19 resultater
... ble det høsten 1979 foretatt en befaring av Jækteneset kisforekomst ved Villsvik på Hisarøy i Gulen. Forekomsten som består av ...
Statens rettigheter i skogsfjord -Dåfjord området er befart og prøvetatt. Forekomstene mellom Skogsfjord og Dåfjord er av vasskis-type med lavt innhold av metaller, mens forekomster på strekningen Skogsnes -Nonsdagsdalen har et visst lapperinnhold. Enkelte vasskis-drag på østsiden av Skogsfjordvatnet er detaljert kartlagt. Undersøkelsene som har vært av rekognoserende karakter, har ikke framskaffet opplysninger som indikerer økonomisk interessante forekomster.
... 100 m2), anses malmen som økonomisk. Befaring av Buøy kisforekomst. ...
De fleste kjente kismalmer (lagbundne massive sulfider) i Nord-Trøndelag er befart og analysert på edelmetaller og en serie andre elementer for å peke ut eventuelle provinser/subprovinser hvor edelmetaller eller andre økonomiske bestanddeler kan ha stor betydning. De undersøkte provinsene er Stjørdal-Selbu- området, Meråkerfeltet, Levanger-Verdal-Snåsa-området og Grongfeltet.
... antimonforekomstene Hårskoltan og Grunnfjord. Også Gamnes kisforekomst med kobber og sink og Sørdalshøgda-området er omtalt. Vurdering ...
Rapporten er en malmgeologisk beskrivelse av SVANØ kisgruver beliggende ca. 17 km. syd for Florø.
I forbindelse med undersøkelser av Statens bergrettigheter er det i perioden 1976-80 foretatt geofysiske VLF- og CP-målinger, geologiske kartleggingsarbeider og diamantboringer (Pack-sack) ved kisforekomstene Grimeli og Vågedalen. Det blir i denne rapporten presentert en oversikt over de kjente kisforekomster i Stavfjordområdet med særskilt omtale av forekomstene Grimeli og Vågedalen. Rapporten er for en stor del basert på tidligere arbeider.
Vik, E. 0800-3416 1556/10B Malmhaug kisforekomst og bly-sink skjerp ble undersøkt for å finne sammenhengen mellom ... med kismalmen. Geologiske undersøkelser ved Malmhaug kisforekomst og bly-sink skjerp. ...
I forbindelse med regional prøvetaking av granitter i Tysfjordområdet ble det i juli/august -89 også prøvetatt en del forskjellige sulfid-mineraliseringer. De kjente skarn-mineraliseringene i området ved Storjord ble prøvetatt og analysene viste til dels høye edelmetallgehalter (gull og sølv). Sju prøver fra tippen ved Lillebotn gruve inneholdt i gjennomsnitt 3.3% Cu (0.5 - 7%), 485 ppm Ag (66-1200 ppm) og 1.2 ppm Au (0.33-3.56 ppm).
... og dyptgående. Målingene indikerer at den tidligere kjente kisforekomst har en utstrekning langs strøket på ca. 250 m og et dyptgående ...
... av statens anvisninger, Ballangen, Nordland, ble Njallavarre kisforekomst anbefalt en videre undersøkelse. Etter å ha prøvetatt og ...
Rapporten meddeler resultater fra CP-, Ip-, RP- og SP-målinger nordvest for Renselvann i Røyrvik kommune. Hensikten med undersøkelsene var å kartlegge forløpet av kjente kishorisonter samt vurdere størrelsen av disse. Det var også av interesse å undersøke om det i et tilstøtende område kunne påvises hittil uoppdagede kisforekomster. Resultatene stilles til disposisjon for en diplomoppgave, og en fullstendig tolkning og vurdering vil derfor bli gitt i en senere rapport.
Berggrunnen på Ringvassøya kan inndeles i 5 hovedenheter. Simavik og Mikkel- vikkompleksene er prekambriske og består av gneiser og plutonske bergarter. Hessfjord- og Skogsfjordformasjonene er også sannsynligvis av prekambrisk alder. Disse består overveiende av omdannede vulkanske bergarter. Den femte hovedenheten, Hansnesformasjonen, tilhører et kaledonsk skyvedekke, og består av glimmerskifer og andre omdannede sedimentære bergarter.
I følge dr. C. W. Carstens' beskrivelse av de geologiske forhold i feltet opptrer det en rekke kisforekomster i forbindelse med kvartsittiske bergarter innleiret lagvis mellom amfibolitter. Ved siden av svovelkis inngår magnetkis i de fleste forekomster. Undersøkelsesfeltene ble anvist av ingeniør Poulsen og konsul Holmboe. De undersøkte områder omfatter 5 målefelt (I - V). Undersøkelsen gikk ut på å fastlegge de malmførende soners forløp og utstrekning.
... og videre undersøkelser er ikke anbefalt. KANGSEN KISFOREKOMST, Hemnes. Etter befaring er forekomstene beskrevet som små og med ...
I 1948 utførte Geofysisk Malmleting el.magn. målinger (Turam) over de gamle gruvene på Hersjøhøgda (Harsjø Vest, GM Rapport nr. 63). Kobberverket har utført magnetiske målinger på Hersjøhøgda. Målingene viser at de kjente kisforekomstene følges av magnetiske anomalier. I området nord for kisforekomstene - nord for det gamle målefeltet - ble det påvist magnetiske anomalier av liknende karakter.
Hensikten med undersøkelsen har vært å klarlegge faktorer som påvirker kjemisk forvitring av malm og sidebergarter ved norske kisforekomster. Undersøkelsen omfatter 6 norske kisgruver med 20 representative prøver fra hver forekomst. Prøvene består av tilnærmet ren kis, impregnasjoner og tilnærmet ren sidebergart. En har bestemt totalinnhold av ulike grunnstoffer, og forsøkt å simulere forvitring over kort og lang tid ved kjemiske angrep med syrer av forskjellig art og styrke.
... Per Brækken, H. 0800-3416 164 Rødhammer kisforekomst - som ble funnet i 1774 - har flere ganger i årenes løp vært ...
Basemetaller er definert som metaller som oksideres når de varmes opp i kontakt med luft, og som verken er jern- og jernlegeringsmetaller eller edelmetaller.
Fant ingen ansatte som matchet søket.