Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

43 resultater
... oppfyller dagens krav som industrimineral. Forprosjekt industrimineraler, Troms ...
... kommuner. Litteraturreferanser i NGUs referansearkiv. Industrimineraler i Nordland. ...
... 84.061 Rapporten gir status for undersøkelser av industrimineraler og bygnings- stein i Nord-Trøndelag og kommunene: Bjugn, ... et bidrag i planleggingen av et undersøk- elsesprogram for industrimineraler og bygningsstein under selve Nord-Trønd- elagsprogrammet. ...
... en samarbeids- avtale om kartlegging av potensialet for industrimineraler og naturstein i Nesset. Et 3-årig program er planlagt, og ... del av kommunenog i 1991 med kartlegging av potensialet for industrimineraler og naturstein i samme område. Undersøkelse av ...
... utarbeidet. Kartet er plottet ut digitalt med datamaskin. Av industrimineraler er forekomster av glimmer, granat og kvartsitt undersøkt, ... glimmer er funnet å være kaliumkilden. Undersøkelse av industrimineraler og naturstein i Nesset kommune, sluttrapport ...
... ei liste over alle kjente forekomster/registreringer av industrimineraler og bygningsstein i Finnmark fylke. Basert på eksisterende ... bli innlemmet i dette. Forekomster registreringer av industrimineraler og bygningsstein i Finnmark. Status våren 1985. ...
... er det utarbeidet en monografi om områdets ressurser av industrimineraler. Rapporten er en sammenstilling av foreliggende informa- sjon ... kvaliteten marginal og eventuell anvendelse usikker. Industrimineraler i Nord-Trøndelag og Fosen-forekomster i drift og potensielle ...
... Rapporten gir en evaluering av ressurspotensialet for industrimineraler og metaller i Buskerud, Telemark og Vestfold. Til sammen er 45 industrimineraler og 46 metaller og halvmetaller evaluert, sammen med utvalgte ...
... påvise mulig økonomisk interessante forekomster av malm, industrimineraler og naturstein. ...
... fremstilling av "in Situ" (i bakken) verdien av innholdet av industrimineraler av potensiell økonomisk gehalt i forekomster av nasjonal ... Verdien av metalliske mineraler som benyttes som industrimineraler så vel som råstoff for metallproduksjon (titan mineraler og ...
... om de mest aktuelle fore- komster og områder for industrimineraler og bygningsstein. På grunn av de spesielle geologiske forhold i Nordland fylke, må fylkets potensial av industrimineraler betraktes som meget betydningsfull. Å frem- skaffe en ...
... milliarder kr. Bergindustrien kan bransjemessig deles inn i: industrimineraler (omsetning ca 1.930 mill kr), metallmineraler (750m) kull ... og naturstein, der mer enn 85% går til eksport og industrimineraler der ca 65% går til eksport. Byggeråstoffene pukk og ...
Lindahl, Ingvar 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2007.027 Med et tidsforbruk på 90 timer er det gjort ... omfatter gruver både på metaller og brudd/gruver på industrimineraler. Mest komplett er informasjonen for den nordlige landsdelen, ...
... er konsekvensutredet med bakgrunn i utnyttelse av industrimineraler (pegmatitt), malm, naturstein og sjeldne mineraler. Det er ...
... undersøkelse av mulige drivverdige forekomster av industrimineraler og naturstein i kommunen. Den forespurte undersøkelsen som ...
... Rapporten gir en oversikt over samtlige forekomster av Industrimineraler i Nord-Trøndelag og Fosen. Rapporten gir navn, forekomstnr. ...
... H. Wanvik, J.E. 0800-3416 Små oppdrag: Industrimineraler og metaller 2020.027 I forbindelse med opprettelsen av ... av, og potensialer for, mineralressurser av metaller, industrimineraler, naturstein, grus og pukk i fylket. Rapporten gir i tillegg ...
... for Nordland omfatter de mineralske råstoffene Malm, Industrimineraler, buggråstoffene Sand, Grus, Pukk, Skjellsand og Naturstein. ...
... undersøkt og ressursene når det gjelder både metaller og industrimineraler vurdert for økonomisk potensial. Når det gjelder metalliske ...
... og legeringsmetaller. I tillegg kommer prospektering etter industrimineraler og byggeråstoffer i løsmasser. Kvartærgeologiske, ...
... i årene fremover. NGU kan anbefale SAGA å investere i industrimineraler eller gull. Et satsing på industrimineraler er et strategisk valg hvor en ser det som naturlig å benytte ...
... for produkter av disse råstoffene. Oversikten omfatter industrimineraler, naturstein og byggeråstoffer. Rapporten beskriver ... en oversikt over og beskrivelse av aktuelle forekomster av industrimineraler, naturstein og byggeråstoffer på Statskogs eiendommer i ...
... geofysikk, grunnvann/infiltrasjon, maringeologi, malm, industrimineraler/naturstein og databaser/GIS. Et eget kapittel om ...
Sandstad, Jan Sverre 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2010.025 16 polished thin sections have been prepared ...
Müller, Axel 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2008.053 The chemistry of quartz from three potential ...
Korneliussen, A. 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2008.085 During the DuPont/Conoco/NGU Engebøfjellet ...
... Müller, Axel Meyer, Gurli 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2006.030 Undersøkelse av potensielle forekomster av ...
... Gautneb, H. Raaness, A. 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2008.082 This report provides documentation of the ...
Wanvik, Jan Egil 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2010.020 This report gives an overview of Norwegian ...
... er oppdaget. Økonomisk interessante konsentrasjoner av industrimineraler finnes muligens, men ble ikke observert under befaringen på ...
... 5) Geofysikk, 6) Geokjemi, 7) Malm- provinser, 8) Industrimineraler og 9) Miljøgeologi. Totale kostnader er beregnet til ca. NOK ...
... Disse er . metalliske malmer (jern, nikkel og titanoksyd) . industrimineraler (bl.a. kalkstein, kvarts og nefelinsyenitt) . bygningstein ...
... til potensialer for forekomster av naturstein, pukk, industrimineraler og malm, men har samtidig siktet på å heve forståelsen for ...
... Disse er metalliske malmer (jern, nikkel og titanoksyd) industrimineraler (bl.a. kalkstein, kvarts og nefelinsyenitt) bygningsstein fra ...
... framstilt på vedlagte kart. Råstoffene som er vurdert er industrimineraler, malm, bygningstein og større uttak for pukk og ...
... Disse er: * metalliske malmer (jern, nikkel og titanoksyd) * industrimineraler (bl.a. kalkstein, kvarts og nefelinsyenitt) * bygningsstein ...
Gautneb, Håvard 0800-3416 Små oppdrag: Industrimineraler og metaller 2012.003 Denne rapporten er utarbeidet på ...
... Axel Wanvik, Jan Egil 0800-3416 Små oppdrag: Industrimineraler og metaller 2013.004 Kjemisk og mineralogisk ...
Schiellerup, Henrik 0800-3416 Små oppdrag: Industrimineraler og metaller Mineralressurser 2016.017 In late April ...
Boyd, Rognvald 0800-3416 Formidling og brukerkontakt - Industrimineraler og metaller 2011.030 Målet med rapporten er å foreta ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.