Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

53 resultater
Konsentrasjonsvariasjon av kadmium (Cd) i mineraljord (jord uten organisk materiale) i Norge (Finne et ... er ikke samlet inn. Konsentrasjonsvariasjon av kadmium (Cd) i Europa. Nivåene i Skandinavia og spesielt i Norge er svært ... nivå, dvs. få prøver spredt ut over store arealer. Kadmium er et metall som forekommer i meget små mengder i jordskorpen (0,102 ...
Finne, Tor Erik 0800-3416 Kadmium i naturlig avrenning til kystvannet rundt Saltenfjorden 2013.056 ... fra krabbe fanget på Saltenkysten hadde konsentrasjon av kadmium (Cd) som ofte overskrider EU’s grenseverdi for omsetning. ... kan tenkes å påvirke situasjonen i krabbebestanden. Kadmium i løsmasser, overflatevann og grunnvann fra Salten som lokalt naturlig ...
... i jordsmonnet rundt.  Andre eksempler er utslipp av kadmium fra metall- og gruveindustri samt trevareindustrien, i tillegg kommer utslipp fra skip og offshore installasjoner. Kadmium finnes også naturlig i berggrunnen rundt Mjøsa og gir her tilførsel ...
... at massene på tomten er sterkt forurenset med arsen, bly, kadmium, kobber og sink, bekrefter Ottesen. Studentene har blant annet ... Det betyr en betydelig spredning av sink, kobber, bly og kadmium fra den forurensede grunnen og ut til havnesedimentene. - Anslagene er ...
... UTBREDT: Kadmium er et helse-skadelig metall. Trykk på bildet for en forklaring på symbolene og for å se hvordan kadmium-forurensingen er utbredt i Odda. Prøver av ...
... mineraljordprøver som er analysert på bly, sink, sølv og kadmium. Det er ikke fremkommet i konsentrasjoner som kan indikere ukjent ... som ble bekreftet av høye konsentrasjoner av sink og kadmium i humus. Forgiftningsfeltene er knyttet til kjente mineraliseringer. ...
... utprøving av metode for vann- analyser på elementene bly, kadmium, kobber, krom, sink og nikkel ved hjelp av vår apparatur for atom- ... de fem elementene: Bly ønsket deteksjonsgrense: 0.5 ppb, Kadmium 0.01 ppb, Kobber 1 ppb, Krom 0,5 Sink 6 ppb, Nikkel <1 ppb. For kadmium ...
... brukes i landbruket. Men i analysene av bly, sink og kadmium i aske fra bjørk, viste det seg at konsentrasjonen av tungmetaller var ... mange tungmetaller i aske fra trevirke var svært høye. For kadmium og sink var praktisk talt alle prøvene fra bjørk og gran over ...
... Barentshavet enn lengre mot sør i det samme havområdet. Kadmium er til stede i litt høyere konsentrasjon på en enkel stasjon i ... enkelte stasjoner er forhøyde verdier av nikkel, arsen og kadmium. Dette kartet viser nikkel i overflatesedimentene for hele ...
... Yantze-elven i Kina. Rismarkene er til dels forurenset med kadmium. Vann og mat - Men hvorfor på elveslettene? ... langs Yantze-elven til dels er sterkt forurenset med kadmium. Tungmetallet er også påvist i risplantene og sedimentene på ...
... xylener), bromerte flammehemmere, ftalater, arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink og  tinn (utvalgte prøver ...
... er analysert for 33 metaller, blant annet arsen, bly, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel, sink og tinn. I tillegg er ...
... 0800-3416 90.021 Høyt innhold av kobber, bly, sink og kadmium er tidligere påvist i Opsund deponi. Undersøkelsen viser at disse ...
... Indre byområde og særlig bysentrum er forurenset med bly, kadmium, kvikksølv, arsen, PAH og til dels PCB. Det indikeres at de viktigste ... av kull i Bergen gassverk og boligoppvarming (arsen, kadmium, bly, sink, PAH) - Biltrafikk (Bly, sink og muligens PAH og PCB) - ...
... viser at nivåene av arsen og tungmetallene kadmium, kobber, krom, nikkel, bly og sink varierer mellom de ulike jernbanestrekningene. Nivåene av arsen og kadmium ligger rundt SFTs normverdi for mest følsomt arealbruk, mens de ...
... Typiske metaller som beskriver Ladefyllingens kjemi er bly, kadmium, kvikksølv og tinn. De høyeste konsentrasjonene er påvist på 10-16 meters dyp i fyllingen. Det lekekr kadmium, sink, tinn og barium fra fyllingen. Det ble påvist til dels meget ...
... blant annet fra gruvevirksomhet. I tillegg blir arsen, kadmium, krom og sink analysert. Stabilt bariuminnhold Det er ikke noen særlige endringer over tid når det gjelder kadmium, kobber, krom og sink. Det er en svak økning i barium inntil for 100 ...
... loddrette profiler og undersøkte spesielt metallene kadmium (Cd), kobber (Cu), kvikksølv (Hg), bly (Pb) og sink (Zn) i de seks ...
... for innhold av antimon, arsen, barium, bly, brom, jern, kadmium, klor, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink, tinn, titan og vanadium. ...
... på gull blir fulgt opp av høye verdier på arsen, mangan, kadmium, kobolt, kobber og skandium. Geokjemisk kartlegging N-Ø for Ny ...
... (god). For øvrige analyserte metaller omfattende bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg) og sink (Zn) er ...
... Analysene viser en generell høy konsentrasjon av kadmium, bly og sink. I tillegg er det påvist en prøve med høye verdier av ...
... har viktige fosfatforekomster som inneholder mindre uran og kadmium enn en del av de volummessig viktigste kildene i verden, og følgelig ...
... Arsen Ikke vanlig, men bør sjekkes Kadmium og bly Svært sjelden, men bør sjekkes Nitrat ...
... sjølv i små mengder, så som arsen, antimon, bly og kadmium. Desse finnes heldigvis sjeldan i konsentrasjonar over drikkevassgrensa ...
... og sedimenter i kommunen. Konsentrasjonene av arsen. bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink, 16 PAH og 7 PBC er kartlagt i ... karbon og kornfordeling. Konsentrasjonene av arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink, 16PAH og 7 PCB er kartlagt i ...
... tilstandsklasse 5 og 4. Det er påvist nivåer av arsen, kadmium og kobber som tilsvarer tilstandsklasse 3, og krom som tilsvarer ... Dokumentert forurensning av bly, sink, arsen, kadmium og kobber ved Isfjord radio (2110039) - Dokumentert forurensning av ...
... analysert for innhold av følgende tungmetaller: bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), sink (Zn) ...
... Tokheim og Eitrheim er tildels meget sterkt forurenset med kadmium og sink. Alle de undersøkte boligområdene er moderat forurenset med ...
... råstoff. Moderne solceller krever arsen, aluminium, bor, kadmium, kull, kopper, gallium, indium, jern, kvarts, molybden, bly, fosfat, ...
... fra anlegget. Resultatet er omfattende forurensing av sink, kadmium og bly, forteller NGU-forsker og professor II ved NTNU, Rolf Tore ...
... dyrket i jord med lavt innhold av tungmetaller som arsen, kadmium og  bly. - Økologisk mat er regulert etter krav til hvordan ...
... %) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, bly, arsen, kadmium og/eller nikkel anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form av tildekking ...
... (26 %) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, bly, kadmium, arsen, nikkel og/eller PCB anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form av ...
... (33%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, bly, kadmium, arsen, nikkel og/eller PCB anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form av ...
... viser et meget høyt utlekkingspotensial for kadmium, sink og bly, noe som indikerer at selve malmen sannsynligvis har et ...
... sedimentprøvene er analysert på tungmetallene arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink. Alle fire prøvene viser en ...
... barnehagene befinner jordas innhold av benzo(a)pyren, bly, kadmium, krom, arsen, nikkel eller PCB seg under anbefalte tiltaksgrenser, og ...
... 8 stasjoner (Klasse III: 18-71 mg/kg sediment). Bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), nikkel (Ni) og sink (Zn) har enkelte prøver med ...
... Arsen, ikkje vanleg men bør sjekkast (1.5%) Kadmium og bly, svært sjeldan men bør sjekkast (0.2%) Nitrat, lokale ... er for høge, til dømes antimon, arsen, bly, kadmium, kopar, krom, kvikksølv og nikkel. Undersøkjinger av grunnvatn i ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.