50 resultater
Begrepene jordskred og flomskred brukes ofte om hverandre, og grensene mellom disse ... . Den nasjonale kartleggingsplanen fra NVE definerer jordskred som et skred som ofte starter med en plutselig utglidning, eller ... som regel i skråninger brattere enn ca 25 graders helning. Jordskred i bratt terreng kan ganske grovt omtales som kanaliserte eller ...
Denne typen jordskred er ikke den vanligste i Norge, men det har vært flere store ... for jord- og flomskred ikke fanger opp denne typen jordskred godt nok, og ved farevurdering og faresonekartlegging er det lite ... skredfarevurdering" - for å se nærmere på trekantformede jordskred og øke kunnskap om denne skredtypen. Fem trekantformede jordskred i ...
... i kommunal arealplanlegging. Her må du se opp for jordskred Her må du se opp for jordskred ...
... ved skredfarevurdering 2017.017 Trekantformede jordskred (også kalt ikke-kanalisert jordskred; Debris avalanche) er en skredtype som kjennetegnes ved at skredet ...
... i norsk skredkartlegging 2010.007 Aktsomhetskart for jordskred og steinsprang er utarbeid for Askøy kommune. Arbeidet er utført ... dette er vist i rapporten. Aktsomhetskart steinsprang og jordskred for Askøy kommune; test av metoder på høgoppløselig terrengmodell ...
... Flere hus på Rjukan ligger innenfor områdene for mulige jordskred. Geologene ber nå Tinn kommune innføre ... er det utarbeidet en samlet oversikt over faresonene ved jordskred, snøskred og steinsprang i Vestfjorddalen, som løper øst-vest ...
... NGU-forskere funnet spor etter hundrevis av hittil ukjente jordskred flatbygdene og de slake fjellene i Hedmark og Oppland. - Noen ... istid for cirka 10.000 år siden. Eksempel på jordskred i flatt terreng som ble utløst av et usedvanlig kraftig jordskjelv i ...
... gradientanalyse for å avdekke hvor det er bratt nok til at jordskred eller steinsprang kan løses ut. Så befarer vi alle områder som er ... utgjør den største trusselen mot bebyggelsen, mens jordskred utgjør en fare i mer begrensede områder, fastslår Sletten. ...
... terrasse i Bergen. Tre mennesker mistet livet i et jordskred i dette boligfeltet natt til 14. september 2005. Flom og skred ... utgjør oftest den største trusselen mot bebyggelsen, men jordskred utgjør også en fare i flere områder, sier hun. Beredskapssjef ...
... mellom ØDELEGGELSER: Kombinasjonen av fjell- og jordskred har gitt store ødeleggelser i fjellsiden. Avsetningene ved ... Prosjektet går ut på å undersøke fjell- og jordskred som ble utløst som følge av et jordskjelv i april 2007. ... Norske og chilenske forskere undersøker et fjell- og jordskred som krevde ti menneskeliv i Chile i 2007. Skredet og den påfølgende ...
... metoden som ble utviklet for å utarbeide aktsomhetskart for jordskred og små og mellomstore flomskred i Norge. Rapporten oppsummerer ... en betydelig fare for bebodde områder og transportårer. Jordskred, flomskred og relaterte skredprosesser kan forekomme i ulike ...
... Anda, Einar 0800-3416 2000.032 Frie emneord: Jordskred ; Flom ; Skredfare ; Snøskred ; Flomfare ; Risiko ; Skredsikring ; ...
... skred. Fordi det foreligger liten kunnskap om frekvenser av jordskred i bratte dalsider er dette viet spesiell oppmerksomhet gjennom en ... frekvensanalysene og de historiske skredhendelsene viser at jordskred, leirskred, snøskred og fjellskred er aktive prosesser i det ...
... mot bebyggelse, og avsetninger etter steinsprang, snøskred, jordskred og flomskred ligger i nærheten av boliger flere steder. ... metoden, og en samlet tolkning av resultatene indikerer at jordskred har hatt utløp ned til, og forbi, boligbebyggelsen ved Slåtten i ...
... viser blant annet at hele Nord-Norge får økt hyppighet av jordskred som følge av framtidige klimaendringer. Illustrasjonen er hentet fra ... av hovedkonklusjonene i prosjektet er økt fare for flom- og jordskred i Nord-Norge i årene framover. - For kommunene er det viktig ...
... eller beredskap med overvåkning og varsling. Jordskred fra Heimgårdsberget den 26. juni 2008 i Signaldalen,Troms fylke. ... flom . NGU støtter farekartlegging for steinsprang, jordskred og snøskred ved kvartærgeologisk kartlegging med fokus på ...
... steinsprangsimulering, samt RAMMS og FlowR for jordskred. For fjellskred benyttes det ulike modelleringsverktøy basert på ... defineres for å ta høyde for energitap langs banen. Jordskred kan modelleres ved hjelp av den dynamiske modellen RAMMS debris flow. ...
... for folk som bor eller ferdes her. Fra et jordskred på Årset i Ørsta kommune. Skredet gikk 15. november 2013 etter et ... nå? NGU-forsker Gro Sandøy undersøker et jordskred, som gikk i Vatne i Ørsta kommune i 2013. NGU gjør ...
... andre steder ilandet.(Forkortet)Frie emneord: Skredfare ; Jordskred ; Snøskred ; Fjellskred ; Steinsprang ;Løsmassekartlegging ; ...
... bevegelser i fyllittområder. Dette inkluderer fjellskred, jordskred, sakte sig i skredmasser og mulige bevegelser i områder med tett ...
... kartleggingsprogram, som også omfatter snøskred og jordskred. - Hensikten med aktsomhetskartene er å få en oversikt over ... landsdekkende aktsomhetskart for steinsprang, snøskred og jordskred. Vær varsom-plakat Aktsomhetskart for steinsprang er grove ...
... men flere av de små steinsprangene har forårsaket større jordskred. Det har også vært store skred som har stengt veier og truet ... fra begge institusjonene. ​ Steinsprang og jordskred   - Dette er et aktivt skredområde, som vi ønsker å ...
... nye skred.       JORDSKRED: Jordskred knuste hus og drepte 27 mennesker på Rjukan i 1927. ...
... kan redusere styrken i løsmassedekket så mye at det dannes jordskred i bratte dalsider. Det samme kan skje ved kraftig snøsmelting.  ... naturlige dreneringen av vann kan øke faren for å utløse jordskred. Slike inngrep er typisk bygging av skogsbilveger eller flatehogst. ...
... transporten og avsetningen av massene. Fare for jordskred Achim A. Beylich mener at resultatene av arbeidet også kan ... eller mer intens nedbør og vind endre risikoen for jordskred eller oversvømmelser? Arbeidet blir gjort i regi av det ...
... områder som bør prioriteres for nykartlegging. For jordskred, steinsprang og snøskred er det utarbeidet prioriteringslister på ...
... også om fare og risiko knyttet til steinsprang, radon, jordskred, kvikkleire, fjellskred og jordskjelv. Geologi er et ...
... selvsagt at et nytt skred vil skje igjen. Det vil ikke gå jordskred hvis tidligere skred har fjernet alle løsmassene, og det vil ikke ... Vang. Årsetdalen i Ørsta kommune ble rammet av et jordskred i 2013 som nådde flere bolighus. Foto: Lena Rubensdotter/NGU Kari ...
Målet med prosjektet er å skille bedre jordskred, flomskred og snøskred (spesielt sørpeskred) på viftesystem i ...
... (sør Chile) 21.april 2007. Fjellskredet ble utløst av et jordskred med Mw 6.2 som totalt forårsaket rundt 500 skred i området og ...
... erosjonen og sedimenttransporten over tid. Vil faren for jordskred og oversvømmelser endre seg som følge av for eksempel smelting av ...
... erosjonen og sedimenttransporten over tid. Vil faren for jordskred og oversvømmelser endre seg som følge av for eksempel smelting av ...
... landsdekkende kart for andre skredtyper: Steinsprang, jordskred og flomskred. Prosjektet er et samarbeid mellom NGU, Norges ...
... på skrednett.no i 2009. Helt nye aktsomhetskart for jordskred skal ferdigstilles i 2011/2012. Redskap for kommunene ...
... (sand/grus/grunnvann/dyrkningsjord), vurdering av geofarer (jordskred, flom, kvikkleire, kyst- og elveerosjon), potensielle ...
... hadde mange fine samtaler i Ullensvang med folk som husket jordskred i bekkefar eller gamle steinsprang. For eksempel fikk vi historien om ...
... har andre geofarer som truer bosetninger. Kvikkleireskred, jordskred, fjellskred, flom og eksponering for radioaktiv stråling fra ...
... som plutselig resulterer i hendelser som fjell- stein- og jordskred som kan påvirke vår hverdag direkte eller indirekte. For å ...
... ned ved hyppige steinsprang eller snøskred. Sørpe- og jordskred har flere steder etterpå erodert og ført dette materialet videre ...
... skred. Østlandet er for eksempel mer plaget av leir- og jordskred, mens det naturlig nok er mer snø- og fjellskred på Vestlandet, ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.