12 resultater
... i kommunen. Sammenstilling av data for hudkreft og klima geografi i 56 norske kommuner. ...
... er basert på analyse av ulike aggregatutvalg oppdelt etter klima, geografi mm. Metode 2 går ut på å sammenlikne naboaggregater. ...
... overflatesedimentene (0-1 cm) er generelt lave, tilsvarende Klima- og forurensningsdirektoratets (Klifs) tilstandsklasse 1 (bakgrunn) for ...
... om hvorvidt en eller annen faktor knyttet til nedbør eller klima motvirker utvik- ling av MS i kystnære strøk. For å belyse en slik ... assosiasjon mellom MS og en eller flere faktorer knyttet til klima/nedbør. Slike faktorer kan tenkes å utgjøres av direkte virkende ...
... dersom massene blir brukt som tilslag i betong i fuktig klima, for eksempel til dammer og bruer. Det er registrert 3 pukkforekomster. ...
... (NGU) i samarbeid med Sysselmannen på Svalbard (SMS) og Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF). Resultatene fra undersøkelsene i ...
... i overflatesedimentene er generelt lave, og havner i Klima-og forurensingsdirektoratets (Klifs) klasse I for fjord- og ...
... som ble analysert for arsen, tungmetaller, PAH og PCB, jf. Klima og forurensningsdirektoratets veileder for undersøkelse av ...
... overflatesedimentene (0-1 cm) er generelt lave, og ligger i Klima-og forurensingsdirektoratets (Klif) tilstandsklasse I for fjord-og ...
... i overflatesedimentene er generelt lave, og havner i Klima- og forurensingsdirektoratets (Klifs) klasse I for fjord- og ...
... faktorer som sedimentasjon, vannstandsendringer, hydrologi/klima, erosjon, gass, svake lag og menneskelig aktivitet beskrives. Noen ...
... NGU har i samarbeid med Sysselmannen på Svalbard (SMS) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) studert innholdet av polyklorerte ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.