Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

90 resultater
Industrimineraler har en enorm spredning i bruksområder i dagens samfunn, og ... av kalkstein, Verdal havn. Foto: Verdalskalk AS Industrimineraler er fellesbetegnelse for ikke-metalliske mineraler og ...

Tjenesten viser registrerte forekomster av industrimineraler inndelt i gruppe og undertype, samt industrimineralområde - verdivurdering. Tjenesten betjener først og fremst kommunene og Norge Digitalt partene. Tjenesten er derfor utviklet på norsk. En utvidet versjon (Prospecting.no) er utarbeidet for de utenlandske prospekteringsselskapene og fagmiljøet.

... oppfyller dagens krav som industrimineral. Forprosjekt industrimineraler, Troms ...
... kommuner. Litteraturreferanser i NGUs referansearkiv. Industrimineraler i Nordland. ...
... 84.061 Rapporten gir status for undersøkelser av industrimineraler og bygnings- stein i Nord-Trøndelag og kommunene: Bjugn, ... et bidrag i planleggingen av et undersøk- elsesprogram for industrimineraler og bygningsstein under selve Nord-Trønd- elagsprogrammet. ...
... en samarbeids- avtale om kartlegging av potensialet for industrimineraler og naturstein i Nesset. Et 3-årig program er planlagt, og ... del av kommunenog i 1991 med kartlegging av potensialet for industrimineraler og naturstein i samme område. Undersøkelse av ...
... utarbeidet. Kartet er plottet ut digitalt med datamaskin. Av industrimineraler er forekomster av glimmer, granat og kvartsitt undersøkt, ... glimmer er funnet å være kaliumkilden. Undersøkelse av industrimineraler og naturstein i Nesset kommune, sluttrapport ...
... ei liste over alle kjente forekomster/registreringer av industrimineraler og bygningsstein i Finnmark fylke. Basert på eksisterende ... bli innlemmet i dette. Forekomster registreringer av industrimineraler og bygningsstein i Finnmark. Status våren 1985. ...
... er det utarbeidet en monografi om områdets ressurser av industrimineraler. Rapporten er en sammenstilling av foreliggende informa- sjon ... kvaliteten marginal og eventuell anvendelse usikker. Industrimineraler i Nord-Trøndelag og Fosen-forekomster i drift og potensielle ...
... Rapporten gir en evaluering av ressurspotensialet for industrimineraler og metaller i Buskerud, Telemark og Vestfold. Til sammen er 45 industrimineraler og 46 metaller og halvmetaller evaluert, sammen med utvalgte ...
... påvise mulig økonomisk interessante forekomster av malm, industrimineraler og naturstein. ...
... målinger benyttes ved ressursundersøkelser (malmer, industrimineraler, grunnvann og grunnvarme), miljøundersøkelser, ...
... av mineralske ressurser på fastlandet, har fokus på industrimineraler, som for eksempel kalkstein, kvarts og olivin. Rapporten fremstiller verdien av innholdet i industrimineraler der de ligger ”in situ” – i bakken - i store ... og verdi - Det er litt annerledes å beregne verdier av industrimineraler enn verdier av metaller, som jern, kobber og gull, forteller ...
... varmekapasitet Olivin er et av Norges viktigste industrimineraler (om lag 50 % av verdens olivinproduksjon kommer fra Norge) og ... meget miljøvennlig mineral. Det er et av Norges viktigste industrimineraler, og Norge har så mye som halvparten av verdensproduksjonen ...
... studier tilknyttet utvikling av mineralressurser, spesielt industrimineraler, samt generell geologisk kartlegging. XRD-analyser ...
... for viktige bidrag til det norske bilaget. Laget for industrimineraler og metaller ved NGU har i seks måneder arbeidet med å få ...
... i omstilling. Fjoråret viste en svekket produksjonsverdi av industrimineraler. Dette kompenseres ved at kullproduksjonen på Svalbard har ...
... for større versjon. Kvarts / kvartsitt og grafitt er to industrimineraler som begge må betegnes som nisjeprodukter når en ser ... og energimineraler (steinkull og torv) i tillegg til industrimineraler (bl.a. kalkstein, olivin, nefelinsyenitt, kvarts og ... rammet de fleste grener av bransjen – bortsett fra industrimineraler til høyteknologi-industrien. Denne næringa går fortsatt ...
... fremstilling av "in Situ" (i bakken) verdien av innholdet av industrimineraler av potensiell økonomisk gehalt i forekomster av nasjonal ... Verdien av metalliske mineraler som benyttes som industrimineraler så vel som råstoff for metallproduksjon (titan mineraler og ...
... mineralressursene inn i metaller, energimineraler og industrimineraler. Mineralressursgruppen på NGU jobber mest mot ulike metaller og industrimineraler. NGU jobber i samarbeid med både offentlig forvaltning ...
... om de mest aktuelle fore- komster og områder for industrimineraler og bygningsstein. På grunn av de spesielle geologiske forhold i Nordland fylke, må fylkets potensial av industrimineraler betraktes som meget betydningsfull. Å frem- skaffe en ...
...   http://www.ngu.no/en-gb/hm/Resources/industrimineraler/Kvarts-og-kvartsitt/ . Jeg lurer på hva som er ...
... milliarder kr. Bergindustrien kan bransjemessig deles inn i: industrimineraler (omsetning ca 1.930 mill kr), metallmineraler (750m) kull ... og naturstein, der mer enn 85% går til eksport og industrimineraler der ca 65% går til eksport. Byggeråstoffene pukk og ...
Lindahl, Ingvar 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2007.027 Med et tidsforbruk på 90 timer er det gjort ... omfatter gruver både på metaller og brudd/gruver på industrimineraler. Mest komplett er informasjonen for den nordlige landsdelen, ...
... er konsekvensutredet med bakgrunn i utnyttelse av industrimineraler (pegmatitt), malm, naturstein og sjeldne mineraler. Det er ...
... undersøkelse av mulige drivverdige forekomster av industrimineraler og naturstein i kommunen. Den forespurte undersøkelsen som ...
... Rapporten gir en oversikt over samtlige forekomster av Industrimineraler i Nord-Trøndelag og Fosen. Rapporten gir navn, forekomstnr. ...
... skjedd en sterk strukturendring i næringen. Produksjonen av industrimineraler har økt kraftig, naturstein, pukk, sand og grus har økt ... Det skilles mellom fem ulike grupper råstoffer: industrimineraler (bl.a. kalkstein, kvarts og nefelinsyenitt) ...
... H. Wanvik, J.E. 0800-3416 Små oppdrag: Industrimineraler og metaller 2020.027 I forbindelse med opprettelsen av ... av, og potensialer for, mineralressurser av metaller, industrimineraler, naturstein, grus og pukk i fylket. Rapporten gir i tillegg ...
... for Nordland omfatter de mineralske råstoffene Malm, Industrimineraler, buggråstoffene Sand, Grus, Pukk, Skjellsand og Naturstein. ...
... undersøkt og ressursene når det gjelder både metaller og industrimineraler vurdert for økonomisk potensial. Når det gjelder metalliske ...
... og legeringsmetaller. I tillegg kommer prospektering etter industrimineraler og byggeråstoffer i løsmasser. Kvartærgeologiske, ...
... materialer. - Generelt sett har produksjonen av industrimineraler økt kraftig de siste tiårene, mens produksjonen av malmer ... tredoblet seg i pris. Det samme gjelder kull, uran og flere industrimineraler. - Nå ser vi at lete - og undersøkelsesaktiviteten ...
... tilhenger i 2008. - Generelt sett har produksjonen av industrimineraler økt kraftig de siste ti årene, mens produksjonen av malmer ... to til tre år. Det har også vært prisøkning på en rekke industrimineraler, kull og uran.  - Finanskrisen, som startet høsten ...
... Økonomisk vekst - Generelt sett har produksjonen av industrimineraler økt kraftig de siste tiårene, mens produksjonen av malmer ... tredoblet seg i pris. Det samme gjelder kull, uran og flere industrimineraler. - Nå ser vi at lete- og undersøkelsesaktiviteten ...
... ble omsatt for 1,1 milliarder kroner. Omsetningen av industrimineraler lå i fjor på 2,4 milliarder kroner og omsetningen av ... og larvikitt. Rekord i pukk og grus Produksjonen av industrimineraler har variert de siste ti årene. 2006 var det beste året med ...
... ble omsatt for 1,1 milliard kroner, mens omsetningen av industrimineraler har gått noe ned til 2.5 milliarder kroner. Omsetningen av ... kull og ilmenitt – titanoksyd. Det ble eksportert industrimineraler for 2 milliarder kroner, hvor kalksteinslurry, brent kalk, ...
... mineralleting De slår fast at det først og fremst er industrimineraler og metaller, sammen med landsdelens petroleums- og ... Samtidig fastslår forskerne at behovet for metaller og industrimineraler øker i takt med befolknings- og velstandsøkningen. Kina har ...
... på geologiske ressurser, for eksempel hydrokarboner og industrimineraler. Dynamiske prosesser er fundamentale i utformingen av ...
... (2009.007), mens rapportene om naturstein (2009.008) og industrimineraler og metaller (2009.009) nylig ble fullført. - Med dette ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.