning for havsirkulasjon og klima, fastslår Eiliv Larsen.   Larsen er en av landets fremste ... i det internasjonale Polaråret skal undersøke de naturlige klima- og miljøforandringene i Arktis de siste 130.000 årene. Her skal ...
... til atmosfæren og om flere utslipp har skjedd mens fortidas klima var i forandring., sier Knies. Havdybden i det aktuelle området er på ... Excellence "CAGE - Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima" ved UiT Norges arktiske universitet. De røde linjene markerer ...
Geologiske studier viser at skred har vært normale hendelser under ulike klimaforhold de siste 10 000 år.
... disipliner med vekt på marine geofag, petroleumsfag, klima og seismologi. Forskningen foregår på land og sjø over store deler av ... blant annet stor aktivitet fra energi- og naturressurser til klima og miljø. www.mn.uio.no/geo/ Norges teknisk-naturvitenskapelige ...
... klimaendringer Effekter av større meteorittnedslag på klima Hvordan sedimentære bassenger og ressurser oppstår og utvikles ... i ICDP-prosjekt som omfatter boringer i Malawi-sjøen (klima-arkiv for de siste 800 000 år), Dødehavet (paleomiljø og klima) og ...
... og tilstøtende landområder før kvartærtiden under et klima som er varmere enn det vi har i dag (Se geologisk leksikon på nett). ...
... havområdene kunne fortsatte videre mot et kaldere klima i nordøst. Mot slutten av istiden hadde isen over Skandinavia vokst i et kaldere klima. Nordvest-Russland kom i nedbørsskyggen. Det ble rett og slett for tørt ...
... 20.000 år siden, opplyser Eiliv Larsen. Framtidas klima Samtidig fastslår forskerne at det er svært interessant å avdekke ... som klimaforskerne bruker for å beregne framtidas klima, sier Larsen. Han pleier å bruke et nøkkelhull som metafor. - På ...
... Gjennom hele Jordens historie har dette skapt endringer i klima og miljø. Dette senteret får et årlig beløp på cirka 15,5 millioner ... platerekonstruksjon gjennom Jordens historie. Metan og klima i Arktis Et annet av de nye sentrene er Centre for Arctic Gas ...
KLIMA OG SKRED: Lars Harald Blikra i det ustabile fjellpartiet Åkerneset i ... kaller geohazard og et forventet mildere, våtere og villere klima. Det sier skredforsker og prosjektleder Lars Harald Blikra ved Norges ...
... er «CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima ved Universitet i Tromsø , Statoil ASA, Lundin Petroleum og ENI Norge. ...
... mener har stor betydning for næringsliv, helse, klima og fornybar energi - som har sluppet gjennom det økonomiske nåløyet. ...
... disse sjøene som antas å øke i antall pga et varmere klima, og som frigjør kulldioxid som er bundet i den frosne jorden. ...
... – Våre data gjør at vi kan modellere hvordan vær og klima kontrollerer prosessene i dalene, og hvordan dette forandrer seg over ...
... grønne skiftet. Det gjelder stoffer som er uunnværlige i klima- og miljøvennlig energiproduksjon, mineraler som brukes direkte i ...
... i nordlige Russland. - Når vi vet mye om fortidens klima, kan vi også være premissleverandører for de som forsker på ...
... og dannelse av naturressurser, sier han. Dyreliv og klima - Manteldynamikk integrerer platetektonikken i noe større; i ... at fordelingen av kontinenter og hav også har påvirket klima og dyrelivets evolusjon gjennom geologisk tid 25 forskere - Ved ...
... Andøya på samme breddegrad som India i dag, i et tropisk klima, dirrende i et sumplandskap med øgler og dinosaurer, dekket av bregner ... år siden, i periodene trias og jura, lå Norge i et tropisk klima. I varme og fuktige sumpområder ble det dannet ekstremt surt vann. ...
... er med i dette samarbeidet, som skal sjå på naturlege klima- og miljøendringar i Arktis og menneska si tilpassing til desse ... til Polaråret går til forsking innafor meteorologi og klima. - Polaråret har mellom anna som mål å få klarere svar på ...
... til enhver tid lå, på hvilken breddegrad og i hvilket klima, er derfor viktig for å bestemme mulige kilder for olje og gass. Det ... finner igjen i det østlige Barentshavet. Mer arktisk klima Det treårige forskningsprosjektet Frontier Science and Exploration ...
... fall kan ta 2000 menneskeliv i Norge de neste 100 årene. Klima-prognosene varsler samtidig mer ekstremvær. I et intervju med ... tallene er anslag basert på historiske hendelser. Et endret klima med mer ekstremvær kan gi enda flere skred, sier Blikra. ...
... oppsto da Norge lå nærmere ekvator i et tropisk klima med mye fuktighet og høye temperaturer. Det er denne dype forvitringen ...
... Cramer ved Noregs geologiske undersøking (NGU). Det er Klima- og miljødepartementet som har bede Miljødirektoratet om å tilrå egna ...
... vann. Så kommer vi inn i Kvartærtiden med et kaldere klima og nedisninger. Breer eroderer bare der breisen er tykkest. Ved tykk is ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.