Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

139 resultater
... i gang på Eidsvoll i 1758 etter at det ble funnet synlig gull i en kvartsgang i en av de gamle gruvene som Odalen kopperverk drev. ... i Nordland. Det ble neppe utvunnet mer enn ca. 500 kg gull fra slike kvartsganger. Inntil Bidjovagge gull-/koppergruve startet opp i ...
Gull finnes i små mengder over store deler av Norge og kan finnes i både fast ... gullmalmer i verden inneholder bare mikroskopiske korn av gull, og bare noen få har gullkorn du kan se med det blotte øyet. Tykke ... på mer enn noen få millimeters bredde bestående av bare gull finnes nesten ikke i naturen. Slik ser ekte gull ut, når alt ...
... og måndag 19. april mottok han Kongens fortenestemedalje i gull grunna sitt lange og omfattande virke innanfor skredforskinga. ... No har han motteke Kongens fortenestemedalje i gull for sitt virke. Skredforsking gav gull Skredforsking gav gull ...
... og store mengder mygg. Det er kanskje mye mygg, men gull finner guttene lite av. For det er derfor de er der, de skal finne gull. - Vi trøster oss med at forholdene er bedre lenger ned i elva, ...
... internasjonale organisasjonen for anvendte geokjemikere. Gull til geokjemiker Gull til geokjemiker ...
... av metallinnhold i flomsedimenter. Det ble funnet forhøyede gull- og arsenverdier i et belte som krysser søndre del av Oppland fylke. I ... Gjøvik. Disse prøvene var tidligere ikke analysert på gull, og 650 av dem ble plukket ut for reanalyse, denne gang på gull. ...
... 37 lokaliteter i Sargejåkka og Bavtajåkka er analysert på gull etter forkonsentrering med aktivt kull; på 21 kationer og på 7 anioner/- ... og tolkes som en avspeiling av sulfidan- rikning med gull (i løsmassene). Gull i bekkevann i Sargejåk. ...
... var negativ. Elva Berransen i Kolsvik, ble vasket med gull vaskemaskin for å fastslå gull- gehalten i løsmassene. Den høyeste gahalt som ble funnet var ca 0,2 ...
... Hensikten med undersøkelsene var å finne alluviale gull- anrikninger, både som et ledd i malmletingen ved Sibirien og som et ... sted ble det vasket ca.16 l sand. Det ble ikke funnet fritt gull i vaskekonsentratene, hverken ved arbeidet i feltet eller ved videre ...
... Kvartsårene fører sporadisk sulfider med gull, og selve forekomsten viser en rik, men svært lokal, sulfidanrikning ... ved Storliseter i Sandøldalen og Stod i Steinkjer. Gull Sibirien - Foreløpig rapport. ...
... inneholder gjennomsnittlig 4 ppb kongevann- løselig gull der størstedelen er bundet til arsenførende mineraler mens en liten del ... gullforekomster i fyllittene under Jotundekket. Gull i fyllittene under Jotundekket ...
... at det i slike skjærsoner kan oppstå mineraliseringer av gull. FELTDAGBOK: Forsker Iain Henderson plotter prøvestedene inn ... ved Målselva i Troms. Grunnfjell og fjellkjede Gull er ofte sterk knyttet til utviklingen av slike skjærsoner. Ved å ...
... Telefonene inneholder opptil 180.000 ganger mer sølv, gull, kobber, tinn, indium, tantal og nikkel enn det som gjennomsnittlig finnes i jordskorpen. Telefonbatteriene er blant annet rike på gull, kobber, tinn, kobolt, nikkel og bor. Resultatene kommer fram i en ny ...
... nord av Riednajajavri er analysert for innhold av gull i fraksjonen <0.18 mm. Resultatene er framstilt påkart i M 1:20 000 og ... knyttet til VLG-anomalier. Resultatene bør følges opp. Gull i morenemateriale nord for Riednjajavri ...
Telefonene inneholder mange ganger mer sølv, gull, kobber, tinn, indium, tantal og nikkel enn det som gjennomsnittlig finnes i jordskorpen. Gull, sølv og kobber brukes i mikrostrømførende komponenter, tinn og indium ...
Gull er et grunnstoff som opptrer i større og mindre grad over det hele i jordskorpen. Det vil i prinsippet være mulig å finne gull i alle typer løsmasser (og bergarter), men trikset er jo selvsagt å ... gjelder for andre metaller og verdifulle mineraler. Gull kan opptre i veldig mange sammenhenger, og det gjør ...
Gull opptrer ofte sammen med kvarts, og finnes mange steder i hvite kvartsårer ... som på Bidjovagge inneholder usynlige mikroskopiske korn av gull. Så selv om malmen inneholder mye gull så er det ikke synlig for øyet. Men noen gullforekomster fører ...
... nordvestlige hjørnet av kartleggingsområdet utvinnes det gull, andre steder er det drift på industrimineraler som marmor, granat og ... med kartlegging av berggrunnen i Mosambik. De ser etter gull, slår seg gjennom mengder med gneis (lille bildet), og tror at landet ...
... fra 72 lokaliteter i Solør er analysert på arsen og gull. Det er liten variasjon i arsengehalten i området, men for gull er maksimum 434 ppb og gjennomsnitt 5 ppb. Ingen områder peker seg ut som ...
... at tilsvarende geologiske prosesser for anrikning av gull som i Nord-Sverige har vært aktive. Fra tidligere av har det vært kjent gull-arsenkismineraliseringer i dolomittisk kalk ved Gautelisfjell, som er en ...
... prøvetas systematisk for edel metallanalyser. Reppen Gull - Arsenkisforekomst, Bindalen, Nordland fylke. ...
Gull i fast fjell dannes gjerne i sprekkesoner hvor gullførende løsninger ... I tillegg til de riktige prosessene for å avsette gull er det også viktig at det er en type bergarter i jordskorpen hvor det finnes gull som kan gå inn i slike løsninger. Slike større sprekkesoner finnes ...
... saman av gammal havbunn og vulkansk materiale. Frakter gull frå djupet - All rørsle i undergrunnen, og den mjuke deformasjonen ... vist seg å være effektive kanalar for å frakte opplaust gull og andre verdifulle metall til overflata, fortel Tine Larsen Angvik. ...
... til stede for å transportere/skape en anrikning av gull nemlig: mafiske vulkanitter, ultramafitter (som i Sør-området har ... var negative. Det kan tolkes som at løsningene ikke førte gull eller at de rette avsetningsbetingelsene for gull ikke var til stede. ...
... Litteraturstudier har gitt rimelig forklaringer på hvordan gull kan mobili- seres i grunn- og overflatevann. Metoder for preparerings- og ... idikerer områder med dårlig og med godt potensiale for gull i berggrunn eller overdekke. I de på forhånd antatt interessante ...
... av bekkemose, bekkesediment og morene er analysert mhp. gull. Resultatene ble del inn etter lokalitetens berggrunnsgeologi, og ... funnene. Regional geokjemisk kartlegging i Vest-Finnmark. Gull i bekkemose, bekkesediment og morene. ...
... Geokjemisk kartlegging på Svalbard. Innholdet av gull og tellur i flomsedimenter ...
... 3 staten, mens grunneier eier det andre. Unntaket er gull i elvesand (alluvialt gull) som også er grunneiers. Alle kan lete etter forekomster av statens ...
... 88.084 Rapporten inneholder data for innholdet av gull i løsmassenes finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for innholdet av gull i løsmassenes finfraksjon. ...
... og diamant- boring på mineraliseringen uten at gull- og sølvanalyser er foretatt. Minerali- seringen er fulgt over ca. 1600 m ... sinkblende, kobberkis, arsenkis, fahlerts og gedigent gull. Prøver fra et skjerp gir opptil 27 g/t Au og 406 g/t Ag. Det anbefales ...
... 0800-3416 1897 B A.L.Meiers analysemetode for gull går ut på en oppslutning av prøven i HBr+Br2 og ekstraksjon med MIBK. ... Etterprøving av A.L.Meiers analysemetode for gull i geologisk materiale ved hjelp av flammeløs atomabsorpsjon. ...
... vedrørende separering, konsentrering og bestemmelse av gull i geologisk materiale, som er utført før året 1982. Studiene ble drevet ... av metoder for separering, konsentrering og bestemmelse av gull i geologisk materiale. ...
... er av potensiell økonomisk interesse når det gjelder gull. Berggrunns- og malmgeologi med særlig vekt på muligheter for gull, sydlige deler av Rombakvinduet, Nordland. ...
Gull finnes i små mengder over store deler av Norge og kan finnes i både fast ... for det blotte øyet selv om fjellet kan inneholde mye gull totalt (f.eks. i Biddjovagge i Finnmark). Noen få steder finnes ... på mer enn noen få millimeters bredde bestående av bare gull finnes nesten ikke i naturen. Det vanligste for hobbyletere er derfor å ...
... 0800-3416 91.266 Innholdet av platina, palladium og gull er undersøkt i flere ofiolittfragmenter og overliggende sedimentære ... av innhold av platina-gruppe elementer (PGE) og gull i ofiolittfragmenter og overliggende sedimentære bergarter, Nevernes og ...
... la fire geologistudenter i veg til Alaska for å jakte på gull . De har holdt oss oppdatert via satellittelefon, og vi har hørt om ... vært perfekte. Vil du være med å gjette på hvor mye gull guttene har funnet? Trykk her for å delta! Mandag meldte ...
... metallforekomster, i første rekke kobber, nikkel, jern og gull. Mineralindustrien blir en gradvis viktigere næringsveg i Norge i ... program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord. MINN ...
... selskap har for lengst prøvetatt skiferen med tanke på gull. SVARTSKIFER: Gull, sjeldne jordarter og grafitt kan finnes i svartskifer. Her er det ...
... og her har man funnet mange mineralforekomster, blant annet gull. - Dette er et mineralrikt område, sier NGU-geolog Børre Davidsen. ... hvordan landet vårt ble til - men det handler også om mer: Gull og kobber. Blant eldgamle bergarter i Finnmark Blant eldgamle ...
... for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet. MINS ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.