Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

159 resultater
... transportert. Alt dette forteller om forandringene i vær og klima. Når forskningen viser hvordan naturen selv har påvirket klimaet, ... kan de geokjemiske dataene benyttes til å rekonstruere klima, værforhold og transport i fjorden bakover i tid, sier Faust. ...
... i Norge de siste 1000 år. Hvor stor er denne er i dag? Klima og landheving Klima og landheving ...
... Men selv om usikkerheten er stor, gir rapporten Klima i Norge 2100 fra 2015 et tydelig bilde av hovedtrekkene rundt hvordan ... er blitt varmere. For Norge viser beregningene at fremtidens klima vil gi mildere vær og mer kraftig og hyppig nedbør. Hva vil dette bety ...
... typiske landformer til ulike klimasoner? Landformer og klima Landformer og klima ...
... i kommunen. Sammenstilling av data for hudkreft og klima geografi i 56 norske kommuner. ...
... Simon T. Belt Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima. CAGE ...
... (SFF) «CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø, og klima» blitt evaluert av Norges Forskningsråd og en ekstern komite. Svært ... til "CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø, og klima" i en ny evaluering av arbeidet. Skryt til arktisk forskningssenter ...
... er også hva metanhydratene kan bety for havmiljø og klima. I gasshydrater sitter metanet fanget i et gitter av frosset vann. ... forskning, Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE), ved UiT Norges arktiske universitet. Nytt forskningssenter ...
... prosjektleder Astrid Lyså. Forskerne skal undersøke klima- og brevariasjoner på Jan Mayen etter siste istids maksimale ... I tillegg er det store muligheter for forskning både på klima og kvartærgeologi, og på berggrunnsgeologi og vulkanologi, påpeker ...
... breddegrader dekket av is, mens mellomistidene har hatt et klima liknende det vi har i dag. På stor skala har klimaendringene påvirket ... kunnskapsgrunnlaget for å forstå hvordan framtidas klima vil kunne utvikle seg. Pågående aktiviteter ved NGU forsker på klima- ...
... i Norge små. Mengden grunnvann vil være avhengig av klima og grunnforholdene. Klima bestemmer mengden tilgjengelig vann via nedbør og fordampning, mens ...
... verdenskongressen i geologi i Oslo for fire år siden, var klima det viktigste temaet. I år er det større fokus på mineralressurser. ... Mineralske råstoff og ressursutvinning har fortrengt klima som viktigste tema når geologer fra hele verden er samlet til ...
... erosjon . Plantearter må velges med hensyn til lokale klima- og fuktighetsforhold. Regnbed i Norge I USA, Australia, ... fortetting med mange tette flater, kombinert med et våtere klima, trengs det tiltak for å håndtere flomtoppene. Et regnbed kan visuelt ...
... som danner pockmark har betydning både for dyreliv og klima, og det pågående MAREANO-toktet vil kunne bidra til å gi svar på ...
... som danner pockmark har betydning både for dyreliv og klima, og det pågående MAREANO-toktet vil kunne bidra til å gi svar på ...
... Forsker Shyam Chand ved NGU påpeker at et varmere klima kan smelte gasshydrater mange steder rundt omkring i verden. - ... (NGU), Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, Tallinn University ... kan bidra til å forstå hva som skjer når et varmere klima påskynder smelting av dypfryst metan på havbunnen rundt omkring i ...
... de eldre med stor andel usortert avfall utgjør en miljø-, klima- og helsemessig utfordring i Norge. De miljømessige utfordringene ...
... avsetningsmiljø på land og i havet for å rekonstruere klima- og miljøendringer. Forbrenningsanalyse: C-S-N ...
... mot nord, fjernt fra søreuropeiske matfat og temperert klima. Suksessen skyldes et unikt miljø av dyktige kokker, hardt arbeid, og en ...
... er basert på analyse av ulike aggregatutvalg oppdelt etter klima, geografi mm. Metode 2 går ut på å sammenlikne naboaggregater. ...
... overflatesedimentene (0-1 cm) er generelt lave, tilsvarende Klima- og forurensningsdirektoratets (Klifs) tilstandsklasse 1 (bakgrunn) for ...
... T-banestasjonen er en thriller. Den involverer fortidens klima, dinosaurer, regnskoger, isbreer og et stort ras. Historien om "Valkyrie ... Valkyrien er en thriller. Den involverer både klima, dinosaurer, regnskoger, is - og et stort ras. Valkyrien-thriller fra ...
... om hvorvidt en eller annen faktor knyttet til nedbør eller klima motvirker utvik- ling av MS i kystnære strøk. For å belyse en slik ... assosiasjon mellom MS og en eller flere faktorer knyttet til klima/nedbør. Slike faktorer kan tenkes å utgjøres av direkte virkende ...
En gruppe forskere skal granske klimahistorien i Trondheims-regionen de siste 10.000 årene. Målet er å avsløre hvordan klimaendringene etter siste istid har påvirket undersjøiske skred i Trondheimsfjorden.
KLIMA: Den russiske tundraen mot Barentshavet skjuler mange hemme-ligheter om tidligere tiders klima. Her ved Bolshoi Vzglavnyie er det flotte tidevannsavsetninger som gir ... år siden. Prosjektet " Naturlige klima- og miljøendringer i Arktis, og menneskets evne til tilpasning. Fra ...
... begynne om 500 til 5000 år. Men med de forandringene i klima vi ser i dag, først og fremst nedsmeltning av isen ... er alt for mange usikkerheter i vår forståelse av både klima og havsirkulasjon, er det nok ingen som vil gjette hva som skjer med ... til et menneskeliv. For å gi et tidsperspektiv; begrepet KLIMA er en middelverdi av vær og temperaturer over 30 år, mens en istid ...
... fra fem departement: Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet, Olje- og ... finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. ...
LIV: Klima er ein fellesnemnar for fleire av dei knapt 30 prosjekta som er innstilte ... Øystein Hov, opplyser at dagens, fortidas og framtidas klima er eit sentralt tema for forskinga: - Klima er ein fellesnemnar for fleire av dei knapt 30 prosjekta som er innstilte ...
... hamner prosjektet altså òg som utstilling. Fortidas klima Det austerrikske museets nyrenoverte og moderniserte geologiske avdeling, skal opne ei stor utstilling om fortidas klima, naturfarar og georessursar mot slutten av 2022. Innanfor temaet ...
Vi har et prosjekt om Brasil i geografien, og vi har funnet disse underlige tepui-fjellene. Det finnes lite fakta om dem på Internett. Hva er deres opprinnelse?
... sannsynligvis skjedde mens Norge hadde et varmt og fuktig klima for millioner av år siden, også kan forklare høye konsentrasjoner av ... ha like stor variasjon, mener Olesen. Surt vann - fuktig klima Det er i hovedsak grunnstoffene silisium, aluminium, natrium og ...
De skal kartlegge havnivåendringene langs hele norskekysten etter siste istid. Kunnskapen skal brukes til å modellere hvor høyt havet vil stå de neste århundrene.
... så ut til å representere en periode med gunstig klima med mye liv i og rundt innsjøen, mens silten tydelig gjenspeilet en situasjon med mye strengere klima.  Røntgenbilder av sedimentkjernene viste i tillegg at silten var ...
... med ferskvann fikk stor betydning for havsirkulasjon og klima, fastslår Eiliv Larsen.   Larsen er en av landets fremste ... i det internasjonale Polaråret skal undersøke de naturlige klima- og miljøforandringene i Arktis de siste 130.000 årene. Her skal ...
Jordas klima blir varmere og for Norge betyr dette blant annet mer regn og flere ...
... til atmosfæren og om flere utslipp har skjedd mens fortidas klima var i forandring., sier Knies. Havdybden i det aktuelle området er på ... Excellence "CAGE - Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima" ved UiT Norges arktiske universitet. De røde linjene markerer ...
... og data, betrar vår vitskapelege forståing av endra klima- og havforhold, og strukturen og prosessane til jordas tektoniske plater ... vitskapelege planen for IODP har fire tematiske områder, Klima, Livet i og på havbotnen, Geologiske prosesser og Risiko for ...
Astrid Lyså på Jan Mayen.
... kommunikasjon og formidling for arbeidet med kartet!  Klima- og brevariasjoner - Kartleggingen og det ferdige produktet hadde ... 3,8 millioner kroner har finansiert selve forskningen på klima- og brevariasjoner etter siste istids maksimale isutbredelse på Jan ...
Geologiske studier viser at skred har vært normale hendelser under ulike klimaforhold de siste 10 000 år.
... strukturer på norsk sokkel / Dypforvitring - fortidens klima gir tunnelproblemer / Integrert kartlegging av havbunnen og økosystemer ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.