83 resultater
De aller fleste jordskjelv forekommer langs plategrenser der friksjon mellom litosfæreplater gjør at det bygges opp spenninger. Energien som utløses i jordskjelv blir spredd gjennom jorda i form av seismiske bølger. Studiet av ... oppbygning.  Platetektonisk modell Fordelingen av jordskjelv i verden kan forklares i en platetektonisk modell og gir oss et godt ...
... er noe vanskeligere å forklare. Det har vært ganske store jordskjelv midt inne i Australia som ligger langt fra nærmeste plategrense. ... som bidrar til deformasjon av jordskorpa og medfølgende jordskjelv. Forslag til videre lesning: Olesen, O. et al., 1999: Mor ...
... av år, er sprekkesystemene fortsatt aktive. Vi risikerer at jordskjelv i dette området også kan utløse jord- og fjellskred, fastslår Ebbing. Store jordskjelv  Så sent som før jul bevilget Norges forskningsråd midler ...
... dypt nede i jordskorpa utløser stadig vekk små jordskjelv. - Selv om skjelvene er små kan de brukes til å forstå ... i fjor høst og nå i vår. De registrerer kontinuerlig alle jordskjelv og all annen seismisk aktivitet i jordskorpa, forteller forsker Ilma ...
Jordskjelv er i høyeste grad vanlig på Island. Island ligger mellom to ... Denne utløsningen av energi oppleves som jordskjelv. jordskjelv forekommer ofte der vi har plategrenser. Vi har tre typer ...
... Å kunne forutsi jordskjelv er i utgangspunktet svært vanskelig. VAN-metoden, som baserer seg ... fra juli 2008 om mulige nye metoder for varsling av jordskjelv ved hjelp av endring i hastighet på seismiske bølger: ... en elektrisk strøm som greske forskere hevder kan forutsi jordskjelv. Har denne metoden vist seg å være pålitelig? Platebevegeler ...
For en geolog er jordskjelv spennende, det viser at jorden vi bor på er aktiv. Men det kan ... ødeleggelser, gjennom rystelsene og fra tsunamier. Når et jordskjelv inntreffer forplanter energien seg utover som bølger, og det er det vi merker som jordskjelv. Du kan forestille deg dette når du kaster en stein i vannet, da ...
... mekanismen som kan utløse skred i så slake skråninger, er jordskjelv, forteller Fredin. Som ragnarok En av skredgropene, ved ... i flatt terreng som ble utløst av et usedvanlig kraftig jordskjelv i Alaska i 1964. Skredet var 2,5 km bredt og ødela et boligområde. ...
Faktisk skjer det flere små jordskjelv i Norge hvert eneste år. Spesielt fra Helgelandskysten rapporteres ... langs forkastninger (bruddflater), og da oppstår slike jordskjelv, sier avdelingsdirektør i NGU, Øystein Nordgulen.  Les mer om årsaker til jordskjelv her. I følge Universitetet i Bergen, målte jordskjelvet i ...
Det er registrert jordskjelv i Oppdal den 17. Januar 1852. Dette er nok et lite skjelv som ikke ... i Sverige og helt til Shetland. Er det registrert jordskjelv i Steinkjer-området fra slutten av 1850-tallet, eventuelt fra ... en beskrivelse av at noe slikt skal ha funnet sted. Jordskjelv i Steinkjer-området på slutten av 1850-tallet Jordskjelv i ...
... (eller seismometer som det også kalles) som måler jordskjelv. Foto: Rune Eian, NGU. Er det satt ned måleinstrumenter som kan varsle jordskjelv på havbunnen der hvor jordplatene møtes? Er det måleinstrumenter som varsler om jordskjelv på havbunnen? ...
Jordskjelv og andre kilder generer forskjellige seismiske bølger som ... også ved ingeniørgeologisk undersøkelser. Måler jordskjelv Passive metoder blir også brukt til å bestemme strukturer i ... langs profiler eller i et bestemt område for å måle jordskjelv fra stor avstand (nesten fra andre sida på jorden). Forskjell i ...
... postglasial forkastning, en bruddflate i fjellet skapt av et jordskjelv rett etter siste istid for 9000-10.000 år siden. Teorien er at det ... Nå viser det seg at forkastningen er skapt av et jordskjelv for bare cirka 6300 år siden, eller enda nærmere vår tid.   ...
Det største jordskjelv i Skandinavia i nyere tid skjedde i 1819 på Helgelandskysten. Det ... kan flere ganger i året rapportere om rystelser fra mindre jordskjelv, typisk med styrke på 2-3. Dette er stort nok til å bli ... utgjør ingen fare for mennesker eller infrastruktur. Jordskjelv skjer ved brå forskyvninger i jordskorpen, hvor det utløses noe av ...
... løs; berget brakk og skrenten skjøt opp under et kraftig jordskjelv på den sørøstre delen av vidda. - Jordskjelvet hadde trolig ... faller inn i Oslo Plaza, når Oslo rammes av et jordskjelv. Illustrasjonsbilde fra «Skjelvet», produsert av Fantefilm. ...
... av Astor Furseth). - Jordskjelv med en styrke på over seks på Richters skala kan også opptre i ... ved sjøen. Under istidene PS: Flere titall jordskjelv med styrke åtte på Richters skala har sannsynligvis rystet Norge ...
... tyder på at bergspenninger i jordskorpa kan utløse store jordskjelv også i et tilsynelatende stabilt Norge, sier han. 100 jordskjelv siden 1991 Alderen til kjempeskjelvene på Finnmarksvidda er ...
... er antatt å ha skjedd i forbindelse med et større jordskjelv. - Dette er svært samfunnsrelevant kunnskap. Gjennom ren ... Resultatet er ny viten om at svært kraftige jordskjelv kan opptre i Norge også i moderne tid. Det er usedvanlig viktig ... ni mil lange skrentene var skapt under minst tre store jordskjelv. - Det mener vi fortsatt, men nå tror vi at Máze-enheten i ...
... fjell- og jordskred som ble utløst som følge av et jordskjelv i april 2007. Jordskjelvet, skredene og den påfølgende tsunamien, ... Skredet og den påfølgende flodbølgen ble utløst av et jordskjelv og skapte store ødeleggelser. Gransker dødsskred i Patagonia ...
Uten disse naturfarene som jordskjelv, vulkanutbrudd, flom og skred, ville ikke topografien til jorden ... viser disse parametrene kalles et farekart (f.eks skred-, jordskjelv- eller vulkanfarekart). For å produsere et farekart kreves en dyp ... Jordens overflate preges av naturlige prosesser, blant annet jordskjelv, vulkanutbrudd, flom og skredprosesser, som både bygger og bryter ...
... langs plategrenser danner fjell og vulkaner og forårsaker jordskjelv, mens ekstensjon danner rifter og riftmarginer. Platebevegelse ...
... dag med at forkastningsskrentene er dannet i minst tre store jordskjelv i perioden 600-4000 år før nåtid.  Lett å se ... seismologiske nettverkene i verden, har observert 80 jordskjelv langs Stuoragurra-forkastningene i perioden 1991-2019. Det viser ...
Grunnen til at det skjer store jordskjelv ved Jan Mayen er en aktiv plategrense langs den såkalte ... de ulike platene i jordskorpa fra hverandre. Dette skaper jordskjelv og vulkanutbrudd. Det vil fortsatt skje store jordskjelv ved Jan Mayen så lenge øya ligger nært den aktive plategrensen. ...
Aalstad, I. 0800-3416 398 I sammarbeid med Jordskjelv-stasjonen, Universitetet i Bergen ble 4 profiler målt magnetisk ...
... vil heretter stå fram med sin fagkunnskap, all den stund jordskjelv og andre geo-farer er vanskelige eller umulige å varsle? INGV sier ... måles i dag over hele kloden. Vi vet hvor jordskjelv forekommer hyppigst, men vi kan ikke bruke statistiske data til å ...
... som er nåværende eller nyere i geologisk tid. Kartet viser jordskjelv, fokalmekanismer, spenningsmålinger, postglasiale forkastninger, ...
... mellom slike neotektoniske struk- turer og registrerte jordskjelv. Berggrunnsgeologi Skagerrak. Foreløpig tolkning av ...
... til setningen i gruva, og spesielt muligheten for at et jordskjelv som er registrert i området kan ha utløst setningen. Denne ...
... og der de ligger nå (grønn). De gule prikkene indikerer jordskjelv. Storfjorden ligger i en erosjonssone med stor jordskjelvaktivitet. ... NORSAR. Det er gammelt nytt at det er stor hyppighet av jordskjelv langs den såkalte midthavsryggen, som strekker seg gjennom hele ...
... utenfor Lofoten pågår den dag i dag.  Mange jordskjelv Striden om konsekvensutredninger, og en eventuell olje- og ... fylket som faktisk rører mest på seg i Norge: Mer enn 1200 jordskjelv er registrert av NORSAR og Universitetet i Bergen i perioden 2013 ...
... ned fra skorsteinen. Etterskjelv i flere år Jordskjelv på Helgelandskysten i periodene 1997-1998 og 2013- 2017 (fra ... til omtrent 5.8 på Richters skala. Som med alle historiske jordskjelv beregnes styrken på basis av rapporter om hvordan det ble mer­ket ...
... (vises midt i bildet). I 1855 ble byen rystet av et jordskjelv i størrelsesorden 8.1-8.3 på Richters skala, et av de kraftigste ... deg et sted der det er 10 prosent sjanse for et større jordskjelv innenfor er periode på 100 år? I vårt eget land er sjansene for ...
... til Kautokeino, forteller forsker Odleiv Olesen ved NGU. Jordskjelv Samtidig gir de seismiske målingene mulighet til å undersøke årsaker til jordskjelv: - Stouragurra-forkastningen på Finnmarksvidda er en av landets ...
... flom, jord-og flomskred, snøskred, steinsprang, fjellskred, jordskjelv og klimarelatert geofareforskning. Foredragsholderne er studenter og ...
...  og stadig mer mediefokus på  flom, skred og jordskjelv, har påvirket fremtidens geologer i Norge. Nå opplever ... fra flom til jord-, snø- og fjellskred, steinsprang og jordskjelv. Blant annet blir det vist ny skredforskning fra «Mannen», og ...
... langs den over 500 kilometer lange strekningen. Jordskjelv - Instrumentene registrerer lydbølger og mottar signaler fra store jordskjelv verden rundt. Det gjør oss i stand til å studere strukturen i ...
... vet ennå ikke om utglidingen skyldes et større jordskjelv eller om det fremdeles er bevegelse i fjellet. Derfor har ... akutt fare. I utgangspunktet mener vi det må et meget stort jordskjelv til for at fjellsida skal løsne. Dette er noe vi ønsker å ...
... enorme flodbølger og utløste en energi som tilsvarer et jordskjelv på 8,3 på Richters skala, forteller Morten Smelror. Så langt ... Fysiske og kjemiske prosesser som forårsaker jordskjelv og vulkanutbrudd Årsaker til og virkninger av klimaendringer ...
...       FAKTA: Skred og jordskjelv Susanne Buiter har lenge forsket på såkalte passive ... i bakken, enkelte steder også vulkanisme, skred og små jordskjelv. Slike aktive prosesser påvirker selvsagt folk som bor i nærheten ...
... og anvendt forskning på georelaterte naturfarer som skred, jordskjelv og flom. Målet er å utvikle kunnskap som kan bidra til å redde ... Geodynamikk, som dreier seg om de prosesser som står bak jordskjelv, vulkaner og fjelldannelse. Deformasjon av jordskorpen. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.