34 resultater
Ja, det kan faktisk skje. Isbreer siger sakte fram over terrenget, kanskje bare noen cm eller dm i året, ... fram. Jeg har et spørsmål om landformer knyttet til isbreer. Kan det dannes en endemorene uten at brefronten beveger seg i det hele tatt? Isbreer og endemorener Isbreer og endemorener ...
... nå fram i enhver sammenheng, når det er snakk om hvordan isbreer og glasiasjoner former og påvirker det undersjøiske landskapet, ... geologiske undersøkelse (NGU). Arbeidet omhandler hvordan isbreer og glasiasjoner former og påvirker det undersjøiske landskapet. ...
... størrelser. Naturgrus, derimot, er knust og transportert av isbreer og elver over lang tid. Vanntransporten og lang tids polering gjør at ...
... vi blant annet storskala glasiale lineasjoner dannet av isbreer som har glidd langs havbunnen, morenerygger dannet foran og på sidene av isbreer, og pløyespor etter drivende isfjell der disse har skrapet ned i ...
... haugstrukturer som følger underliggende rygger dannet av isbreer for mer enn 10 000 år siden. Resultater fra video og prøvetaking av ... I områder med mange isfjellpløyemerker og rygger dannet av isbreer er treffsikkerheten også god. I områder med berggrunn og i rasgroper ...
... inntatt. Fjorder finnes med andre ord bare der det har vært isbreer. Karakteristisk for en fjord er at den er overfordypet, dvs at ...
... De geologiske dataene viser at banker og trau er dannet av isbreer i bevegelse. I trauene har isbreer gjennom flere istider erodert underlaget, og beveget seg ganske raskt ...
... i nordvest, og morenemateriale avsatt fra isbreer på kontinentalsokkelen. Legg merke til områder med Bioklastiske ... daler. Landformer er for eksempel morenerygger dannet av isbreer under siste istid, og kanaler på kontinentalskråningen. ...
... ved hjelp av satellittbilder. FAKTA: Skipstrafikk og isbreer Sentinel-1A skal ifølge Norsk Romsenter også brukes til å ... isfjell og havis. I tillegg skal den brukes til å overvåke isbreer, vulkaner og flom. - Satellitten kan se gjennom skydekket og dekke ...
Generelt er fjordene dannet ved at de er gravd ut av isbreer langs svakhetssoner i berggrunnen, som ofte har vært daler før ...
... det faste fjellet under. Det betyr at de ikke ble flyttet av isbreer, men ligger som de gjorde før istidene. Geologer har brukt dette for ...
... Linjen krysser en furet havbunn. Furene kan være dannet av isbreer eller muligens drivende isfjell som har tatt ned i bunnen, ved slutten ... hundre meter med sediment ble skurt bort fra havbunnen av isbreer. Isens påvirkning kan ha ført til at olje- og gassreservoarer lekker. ...
... av år transportert sedimenter fra land ut mot sokkelkanten. Isbreer fraktet med seg sedimenter langs havbunnen under istidene, og denne ... og høyden på kontinentene. Når vann blir bundet opp i isbreer og isdekker under istider, vil mengden vann i havene bli redusert, og ...
... leder for maringeologene ved NGU. - Morenerygger dannet av isbreer er for eksempel dominert av sand, grus og stein, og har et helt ...
... I denne iskalde perioden lå Oslo dypt nede på fjordbunnen, isbreer skapte Norges største grunnvannsmagasin på Gardermoen, Mjøsa var ...
... De geologiske dataene viser at disse formene er dannet av isbreer i bevegelse, trolig under siste istid for 20-30 000 år siden. Når ...
... geologisk tid, er området blitt erodert, spesielt av isbreer under de siste istidene, og bare bergartene som størknet i ... Bergnabbene bærer preg av å være påvirket av isbreer. Men – midt oppe på flaten, på en liten haug i den sentrale ...
... siste istid var hele Barentshavet bunnfryst, og sporene av isbreer som «rant» fra Bjørnøya og vestover til eggakanten kan fortsatt sees på dagens havbunn (Figur 1). Isbreer i bevegelse kan sees på som “jordens pussepapir”, som sliper ned, ...
... i Skandinavia. I disse fjellene ser vi hvordan elver og isbreer formet landskapet, her finnes det tydelige spor fra en spennende ...
... flere høyder og forsenkninger. Disse kan være dannet av isbreer under siste istid, men kan også delvis skyldes salt som har beveget ...
... med en voldsom evne til forvandling - gjennom fosser, isbreer, steinsprang, snøras, fjellskred og flodbølger. - ...
... og Eggagrunnen i løpet av istida. Isstrømmer (isbreer) har beveget seg i nordvestlig retning langs bunnen av Hola og erodert ...
... et morenelandskap lignende det vi finner rett foran dagens isbreer. Dette tyder på at isen her har formet havbunnen på slutten av siste ...
... senere ble det flotte landskapet utgravd og slipt rent av isbreer gjennom flere istider. - Det er bare her i Vesterålen og Lofoten, ...
... være lagdelte. De er muligens avsatt som morenemateriale av isbreer, men tolkningen er foreløbig helt åpen. Avstanden mellom de to røde ...
... med en voldsom evne til forvandling - gjennom fosser, isbreer, steinsprang, snøras, fjellskred og flodbølger. ...
... vi koble til is- og klimamodeller for å beregne hvordan isbreer reagerer på klimaendringer. Det er også interessant for bedre å ...
Is og isbreer dekker nærmere 60 prosent av landområdene på Svalbard og har på ...
... er variert, med dype renner som er gravet ut av isbreer, i veksling med store bankområder. I noen av rennene finnes rike ...
... i Nordland er påvirket av stor erosjon på land ved at isbreer og elver har brutt ned, gnagd og slitt i landskapet, og senere avsatt ...
... Jakt på ukjente steder  Spesielt erosjon fra isbreer gjennom flere istider de siste 2-3 millioner år har bidratt til å ...
... Jakt på ukjente steder  Spesielt erosjon fra isbreer gjennom flere istider de siste 2-3 millioner år har bidratt til å ...
... glødende lava eller leire på havbunnen, og hvordan store isbreer dekket landskapet innimellom mildere perioder, da mammut kanskje ...
... tinder. Der sprekker i fjellet har blitt gravd ut av vann og isbreer, har havet trengt inn og delt Lofoten i flere øyer skilt av fjorder og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.