Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

136 resultater
... Kommersøya i Oslofjorden har det vært natursteinsdrift på kalkstein. På 1700-tallet gikk det meste av produksjonen til Danmark. ... i København er et eksempel på det. En meget spesiell kalkstein nær Porsgrunn inneholder masse fossiler av blant annet koraller. ...
... Odd Hultin, Ivar 0800-3416 1035 A En rekke kalkstein- og dolomittforekomster i Nordland fylke er blitt under- søkt. De ... videre undersøkelse av disse forekomstene er anbefalt. Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Nordland ...
... av åtte delrapporter og gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomittundersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i ... en mektig dolomittsone som anbefales undersøkt videre. Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Nordland. ...
... å være begrenset til jordforbedringsmiddel. Kalkstein dolomitt i Leirfjordområdet i Nordland. ...
... er et ledd i den sys- tematiske registreringen av kalkstein og dolomitt i Nord-Norge. Hensikten var å fremskaffe en "røff" ... viser at "komplekset" består av en intim sammenblanding av kalkstein og dolomitt. Analyseresultatene viser at kvaliteten er meget ujevn og ...
... 1035/4 Rapporten gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomitt-undersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i ... her er karakterisert som homogen og av god kvalitet. Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Nordland, 1971. ...
... ngu.no   med bildeeksempler på Wikipedia   Kalkstein er på den annen side en sedimentær bergart, dannet ved at skjell og ... på havbunnen. På lik linje med alle andre bergarter kan kalkstein gjennomgå metamorfose dersom den utsettes for høyt trykk og høy ...
... vanskelig!)   Ut fra beskrivelsen kan det høres ut som kalkstein. Men det som er sikkert, er at det finnes svært lite kalkstein både på Sørlandet og i Rogaland, så om det er kalkstein må den ...
... kommune er blitt utført. I alt er det undersøkt 6 kalkstein/dolo- mittfelter og 4 kvartsittfelter. Når det gjelder ... av kvartsittdraget mellom Kyllingvann og Opsal anbefales. Kalkstein- og kvartsundersøkelser i Gildeskål kommune, Nordland fylke. ...
... meget gunstig utforming med tanke på dagbrudd og anlegg. Kalkstein til jordbrukskalk i Meldal, Sør-Trøndelag fylke. ...
Gautneb, Håvard 0800-3416 2005.025 Potrasbukt kalkstein- og dolomittfelt ligger på østsiden av Malangshalvøya og strekker ... varianter forekommer. Mineralogisk sett opptrer både ren kalkstein og ren dolomitt, men blandingsvarianter av kalkspat og dolomitt er ...
... og øst til Agle. Det er vesentlig blå, finkornet kalkstein i området. De fleste befarte områder er uegnet til drift på grunn ... uren og neppe anvendelig. Geologisk undersøkelse av kalkstein, Nord-Trøndelag fylke. ...
... Storfjellet, Åfjord kommune, har avdekket at det her finnes kalkstein av en slik kvalitet at den kan være interessant mtp. en eventuell ... den brytbare tonnasje av de ønskede kvalitetene. " Kalkstein, Storfjellet, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag. ...
... Seim, Arild 0800-3416 1556/6 I Finnmark fylke ble 5 kalkstein- og dolomittlokaliteter befart. Bare en av disse kan ha noen ... til jordbruksformål. Prøvetaking og kartlegging av kalkstein og dolomitt i Finnmark. ...
... 1118/10 Rapporten gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomittundersøkelser som NGU har utført i Troms fylke i 1972. ... en mektig sone med en middels- til grovkornet, gråhvit kalkstein. Konsistensen virker løs og ryen. Kvaliteten er imidlertid for ...
... 0800-3416 1556/5 I Troms fylke er 17 lokaliteter av kalkstein/dolomitt undersøkt. Av disse kan 2 kalksteinsforekomster tenkes ... mengder. Prøvetaking og kartlegging av dolomitt og kalkstein i Troms. ...
... T. 0800-3416 1414/2 I denne sammenhengende kalkstein/dolomitt-sonen mellom Herjangsfjorden og Sagfjorden, ble det i ... jordprøve- og fastfjellsprøvetaking i utvalgte kalkstein dolomittformasjoner. ...
... i Tromsdalen, er det utført differentialtermisk analyse av kalkstein og skifer fra feltet. Rapporten gir en vurdering av åtte opptak ... representerer. Differentialtermisk analyse av skifer og kalkstein fra Tromsdalen ...
... til den kollen hvor det idag er drift. Inventering av kalkstein og dolomitt i Valnesfjord, Fauske, Nord- land fylke. ...
... ca. 5 mill. tonn. Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Troms fylke. ...
... kontaktmetamorfose har på industrimineralkvaliteten av kalkstein når det gjelder teksturelle egenskaper, hvithet og geokjemi. Studiet ... disse finnes både i umeta- morf og kontaktpåvirket utgave. Kalkstein med variabel grad av metamorf påvirk- ning er sammenlignet med sine ...
... gitt en oversikt over bruksområder, marked og produksjon av kalkstein globalt og nasjonalt. I Tromsdalen har kalkstein og fyllitt et overflateareal på henholdsvis ca. 7 km2 og 10 km2. ...
... Nicolay Buch, Trondheim, ble det utført prøve- taking av kalkstein ved fabrikkområdet ved Hylla 1/4-1968. Kalksteinen hører med til ... analyseresultatene framgår det at det opptrer en meget god kalkstein i liggsonen. Videre opptrer en kalkstein av bra kvalitet noe over ...
... til det om- kringliggende område. Undersøkelse av kalkstein (marmor). Ytre Holen, nord Spjelkavik, Møre og Romsdal ...
... ni tonn - grus og pukk. Samtidig er industrimineralet kalkstein blitt en suksess: Norge er nå en vesentlig produsent av kalkstein til filler; et tilsettingsmateriale blant annet for i papir- og ...
... gabbro, larvikitt og anortositt) og myke steintyper (kalkstein, marmor, kleberstein, serpentinitt og sandstein). Blokkstein ...
... til hytte, Feiring. Bergarten er steilt- stående kalkstein og skifer. Vannforsyning feriested, Feiring. ...
... Erik 0800-3416 85.135 Boreplass er tatt ut i kalkstein (et. 7), gjennomsatt av NNE-strykende diabasgang. Anvisning av ...
Kirkhusmo, Lars A. O-76216 Kalkstein med en tynn gjennomskjærende gang av rombeporfyr. 3 alternative ...
... middels vanngiverevne. I nordøst er det sandstein og tykk kalkstein (ofte mer enn 2000 l/t). I skifer og kalkstein kan vannkvaliteten være dårlig. GRUNNVANN Temakart med ...
... sandstein (ofte mer enn 2000 l/t) i veksling med skifer og kalkstein (omkring 500 l/t). Lengst i sydøst er en tykk kalkstein og sandstein (ofte mer enn 2000 l/t). I skifer og kalkstein er ...
... med tykke kalksteiner som er gode vann- givere. I skifer og kalkstein kan vannkvaliteten være dårlig. GRUNNVANN. Temakart med ...
... forekomster i Norge Karbonater: Verdal (kalkstein) Brønnøy (kalkstein) Fjelldalsheia (dolomitt og kalkstein) Ofoten (dolomitt og ...
Potrasbukt kalkstein- og dolomittfelt ligger på østsiden av Malangshalvøya og strekker ... i dette området. Kart over Potrasbukt kalkstein- og dolomittfelt.  Karbonatene er gjennomgående inhomogene ... og bånd av glimmerskifer og amfibolitt. Dolomittstein og kalkstein er til dels vanskelig å skille fra hverandre i felt, men ...
Skarn dannes i kontakten mellom granitt og kalkstein. På et geologisk kart må man altså finne områder hvor kalkstein og granitt ligger nærme hverandre. Les mer om skarn: ...
... som fordypninger i terrenget, dannet ved oppløsning av kalkstein, marmor eller andre lett løselige bergarter. Det gjelder også gips, ... før "taket" kollapser. I prinsippet er grotter i kalkstein og marmor det samme; slike lettløselige bergarter oppløses først ...
... 157/8,28 og 33. Hensikten var å lokalisere partier med kalkstein. Rapporten konkluderer med at det er påvist bare ubetydelige mengder ... Videre viser strukturmålingene i området ved Langnes, hvor kalkstein er påvist i dagen, at sannsynligheten er liten for at ...
... at alle forekmostene har en sammensetning som tilsvarer kalkstein, dolomitt er ikke påvist. Ingen av kalksteinene inneholder ...
... type bergarter av ulike aldre og finnes i hele Norge. Kalkstein, ofte forkortet med "kalk", er en sedimentær bergart som består av ... regnes bergarten for å være dannet ved en omvandling av kalkstein ved tilførsel av magnesiumrike løsninger fra sjøvann, enten like ...
... av yngre gangbergarter. Der gangbergarter gjennomsetter kalkstein er forholdene gode for fjellboring. Lengst i øst opptrer unge ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.