11 resultater
... Men selv om usikkerheten er stor, gir rapporten Klima i Norge 2100 fra 2015 et tydelig bilde av hovedtrekkene rundt hvordan ... er blitt varmere. For Norge viser beregningene at fremtidens klima vil gi mildere vær og mer kraftig og hyppig nedbør. Hva vil dette bety ...
... i Norge små. Mengden grunnvann vil være avhengig av klima og grunnforholdene. Klima bestemmer mengden tilgjengelig vann via nedbør og fordampning, mens ...
... erosjon . Plantearter må velges med hensyn til lokale klima- og fuktighetsforhold. Regnbed i Norge I USA, Australia, ... fortetting med mange tette flater, kombinert med et våtere klima, trengs det tiltak for å håndtere flomtoppene. Et regnbed kan visuelt ...
Jordas klima blir varmere og for Norge betyr dette blant annet mer regn og flere ...
... Cramer ved Noregs geologiske undersøking (NGU). Det er Klima- og miljødepartementet som har bede Miljødirektoratet om å tilrå egna ...
... I tillegg er det avhengig av hvor man befinner seg fordi klima ikke er likt i hele landet. Typiske naturlige variasjoner i grunnvannstanden i ulike deler av Norge er avhengig av både klima og geografisk beliggenhet. Naturlige variasjoner i ...
... må sees i sammenheng med godkjent avløpsordning. Klima- og miljødepartementet (KLD) har overordnet ansvar for ...
... Klimatilpasningsutvalget peker på at et endret klima med mer total og intens nedbør vil øke utfordringene med håndtering av ...
... studieretninger, (Geologi og geografi og Geofysikk og klima). Følgende personer underviser og jobber med grunnvann på UiO: ...
... som følge av årstidsvariasjoner og langsiktige endringer i klima Fysiske inngrep som vassdragsregulering, uttak av grunnvann og ...
... er tatt inn i norsk rett gjennom Vannforskriften der Klima- og Miljødepartementet har det nasjonale koordineringsansvaret for å ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.