17 resultater
... i Norge de siste 1000 år. Hvor stor er denne er i dag? Klima og landheving Klima og landheving ...
... typiske landformer til ulike klimasoner? Landformer og klima Landformer og klima ...
KLIMA: Den russiske tundraen mot Barentshavet skjuler mange hemme-ligheter om tidligere tiders klima. Her ved Bolshoi Vzglavnyie er det flotte tidevannsavsetninger som gir ... år siden. Prosjektet " Naturlige klima- og miljøendringer i Arktis, og menneskets evne til tilpasning. Fra ...
LIV: Klima er ein fellesnemnar for fleire av dei knapt 30 prosjekta som er innstilte ... Øystein Hov, opplyser at dagens, fortidas og framtidas klima er eit sentralt tema for forskinga: - Klima er ein fellesnemnar for fleire av dei knapt 30 prosjekta som er innstilte ...
... med ferskvann fikk stor betydning for havsirkulasjon og klima, fastslår Eiliv Larsen.   Larsen er en av landets fremste ... i det internasjonale Polaråret skal undersøke de naturlige klima- og miljøforandringene i Arktis de siste 130.000 årene. Her skal ...
... strukturer på norsk sokkel / Dypforvitring - fortidens klima gir tunnelproblemer / Integrert kartlegging av havbunnen og økosystemer ...
... klimaendringer Effekter av større meteorittnedslag på klima Hvordan sedimentære bassenger og ressurser oppstår og utvikles ... i ICDP-prosjekt som omfatter boringer i Malawi-sjøen (klima-arkiv for de siste 800 000 år), Dødehavet (paleomiljø og klima) og ...
... 20.000 år siden, opplyser Eiliv Larsen. Framtidas klima Samtidig fastslår forskerne at det er svært interessant å avdekke ... som klimaforskerne bruker for å beregne framtidas klima, sier Larsen. Han pleier å bruke et nøkkelhull som metafor. - På ...
... disse sjøene som antas å øke i antall pga et varmere klima, og som frigjør kulldioxid som er bundet i den frosne jorden. ...
... i nordlige Russland. - Når vi vet mye om fortidens klima, kan vi også være premissleverandører for de som forsker på ...
... og dannelse av naturressurser, sier han. Dyreliv og klima - Manteldynamikk integrerer platetektonikken i noe større; i ... at fordelingen av kontinenter og hav også har påvirket klima og dyrelivets evolusjon gjennom geologisk tid 25 forskere - Ved ...
... er med i dette samarbeidet, som skal sjå på naturlege klima- og miljøendringar i Arktis og menneska si tilpassing til desse ... til Polaråret går til forsking innafor meteorologi og klima. - Polaråret har mellom anna som mål å få klarere svar på ...
... til enhver tid lå, på hvilken breddegrad og i hvilket klima, er derfor viktig for å bestemme mulige kilder for olje og gass. Det ... finner igjen i det østlige Barentshavet. Mer arktisk klima Det treårige forskningsprosjektet Frontier Science and Exploration ...
... over marine naturtyper – en sammenstilling av geologi, klima, forurensning, topografi og biologi. Resultatene vil i neste omgang bli ...
... har betydning for både skred og stabilitet på havbunnen, klima/paleoklima, biologi/naturlig forurensing og hydrokarbonressurser. ... å skaffe til veie basiskunnskap om utviklingen av landskap, klima og naturressurser i nord, forteller avdelingsdirektør Morten Smelror. ...
... har vært, og er, involverte i boringer i Malawi-sjøen (klima-arkiv for de siste 800 000 år), Dødehavet (paleomiljø og klima) og Chesapeake Bay (meteoritt-krater), San Andreas-forkastningen ...
... bort fra området. Prøvene vil også gi kunnskap om de klima- og miljøendringene som har preget Rondane fra fjellet kom ut av istiden ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.