Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1413 resultater
Geokjemiske kart er produkt av en rekke forhold: Formål, område, prøvetakingsmedium, prøvetakingstetthet, prøvepreparering og analyse, kvalitetskontroll og kartframstilling, tilgjengelige ressurser.
Norges geologiske undersøkelse arbeider med å skaffe til veie landsomfattende geokjemiske data av løsmasser. Målet er å fremstille de naturlige geokjemiske bakgrunnsverdiene for løsmasser for hele Norge.
...       Trykk på kartlegging Tom Heldal - Det er viktig at vi har is i magen og ... for svingninger NGU gjennomfører for tiden omfattende kartlegging av mulighetene for mineralressurser i de tre nordligste fylkene og ... uro på verdensmarkedet tapper selskapene for penger. – Kartlegging er viktigere enn noen gang, mener NGU. Mineraluro trigger økt ...
... GOD PÅ BOTN: Mareano-programmet driv med kartlegging på havbotn. MAREANO-programmet har som mål ... gir høve til å gjennomføre eit ekstra tokt for kartlegging av botnforhold, naturlege ressursar og miljøgifter. Noregs ...
... Norges geologiske undersøkelse (NGU) startet i mai årets kartlegging av berggrunnen i Barentshavet. Fram til august-september skal ... bildet for stor versjon. følsomt utstyr for magnetisk kartlegging. Da startet vi arbeidet med å kartlegge berggrunnen i Norge på ...
... at me kan unngå ulykker. Difor styrkjer me no satsinga på kartlegging, seier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen. ... i verk, seier statsråd Dag Terje Andersen. Ekstra kartlegging av skredfare Ekstra kartlegging av skredfare ...
... utvinnbare og salgbare i markedet. Dette gjøres ved grundig kartlegging med flere metoder; kjerneboring, prøvetaking, mikroskopering og ... kan utvinnes må de undersøkes ved hjelp av geologisk kartlegging og andre metoder, som f.eks. kjemiske analyser, kjerneboring og ...
... en gjennomgang av mineralloven, fastslo at en langsiktig kartlegging av mineralressursene er viktig, og at Direktoratet for ... NGU-direktør Morten Smelror. - En detaljert geologisk kartlegging av mineralressursene er en forutsetning for at næringslivet skal ...
... tusen år, helt til et stort vanningsprosjekt startet opp. Kartlegging av bruddene foregikk med kanalbygging bak. spennende å arbeide ... Flere av steinbruddslandskapene blir nå vernet. Kartlegging kan redde oldtidsbrudd Kartlegging kan redde oldtidsbrudd ...
... fra Troms til Varangerfjorden kartlagt. Geologisk kartlegging av Finnmarkskysten Geologisk kartlegging av Finnmarkskysten ...
... Forekomstene ble lokalisert av NGU på 1970-tallet. NGUs kartlegging gir resultat NGUs kartlegging gir resultat ...
... fra Troms til Varangerfjorden kartlagt. Geologisk kartlegging av Finnmarkskysten Geologisk kartlegging av Finnmarkskysten ...
... Kartleggingen starter i høst. Mareano-kartlegging på Tromsøflaket Mareano-kartlegging på Tromsøflaket ...
... øker effektiviteten og kvaliteten i geologisk kartlegging, hvordan digitalt, tverrfaglig samarbeid skaper verdier, og hvordan ... Tore O. Sandvik under NGU-dagen. Mer digital kartlegging gir bedre arealplanlegging, fastslo flere foredragsholdere på ...
... Nordland. I de siste årene er det utført kvartærgeologisk kartlegging i disse områdene (5 kart i M 1:20 000 og 1:35 000) og ... Blant annet er kartene et viktig utgangspunkt for kartlegging av områder potensielt utsatt for skred, da de viser de generelle ...
... Denne rapporten refererer resultatene av supplerende kartlegging foretatt i 1974, og fremlegger reviderte kart over instrusjonen med ... i M: 1:10.000 samt på ett blad i M: 1:20.000. Geologisk kartlegging av Rånamassivet. ...
MAREANO har gjennomført en vurdering av opplegget for kartlegging av geologi og biotoper. Innledningsvis beskrives metodene som ... Valérie Bellec 2387-3515 NGU Vurdering av kartlegging i MAREANO ...
... Stavanger Staals Rånaundersøkelser omfatter en geologisk kartlegging av Råna- massivet med henblikk på bedre å kunne vurdere ... av Rånabogen fremgår av et kart i M:1:5 000. Geologisk kartlegging av Rånamassivet. ...
... 0800-3416 1882/14 Det er utført kvartærgeologisk kartlegging av et avgrenset område ved Jørstad i Snåsa kommune, ... i kontakt med fjell på noen steder. Kvartærgeologisk kartlegging ved Jørstad. ...
... nr. 1882/9: "Foreløpig feltinstruks for kvartærgeologiske kartlegging". Feltinstruksen er ment å være et hjelpemiddel under ...
Kartlegging og analyse ...
... fra den geokjemiske kartleggingen på Svalbard Geokjemisk kartlegging på Svalbard ...
... arbeider de med tre nye kart lenger nord. Grenseløs kartlegging i Røros ...
... uten at disse er nærmere undersøkt. Sunndalsøra - kartlegging av massetak. ...
... med fylkeskommunen og Bardu kommune. Kvartærgeologisk kartlegging i Bardu kommune. ...
... i Bergen. No skal han leia NGU si første urbangeologiske kartlegging i nettopp Bergen sentrum. Foto: Fredrik Seeland, Universitetet i ... nokre år sidan, vart det behov for geologisk kompetanse og kartlegging midt i storbyens hjarte. Gjennom si undersøking av grunnen, ...
... gruveprosjekter. - Vi skal bruke betydelige midler på kartlegging av mineralske ressurser også i de kommende årene, sa en offensiv ... Statsråd Monica Mæland lovte en videre satsing på kartlegging av mineralressurser her i landet da hun holdt åpningsforedraget ...
NGUs arbeid fokuserer på kvartærgeologisk kartlegging som inkluderer kartlegging av marine avsetninger, herunder marin leire og andre relaterte ...
... Regjeringa vil derfor gjere ein ekstra innsats for betre kartlegging av ressursane i kystsona. Det vil gje oss betre næringsutvikling, ... 13,8 millionar kroner i 2020 til eit prosjekt om kystnær kartlegging. Noregs geologiske undersøking (NGU) er ein av partnarane som vert ...
... nokre år sidan, vart det behov for geologisk kompetanse og kartlegging midt i storbyens hjarte. Gjennom si undersøking av grunnen, ... No ser han for seg at det blir ynskeleg med urbangeologisk kartlegging i alle dei store middelalderbyane i Noreg.  - Kvifor kjem ...
... Trond Giske. Alle foto: Erik Prytz Reitan Geofysisk kartlegging Han ønsker i tillegg en mer effektiv saksbehandling ved at ... en fortsatt sterk satsing på NGU. Sterk satsing på mer kartlegging Sterk satsing på mer kartlegging ...
... Flymålingene er en del av NGUs nye satsing på geologisk kartlegging i de tett befolkete områdene rundt Oslofjorden. Omtrent halvparten ... sør til Gardermoen i nord og dekker 6200 km². Geologisk kartlegging av Oslo-regionen Geologisk kartlegging av Oslo-regionen ...
NGU har siden 2005 jobbet med systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Norge. Målet med ... og risikonivået følger en systematisk framgangsmåte for kartlegging av de aktuelle ustabile områdene. Målet med denne tilnærmingen ... mot middels- og høyrisikolokaliteter. Systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier ...
... kan føre til fjellskred. På bakgrunn av NGUs kartlegging, har NVE gjort en vurdering og fastsetting av sannsynligheter for ... Laserskanning (LIDAR) er en viktig del av NGUs kartlegging av ustabile fjellparti. Her gjennomfører Reginald Hermanns ...
... med å komme frem til en feltinnstruks for kvartærgeologisk kartlegging, har NGU utarbeidet en foreløpig feltinstruks. Denne instruksen ... Foreløpig feltinstruks for kvartærgeologisk kartlegging. ...
Kjærnes, Per A. 0800-3416 1807/17 Kartlegging er gjort for å frambringe bakgrunnsmateriale for en endelig ... faglige og økonomiske verdier. Kvartærgeologisk kartlegging av Rokke-raet ...
... Furuhaug, O. 0800-3416 1337 B Kvartærgeologisk kartlegging i M 1:50 000 er utført i Bjøllådalen og Harodalen på ... isavsmeltingsforløpet er rekonstruert. Kvartærgeologisk kartlegging, Bjøllådalen, Nordland, 1975. ...
... Her finner du hele toktdagboken Fortsetter kjemisk kartlegging av havbunnen Toktdagbok : Mareano vil i år samle ny ... årets første tokt med havbunnskartlegging. Dager med kartlegging av havbunnen ...
... Helikoptermålinger har tradisjonelt vært benyttet til kartlegging av mineraler. Men også i undersøkelse av leire og løsmasser, gir ... Han tror dette i fremtiden kan bli et viktig bidrag innenfor kartlegging av løsmasser og kvikkleire. - Vi fikk en rask og helhetlig ...
... inngikk våren 1990 avtale om kvartærgeologisk kartlegging av Bardudalen sør og nord for Setermoen i målestokk 1:20.000. ... i en egen rapport (Mauring 1992). Kvartærgeologisk kartlegging i Bardudalen, Bardu kommune ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.