56 resultater
NGU kartlegger geologi og bunnforhold i fjordene, på kysten og til havs, deriblant bunnsedimenter, sedimentenes fysiske og kjemiske egenskaper, og dagens sedimentasjonsmønster.
Norge har en lang kystlinje og mange steder ligger det løsmasser på havbunnen som kan være utsatt for skred.
... fjellpartier i år. Mer penger til kartlegging av havbunn og fjell Mer penger til kartlegging av havbunn og fjell ...
Stoltenberg-regjeringen viderefører ekstrasatsingen på kartlegging av mineral-ressursene i Nord-Norge i sitt forslag til statsbudsjett for 2012. Samtidig øker bevilgningene til havbunns-kartleggingen i det omfattende Mareano-programmet.
... såkalte passive geologiske marginer, på overgangen mellom havbunn og kontinentalt fastland. Passive marginer formes når kontinenter ... nye 3D-modeller for geologiske grenser mellom kontinenter og havbunn. Norges forskningsråd har støttet prosjektet med 4,9 millioner ...
... som mulig! - Norge har store områder med mye uoppdaget havbunn. Områdene må kartlegges, sikres og tas godt vare på, sa fiskeri- og ...
... med et yrende dyre- og fiskeliv på en ellers temmelig flat havbunn. Gransket gammel vulkan på Mørebanken Gransket gammel vulkan ...
... Bergartene i Midt-Norge forteller historien om gammel havbunn, små øyer, store vulkaner og dype sedimentbassenger. Mange av landets ...
... - som vi ikke vil ha. Alunskifer ble dannet i oksygenfattig havbunn for ca. 500 millioner år siden, og gir i dag et stort spekter av ...
... mange hundre millioner år. En reise helt fra den gang havbunn, vulkaner og en fjellkjede større enn Himalaya satte sine spor i ...
MAREANO kartlegger i disse dager kontinentalskråningen sørvest for Bjørnøyrenna i Barentshavet. I denne artikkelen omtales litt av geologien i området. En enorm skredgrop på havbunnen dominerer landformene i området.
... røde laserprikkene er 10 cm. Millioner år gammel havbunn Videoopptak over en av canyonene utenfor utløpet av Andfjordrenna ...
... svake og brede anomalier. Dette tyder på at de øvre lag av havbunn er umagnetisk. Magnetiske flymålinger Norskehavet, Molde Bodø ...
MAREANO-prosjektet, med NGU, Havforskningsinstituttet og Statens kartverk Sjø som viktigste aktører, er nå offisielt en del av av FNs internasjonale år for planeten Jorden.
... MAREANO-programmet. På www.mareano.no/kart under "Havbunn  og vannmasser" kan du nå få et geografisk innsyn i følgende tema: ...
Nå kan du se 3D-kart av havbunnen eller laste ned maringeologiske kart i PDF, SHAPE eller som WMS-tjeneste. Og det beste er at alt er helt gratis.
Dramatiske havbunnslandskap og svært skiftende bunnforhold og naturtyper. Slik er havbunnen i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og sørlige Troms.
... til å hente sedimentprøver fra de øverste desimetrene med havbunn. Tidligere i MAREANO-prosjektet har det blitt filmet ned til 1100 ...
På de store dypene som undersøkes på vårens MAREANO-tokt er det få mennesker som har gjort direkte observasjoner tidligere. Nå er det funnet naturtyper som ikke tidligere er beskrevet.
1. juni gikk startskuddet for vårens MAREANO-tokt utenfor norskekysten. Mer enn 100 stoppesteder innen et område på 15.000 kvadratkilometer, de fleste av dem på sokkelkanten utenfor Troms og Nordland, skal utforskes de neste fire ukene.
... mange hundre millioner år. En reise helt fra den gang havbunn, vulkaner og en fjellkjede større enn Himalaya satte sine spor i ...
... Naturtyper - havbunn http://geo.ngu.no/mapserver/MarinNaturtyperWMS/? ...
... Øst-Afrika er viktige i prosjektet. Kartet viser alder på havbunn, fordeling av store magmatiske provinser (LIPS), hotspots eller ... grenser (COB) samt dagens plategrenser. Alder på havbunn og grensene mellom kontinental-osean blir gjenstand for revisjon i ...
... forskere. Ved utgangen av 2009 var 50.000 km² havbunn i Nordland VII, Troms II, Tromsøflaket og i Eggakant-området i det ...
... Landhevning etter siste istid har løftet mye gammel havbunn opp til tørt land, og over lang tid kan da saltvannet i porene vaskes ...
NGU og Astafjordprosjektet overleverer nå oppdaterte og nye marine grunnkart til kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Skånland, Torsken og Tranøy.
... sokkelen, for mer enn 10 000 år siden. Fargesprakende havbunn Lophelia pertusa-korallen forekommer mange steder i ... lange profiler. Disse opptakene viser en fargesprakende havbunn, hvor korallen Lophelia pertusa veksler med sjøtreet Paragorgia sp. og ...
... stein og store blokker. Eksempler på forskjellige typer havbunn ses i figurene 3a og 3b. De to bildene av havbunnen hører til samme ... gir et inntrykk av hvordan topografien styrer hvilke typer havbunn og sedimenter som forekommer i et område med sterkt varierende ...
Forskningsdata i EU bør være gratis tilgjengelig for alle, spesielt dersom innsamlingen er finansiert av offentlige midler. Det varslet EU-kommisjonens utsending Iain Shepherd under den internasjonale havbunnskonferansen GeoHab i Trondheim nylig.
... - Marleiker finnes flere steder i landet der gammel havbunn er løftet opp over havoverflata som følge av landhevingen etter siste ...
... sier administrerende direktør Morten Smelror ved NGU. Havbunn Morten Smelror er spesielt fornøyd med at regjeringen fortsetter ...
... 2 ser man et komplisert mønster av parallelle rygger på havbunn. Disse ryggene er dannet ved at morenemateriale ble presset inn i ... På figur 4 ser vi glasiale lineasjoner (striper på havbunn) som viser hvordan breen har beveget seg over området. Til høyre på ...
... og vestover til eggakanten kan fortsatt sees på dagens havbunn (Figur 1). Isbreer i bevegelse kan sees på som “jordens ... Resultatet fra de mest strømutsatte områdene er en havbunn bestående av kun det vannmassene ikke klarer å ta med seg: stein, ...
... strukturen i de øverste meterne av havbunnen. Variert havbunn De første kartene fra kartleggingen viser at det undersjøiske ...
... i vridde og knadde bergartar, som er sett saman av gammal havbunn og vulkansk materiale. Frakter gull frå djupet - All rørsle i ...
... forsker og maringeolog Oddvar Longva ved NGU. Gammel havbunn Brattøra er trondheimsregionens viktigste knutepunkt for ...
Nye kart og ferske resultater fra havbunnskartleggingen på Finnmarkskysten og Nordland VI er på nett. I tillegg er kartene i tidligere kartlagte områder oppdatert, og en serie på 32 splitter nye havbunnskart er tilgjengelige for nedlasting
... dannet som finkornede jordpartikler på det som en gang var havbunn, men som i dag har hevet seg og blitt fastland. Siden landet har steget ...
... - Kontinental oppsprekking og riftdannelse, dannelse av ny havbunn og heving av den ytterste delen av jordskorpen - litosfæren  - er ...
... på 30 millioner kroner. Morten Smelror Havbunn på samme nivå I forslaget til nytt statsbudsjett, ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.