Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

266 resultater
... fulgt en smal sti mellom tuer med modne multer. Et kilo jord - Her kan vi forsøke å ta prøven, sier Flem mens hun løfter av ... berggrunnen. Hun fyller en prøvepose med nærmere et kilo jord, skriver ned prøvenummer og jordtype, og fotograferer stedet. - Av og ...
... hudkontakt med jorda, sanda eller trevirket, når de spiser jord, sand, snø eller slikker seg på skitne fingre og ved innånding av ... tiltak for bedring av situasjonen: Fjerning av jord/ sand i 1 meters bredde og 20-30 cm dybde rundt CCA-trykkimpregnert ...
... den 28.05 klokken 12.00. Pressekonferanse om forurenset jord Pressekonferanse om forurenset jord ...
Aktsomhetskart for jord- og flomskred viser områder som potensielt kan bli rammet av disse ... Kartet er ment som et grunnlag for en første vurdering av jord- og flomskredfare i forbindelse med arealplanlegging og utbygging, i ... (2012). For identifisering av kildeområder for jord- og flomskred brukes en empirisk tilnærming som analyserer tre ...
... Konsentrasjonsvariasjon av kadmium (Cd) i mineraljord (jord uten organisk materiale) i Norge (Finne et al., 2015, Reimann et al., ... på grunnlag av kjemiske analyser av blant annet bergarter, jord, bekke- eller innsjøsedimenter, torv og planterøtter. Kunnskap om den ...
... må gjøre tiltak i forhold til arsen. Legge på ren jord - Vi har anbefalt at det legges en fiberduk på bakken og at det fylles på med 30 cm ren jord i de forurensede barnehagene, opplyser Rolf Tore Ottesen. - Jorda ...
... geologiske undersøkelse har undersøkt salgsproduktet jord fra flere jordsorteringsanlegg i Bergen. Anleggene er undersøkt fire ... år. Fra hvert anlegg ble det tatt ti prøver fra salgsklar jord som ble analysert for arsen, tungmetaller, PAH og PCB, jf. Klima og ...
... fylkets geologiske ressurser utnyttes bedre. Kartlegger jord og grus i Vest-Agder Kartlegger jord og grus i Vest-Agder ...
... en rekke tungmetaller og organiske miljøgifter i forurenset jord, mest følsom arealbruk (barnehager, skoler, boligområder). For arsen er ... trevirke (Tabell 2). Barn kommer i kontakt med arsen i jord og trykkimpregnert trevirke når de har hudkontakt med jorda eller med ...
Krog, Jan Reidar Næss, Gunnar 0800-3416 86.050 Jord fra 428 prøvelokaliteter i Mo i Rana-området ble innsamlet med en ... HNO3 og bestemt med ICAP. Geokjemiske undersøkelser av jord i Mo i Rana-området. ...
... arealforvaltning.  Bærekraftig forvaltning av dyrkbar jord krever stor aktsomhet og bruk av tilgjengelig kunnskap. En grunnleggende forutsetning for å kunne dyrke jord, er at vi har løsmasser (geologiske avsetninger) over fjellgrunnen. ...
... HNO3 og bestemt med ICAP. Geokjemiske undersøkelser av jord i Sulitjelma-området. ...
... av parametre for å bestemme forsuringsfølsomheten i jord. ...
... L. Stalsberg, K. 0800-3416 Aktsomhetskart jord-flomskred 2014.019 Denne tekniske rapporten beskriver metoden som ... som er basert på feltarbeid og hendelsesanalyser. Jord- og flomskredprosesser forekommer over hele Norge, og utgjør en betydelig ...
... over de data som finnes om tungmetaller i vegetasjon og jord fra det naturlig kobberforgifta feltet i Karasjok, Finnmark METODER: ... (430 grader C) og pH i løsning i blandingsforholdet jord:vann 1:2.5. RESULTATER: Resultatene er vist i 20 figurer og 13 tabeller. I ...
... Basekationer, surhet og motstand mot forsuring i naturlig jord i Norge. ...
... 001 014 En forekomst av naturlig tungmetallforgiftet jord Store Lerresfjord, Alta, Finnmark ...
... av A1-holdige forbindelser. Aluminiumsforgiftning av jord i fjellområder, Nesset kommune, Møre og Romsdal ...
... for innholdet av arsen, bly og benso(a)pyren i jord eller sand i små barns lekemiljø: * Arsen: 20 m/kg jord * Bly: 150 mg/kg jord * Benso(a)pyren: 0.5 mg/kg jord * I alle barnehager ...
... HNO3 pH 3.02 og H2SO4 pH 3.04. Bruk av ulike forhold mellom jord og syremengde (0.001N H2SO4. Jord/væske 2g - 10ml, 2g - 50 ml. 2g - 100ml). Rapporten omfatter alle fylker. ...
... orient- terende tall for innhold av PAH-forbindelser i jord i det aktuelle området. Det ble totalt samlet inn 10 prøver av ... et statistisk grunnlag for å betegne PAH-konsentrasjonen i jord innen undersøkelsesområdet som uakseptabel. De innsamlede prøver gir ...
... i 14 av 30 prøver. Høyeste PAH16 er pa 0,97 mg/kg jord, hvilket svarer til KLIF tilstandsklasse 1. PCB7 analysene viser at alle ...
Jordprøver fra sjiktene O+LFH, Ah, Ae, B og C ble slemmet opp i vann og fortynnet svovelsyre (pH3 og pH4). pH og innholdet av Ca, Mg, K, Na, Al, Fe og Mn ble bestemt i ekstraktene. Mengde tilsatt syre som ikke reagerer med jorda (Fa3) og mobiliteten av basekationer ( M. H-1) og aluminium ( Al. H-1) ved syretilsetning kan relateres til innholdet av utbyttbare basekationer (SEB) i jorda.
... Sammenstilling av data over metallinnhold i norsk jord med henblikk på sykdomsfrekvens. ...
... kartlegging av elementsammensetning i naturlig jord: Resultater fra prøver innsamlet i 1977 og 1985 oppnådd ved ICP ...
... tore.volden@ngu.no Vårens båtpuss forurenser jord og sand ved småbåthavnene. Forskere advarer mot forurensingsfaren og ...
... (NGU) tok sommeren 2007 over 120 prøver av oljer, maling, jord, betong og kondensatorer på Svalbard. Fare for spredning ... Analysene viser til dels høye nivåer av PCB i produkter og jord fra de russiske bosetningene i Barentsburg og Pyramiden. I Longyearbyen er ...
NGU har påvist forurenset jord i flere barnehager i Tromsø. Her Ameliahaugen barnehage. ... av at NGU har påvist til dels store mengder forurenset jord både i barnehager, skoler og på viktige utbyggingsområder i Tromsø, ...
... NGU har laget de landsdekkende aktsomhetskartene for jord- og flomskred på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat ... Aktsomhetsområdene dekker hele arealet som kan berøres av jord- og flomskred. Dersom vanninnholdet i skredet er svært høyt, kan vannet ...
... NGU jobber med forskning og kartlegging av steinsprang og jord-og flomskredprosesser i bratt terreng. Skred i bratt terreng ...
... pulver før eventuell kjemisk analyse. Sedimenter og jord må som regel tørkes, f.eks ved frysetørking, og det kan også være ... rekke ulike geologiske materialer, slik som faste bergarter, jord og løse sedimenter. Det analyseres også vannprøver, vanligvis grunnvann ...
... og Storbritannia.  Her gransker forskere hvordan jord, grus, sand og leire transporteres ned gjennom vestnorske daler. ...
... og Storbritannia. Her gransker forskere hvordan jord, grus, sand og leire transporteres ned gjennom vestnorske daler. ...
... kan løse en av gåtene fra starten av den "moderne jord": Hvordan oppsto den oksygenrike atmosfæren - det perfekte grunnlag for ...
... grunnlag av et stort antall kjemiske analyser av bergarter, jord, bekke- eller innsjøsedimenter, bekke- eller innsjøvann, torv, ... og reaksjoner som styrer sammensetningen av bergarter og jord, samt syklusene til stoff og energi som transporterer jordens kjemiske ...
... ved hjelp av materialet skal forklare hvordan den "moderne Jord" med oksygenrik atmosfære for mellom 2,0 og 2,5 milliarder år siden ble ... det evige naturlige kretsløpet der hav, luft og jord arbeider sammen.  Oksygen og olje - Vi tror også at materialet ...
... eksisterer i ulike deler av naturen; som i bergarter, jord, vegetasjon og vann. Den naturlige kjemiske variasjonen målt som ...
... i grunnen; utvekslet i fjell, grunnvann, løsmasser og jord. Dette er i hovedsak solenergi lagret i grunnen som hentes ut ved lave ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.