59 resultater
Ja, det kan faktisk skje. Isbreer siger sakte fram over terrenget, kanskje bare noen cm eller dm i året, ... fram. Jeg har et spørsmål om landformer knyttet til isbreer. Kan det dannes en endemorene uten at brefronten beveger seg i det hele tatt? Isbreer og endemorener Isbreer og endemorener ...
... omfatter tapte oseaner, kontinenter i bevegelse, vulkaner og isbreer. Opplev geologi ...
... nå fram i enhver sammenheng, når det er snakk om hvordan isbreer og glasiasjoner former og påvirker det undersjøiske landskapet, ... geologiske undersøkelse (NGU). Arbeidet omhandler hvordan isbreer og glasiasjoner former og påvirker det undersjøiske landskapet. ...
... havbunnen i Barentshavet viser blant annet hvordan tidligere isbreer har brukt krefter til å forme landskapet med både utgraving og ...
... ca. 20 000 år siden var jorden dekket av store isdekker og isbreer. Denne figuren viser hvordan et stort isdekke spredte seg utover og var ... mot Moskva og nordover til Svalbard og inn i Karahavet. Isbreer eksisterte også i Alpene og på Island, men dette framkommer ikke av ...
... størrelser. Naturgrus, derimot, er knust og transportert av isbreer og elver over lang tid. Vanntransporten og lang tids polering gjør at ...
... vi blant annet storskala glasiale lineasjoner dannet av isbreer som har glidd langs havbunnen, morenerygger dannet foran og på sidene av isbreer, og pløyespor etter drivende isfjell der disse har skrapet ned i ...
... haugstrukturer som følger underliggende rygger dannet av isbreer for mer enn 10 000 år siden. Resultater fra video og prøvetaking av ... I områder med mange isfjellpløyemerker og rygger dannet av isbreer er treffsikkerheten også god. I områder med berggrunn og i rasgroper ...
... inntatt. Fjorder finnes med andre ord bare der det har vært isbreer. Karakteristisk for en fjord er at den er overfordypet, dvs at ...
... i nordvest, og morenemateriale avsatt fra isbreer på kontinentalsokkelen. Legg merke til områder med Bioklastiske ... daler. Landformer er for eksempel morenerygger dannet av isbreer under siste istid, og kanaler på kontinentalskråningen. ...
... klasser som er brukt: Morene Morene ble avsatt av isbreer på havbunnen på slutten av siste istid, enten som bunnmorene under ... foran (endemorene) eller på sidene (sidemorene) av isbreer. Morene består av en blanding av sedimenter med varierende ...
... De geologiske dataene viser at banker og trau er dannet av isbreer i bevegelse. I trauene har isbreer gjennom flere istider erodert underlaget, og beveget seg ganske raskt ...
... ved hjelp av satellittbilder. FAKTA: Skipstrafikk og isbreer Sentinel-1A skal ifølge Norsk Romsenter også brukes til å ... isfjell og havis. I tillegg skal den brukes til å overvåke isbreer, vulkaner og flom. - Satellitten kan se gjennom skydekket og dekke ...
... for 11500 år siden og lenge før den tiden, eldre og yngre isbreer, havet, elvene og tyngdekraften (for eksempel i forbindelse med ras) ...
... for 11500 år siden og lenge før den tiden, eldre og yngre isbreer, havet, elvene og tyngdekraften (for eksempel i forbindelse med ras) ...
Generelt er fjordene dannet ved at de er gravd ut av isbreer langs svakhetssoner i berggrunnen, som ofte har vært daler før ...
... omfatter tapte oseaner, kontinenter i bevegelse, vulkaner og isbreer. Gode historier om natur, kultur og hvordan landskapet ble til, inngår ...
... I denne iskalde perioden lå Oslo dypt nede på fjordbunnen, isbreer skapte Norges største grunnvannsmagasin på Gardermoen, Mjøsa var ...
... det faste fjellet under. Det betyr at de ikke ble flyttet av isbreer, men ligger som de gjorde før istidene. Geologer har brukt dette for ...
... Linjen krysser en furet havbunn. Furene kan være dannet av isbreer eller muligens drivende isfjell som har tatt ned i bunnen, ved slutten ... hundre meter med sediment ble skurt bort fra havbunnen av isbreer. Isens påvirkning kan ha ført til at olje- og gassreservoarer lekker. ...
... nederst til høyre viser pløyespor dannet av isbreer som har skrapet ned i havbunnen. De grovkornete sedimentene er morenemateriale avsatt av isbreer som dekket Barentshavet under siste istid. Mot slutten av istiden ble ...
... av år transportert sedimenter fra land ut mot sokkelkanten. Isbreer fraktet med seg sedimenter langs havbunnen under istidene, og denne ... og høyden på kontinentene. Når vann blir bundet opp i isbreer og isdekker under istider, vil mengden vann i havene bli redusert, og ...
... leder for maringeologene ved NGU. - Morenerygger dannet av isbreer er for eksempel dominert av sand, grus og stein, og har et helt ...
... istider og tok bort mesteparten av den store fjellkjeden. Isbreer har skåret det til bratte fjellkjeder, U-daler og sylskarpe, ...
... De geologiske dataene viser at disse formene er dannet av isbreer i bevegelse, trolig under siste istid for 20-30 000 år siden. Når ...
... I denne iskalde perioden lå Oslo dypt nede på fjordbunnen, isbreer skapte Norges største grunnvannsmagasin på Gardermoen, Mjøsa var ...
... sedimentbølgeområder, parallellfuret overflate dannet av isbreer, isfjellpløyemerker, randmorener, skredkanter, skredgroper, ...
... for om lag 2.6 millioner år siden, forverret klimaet seg.  Isbreer ble dannet og disse eroderte fjellene meget effektivt, og breelvene ... gamle mesozoiske forkastningene.   I kvartærtiden har isbreer og store innlandsiser dominert landskaputviklingen, og breisen har ...
... geologisk tid, er området blitt erodert, spesielt av isbreer under de siste istidene, og bare bergartene som størknet i ... Bergnabbene bærer preg av å være påvirket av isbreer. Men – midt oppe på flaten, på en liten haug i den sentrale ...
... siste istid var hele Barentshavet bunnfryst, og sporene av isbreer som «rant» fra Bjørnøya og vestover til eggakanten kan fortsatt sees på dagens havbunn (Figur 1). Isbreer i bevegelse kan sees på som “jordens pussepapir”, som sliper ned, ...
... flere høyder og forsenkninger. Disse kan være dannet av isbreer under siste istid, men kan også delvis skyldes salt som har beveget ...
... i Skandinavia. I disse fjellene ser vi hvordan elver og isbreer formet landskapet, her finnes det tydelige spor fra en spennende ...
... havbunnen. Dette kan være gamle sedimenter sammentrykket av isbreer eller mange millioner år gamle sedimentære bergarter. Opptrer ofte i ...
... som kunnskap om vekst av rev i havet og innhold av oksygen i isbreer. For å forstå endringer i klimaet og konsekvensene endringen vil gi ...
... med en voldsom evne til forvandling - gjennom fosser, isbreer, steinsprang, snøras, fjellskred og flodbølger. - ...
... en samling av spor som forteller noe om klimaet på jorden. Isbreer, sjøis, temperaturer, nedbør, vind og andre fysiske miljøelementer ... at naturlige klimaarkiv vil være å finne for eksempel i isbreer og i sedimenter på havbunnen, på bunnen av innsjøer eller på land. ...
... senere ble det flotte landskapet utgravd og slipt rent av isbreer gjennom flere istider. - Det er bare her i Vesterålen og Lofoten, ...
... et morenelandskap lignende det vi finner rett foran dagens isbreer. Dette tyder på at isen her har formet havbunnen på slutten av siste ...
... tilslag til byggeformål. Sand og grus er dannet ved at isbreer, vann, erosjon og forvitring har slitt løs deler av fjellet, ...
... være lagdelte. De er muligens avsatt som morenemateriale av isbreer, men tolkningen er foreløbig helt åpen. Avstanden mellom de to røde ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.