Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

239 resultater
Mot slutten av siste istid, da isen over Skandinavia var på sitt maksimum, var isdekkene i nordøst ... har variert mer enn tidligere antatt gjennom hele siste istid.  - Variasjonene har trolig sammenheng med utbredelsen av den ...
... viser isutbredelsen på fire tidspunkt i løpet av siste istid. Mellom disse periodene med stor isutbredelse, var det til tider nesten ... stor variasjon i havnivået fra avslut-ningen av nest siste istid, gjennom siste mellomistid og istid, og fram til i dag. Nullnivået er ...
... blant geologer om at det fortsatt vil komme en ny istid. Det har vært tre store istider de siste 300 000 år, og mange ... om dagens klimaendringer vil "holde tilbake" gangen mot ny istid som er styrt av de langsomme endringene i jordens forhold til solen. ...
... innsjøer En eller flere ganger i løpet av siste istid demte den veldige iskappen over Nordvest-Russland opp store innsjøer. En ... 100 og 150 kilometer lenger østover i Russland under siste istid enn tidligere antatt. Det viser nye resultater fra norsk ...
... bokstavelig talt ned i lagene som er avsatt gjennom siste istid.     NGU-geolog Astrid Lyså forklarer: - Vi spar vekk det ... Eiliv Larsen. UST NEM, nordlige Russland: I siste istid demte isen opp enorme innsjøer i Russland. Flere ganger var ...
Det vil komme en ny istid, men når er usikkert. Her er det snødekte landskap på Jan Mayen. Foto: ... Jeg lurer på om det er grunn til å tro at det kommer en ny istid? Kommer det en ny istid? ...
... (MG) angir det høyeste nivået havet har stått etter siste istid. Høyden varierer fra 220 - 0 moh. over dagens strandlinje, avhengig av ...
Under den siste istid var det kaldt, veldig kaldt, i Norge. Landskapet må ha liknet det på ... Klæbu og Selbusjøen, hvor hav møtte is. Trondheim fra istid til nåtid tar deg med på en reise i tid gjennom 11 000 år, og ... Sveian Eyolf Erichsen Gråsteinen 5: Trondheim fra istid til nåtid ...
... bak studien. Lite is nord for Grønland etter siste istid Lite is nord for Grønland etter siste istid ...
... oasen foran det eurasiatiske isdekket i nordvest i siste istid for 20.000 år siden (Fra Knies et al. 2018, Nature Communications / ... oase mellom de isdekkede kontinentene og havet under siste istid. En oase i Arktis opprettholdt marint liv i siste istid ...
... Sveian, Harald Eriksen, Eyolf 5 Trondheim fra istid til nåtid - landskapshistorie og løsmasser ...
... kan du bli med på kartleggingen. På jakt etter spor av istid og flom ...
... viser marin grense - altså høyeste havnivå etter siste istid. Nytt datasett: Marin grense Nytt datasett: Marin grense ...
... at det har ligget en iskappe over hele Jan Mayen under siste istid, og at isavsmeltingen var godt i gang for 21500-19500 år siden. ... spennende og viktig, sier forskerne. Siden den lille istid på 1700- og 1800-tallet, har isbreene på Jan Mayen trukket seg ...
... av isdekket som dekket vestlige Canada i siste istid. Feltstudier og dateringer Thomas Lakeman fra Norges geologiske ... av morener viser at flere breframstøt mot slutten av siste istid, for 15.000 til 11.000 år siden, var synkrone, noe som bevitner de ...
... Kartleggingsarbeidet skal omfatte hele perioden etter siste istid, med spesiell vekt på tidsrom der endringene har skjedd hurtig, og i ... i kombinasjon med generelt sterk landheving etter siste istid. Mellom alle «bakkar og berg utmed havet» ligger drøssevis av flotte ...
... Kart over forkastninger dannet på slutten av siste istid i nordlige Skandinavia (svarte linjer) og nåtidens jordskjelvaktivitet ... Kjempejordskjelvene På slutten av den siste istid, for ca. 10.000 år siden, ble meget store spenninger utløst i det ...
... registrerer? Kva er sokalla glasiale landformer frå siste istid? Marianne Christoffersen svarer slik: - Det er mange slike ... om norske landformer skapt av is og vatn frå siste istid. Forskarar saumfer utvalde område for å skjøna naturen vår enno ...
... bruddflate i fjellet skapt av et jordskjelv rett etter siste istid for 9000-10.000 år siden. Teorien er at det da fant sted store ... Stuoragurra-forkastningen i Masi oppsto rett etter siste istid. Norges største jordskjelv skjedde for mindre enn 6300 år siden, ...
... angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Høyden avhenger av hvor man er i Norge og varierer mellom null og 220 ... er avsatt i hav og fjord. Da landet steg etter siste istid, ble avsetningene av grus, sand, silt og leire hevet til tørt land. Det ...
... Målet er å avsløre hvordan klimaendringene etter siste istid har påvirket undersjøiske skred i Trondheimsfjorden. Gransker ...
Det er ikke bare dalene og fjordene i det norske kystlandskapet som er blitt formet av gjentatte istider. Også flatene på høyfjellet kan ha blitt kraftig barbert av isen.
... sjøer som eksisterte i Sør-Norge på slutten av siste istid. Sjøen var hele 140 km3 stor - Mjøsa er 56 km3 til sammenligning - og ... og hvordan innlandsisen smeltet ned på slutten av siste istid - og dermed når våre urinnvånere, som ofte jaktet rein langs den ...
... for å starte kartlegging av avisingen mot slutten av siste istid. Arbeidet ble ledet av Rubensdotter, i samarbeid med Jochen Knies, Jan ... gjort av forsker Bjørn Follestad ved NGU, har vist at siste istid i lange perioder var preget av bunnfrosset is over cirka 1200 meter. ...
... av disse viser seg nå å være dannet ved slutten av siste istid av katastrofale tapninger av innsjøer som var demt inn av isbreer. ... tapninger av isdemte innsjøer ved slutten av siste istid er kjent fra flere deler av verden. Ekstremflommen i Østerdalen på ...
KOMI, nordlige Russland: De astronomiske faktorene, som jordbanens form og jordaksens helning og rotasjon, varierer. Det fører til endringer i mengden sollys som når jordoverflaten. Istider er ett av svarene på disse omstendighetene.
... angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Høyden avhenger av hvor man er i Norge og varierer mellom null og 220 ... er avsatt i hav og fjord. Da landet steg etter siste istid, ble avsetningene av grus, sand, silt og leire hevet til tørt land. Det ...
... Larsen hadde det travelt med å forklare ungene om siste istid. (Foto: Erik Fosheim Brandsborg) polarforskning og ... med Eiliv Larsen (bildet) og en populær stand om siste istid. Pop SciencePub på Polarår-åpningen Pop SciencePub på ...
... Paula Hilger som førsteforfatter. Mot slutten av siste istid, for 12.000-10.000 år siden, ble klimaet varmere, iskappen forsvant og ... det ustabile fjellpartiet i Romsdalen mot slutten av siste istid. For 5000 år siden gikk det ytterligere tre til seks fjellskred. Det ...
... og gjorde seg ferdig med landskapet mot slutten av siste istid. Noregs geologi ...
... på planeten Jorden. Tilførsel av oksygen, en global istid, forsteinet olje, spor av liv. De dramatiske endringene i Jordens miljø ...
... forskere som har beregnet bevegelsene i fjellet siden siste istid. Det ustabile fjellpartiet Gámanjunni 3 i Troms er et ...
... Rena til Magnor.  På slutten av siste istid blokkerte innlandsisen vannets naturlige drenering sørover og førte til ... Illustrasjonsfoto: Fredrik Høgaas På slutten av siste istid ble en gigantisk innlandssjø - Nedre Glomsjø - demt opp mellom ...
... og botner som karakteristiske resultat. Men det er fra siste istid, weichsel, som varte fra ca. 117 000 år før nåtid til omtrent 11 700 ...
... Internasjonalt samarbeid - I løpet av siste istid har det trolig vært innsjø to ganger her. Vi har funnet avsetninger fra ... finner han stadig nye brikker i puslespillet om siste istid. Helt på grensen Den enorme innsjøen strakk seg fra Kotlas i ...
... etter den store innlandsisen som dekte Noreg under siste istid. Bakken under oss kan synast solid nok, men i realiteten står vi på ei ... den svenske byen Umeå ved Bottenvika. Mot slutten av siste istid låg truleg domen til den skandinaviske innlandsisen over dette området. ...
... ble transportert og avsatt av isbreer under siste istid. De var opprinnelig blandet med finere sedimenter, men de fineste ... korallrev, som har vokst på kontinentalsokkelen siden siste istid (Figur 2C).  Et annet nyttig kartleggingsverktøy er TOPAS ... geologiske prosesser. Noen av disse var aktive under siste istid for omkring 15 000-20 000 år siden, mens andre er aktive i dag. NGU ...
... - Da isen beveget seg ut på kontinentalsokkelen under siste istid ble det dannet gasshydrater med innlåst metan i de øverste ... skjedde mot slutten av, og umiddelbart etter, siste istid. Arkiv over utslipp Aivo Lepland. - Det har hittil ...
Klimaet på jorden har variert og årsakene til dette er komplekse. Spesielt de siste 2-3 millionene år har det vært store klimasvingninger på jorden der det har vært skifte mellom istider og mellomistider.
... av mektig innlandsis en eller flere ganger i løpet av siste istid, dominerte i sin tid dette enorme slettelandet. Her lå en av verdens ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.