26 resultater
... Simon T. Belt Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima. CAGE ...
... prosjektleder Astrid Lyså. Forskerne skal undersøke klima- og brevariasjoner på Jan Mayen etter siste istids maksimale ... I tillegg er det store muligheter for forskning både på klima og kvartærgeologi, og på berggrunnsgeologi og vulkanologi, påpeker ...
... breddegrader dekket av is, mens mellomistidene har hatt et klima liknende det vi har i dag. På stor skala har klimaendringene påvirket ... kunnskapsgrunnlaget for å forstå hvordan framtidas klima vil kunne utvikle seg. Pågående aktiviteter ved NGU forsker på klima- ...
... de eldre med stor andel usortert avfall utgjør en miljø-, klima- og helsemessig utfordring i Norge. De miljømessige utfordringene ...
... avsetningsmiljø på land og i havet for å rekonstruere klima- og miljøendringer. Forbrenningsanalyse: C-S-N ...
... fra fem departement: Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet, Olje- og ... finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. ...
... er «CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima ved Universitet i Tromsø , Statoil ASA, Lundin Petroleum og ENI Norge. ...
... stratosfæren og kan ha merkbare effekter på jordens klima. Vi finner også vulkanisme langs riftsoner på kontinentene, f. ...
... er tatt inn i norsk rett gjennom Vannforskriften der Klima- og Miljødepartementet har det nasjonale koordineringsansvaret. NGU ...
... for å unngå ulike typer forstyrrelser fra tidligere tiders klima (f.eks. istider) og menneskeskapte effekter som avskoging. Temperaturen ...
... biosfæren (planter og dyr) og atmosfæren (regn, snø, "klima generelt) finner sted. Denne "kritiske" sonen opprettholder alt liv på ... horisont) reflekterer geologi, mens i jord (O horisont) er klima og vegetasjons soner viktig for observert element distribusjon. ...
... Cramer ved Noregs geologiske undersøking (NGU). Det er Klima- og miljødepartementet som har bede Miljødirektoratet om å tilrå egna ...
... på å starte ”Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima” (CAGE, www.cage.uit.no), som skal gå fram til 2023. Senteret ledes av ...
... gjennom Sysselmannen på Svalbard og det dåverande Klima- og forureiningsdirektoratet. NGU-forskar Rolf Tore Ottesen er ein ...
... - i takt med endringar i tektoniske tilhøve (platedrift), klima og utviklinga av jordas livsformer. Berggrunnen gjev oss tilgong til ...
... i henhold til plan- og bygningslovens § 11-8. Klima og forurensingsdirektoratet: Som følge av endringer i regelverket om ...
... Sistnevnte er svært porøs og ikke særlig holdbar i norsk klima. Selv om den er noe påvirket av omdanning, har Hovin-sandsteinen ...
... På den tiden var det tropisk regn og varmt og fuktig klima over landet vårt, og det satte fart på forvitringen. Da istidene kom ...
... Esteves, PhD-stipendiat ved Senter for gasshydrat, miljø og klima (CAGE), UiT Monitoring the environment: the importance of pre-impact ...
... som følge av årstidsvariasjoner og langsiktige endringer i klima Fysiske inngrep som vassdragsregulering, uttak av grunnvann og ...
... er tatt inn i norsk rett gjennom Vannforskriften der Klima- og Miljødepartementet har det nasjonale koordineringsansvaret for å ...
... fra Cage - senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima - er dette en tidligere ubeskrevet prosess for dannelse av hydrater. ...
... Jorda opplevde en lang periode med et gjennomsnittlig varmt klima, før kalde istider tok til å veksle med milde mellomistider. - Ved ...
... ved dypforvitring av ultramafiske bergarter i et tropisk klima. De viktigste nikkel-kobber-sulfid-forekomst-typene er knyttet til ...
... spennende for geologer som forsker på tidligere tiders klima. Litt forenklet kan du si at øya ligger på grensen mellom kalde ...
... grønne skiftet Myndighetene har fastslått at globale klima- og miljøutfordringer krever omstilling til et samfunn hvor vekst og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.