Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

71 resultater
... i 2014. For øvrig tar Kina sikte på kommersiell gruvedrift på dypmarine metaller innen 2030. Cook Islands i Stillehavet ... for pressen i forbindelse med møtet. Verdens første gruvedrift på havbunnen planlegges i Stillehavet. Papua Ny-Guinea skal utvinne ...
... det gjenstår mange år med planlegging og kartlegging før gruvedrift under vann kan bli en realitet i Norge. I Papua Ny-Guinea planlegges oppstart av dyphavs gruvedrift om kort tid. Men her til lands gjenstår fremdeles grundige ... fra 11 land på besøk til arbeidsmøte om dyphavs gruvedrift. Stadig sterkere i troen på gruvedrift under vann Stadig ...
... å kartlegge kilder og transport av forurensninger fra gruvedrift i Orvavassdraget. Det er ikke funnet nye kilder. Transporten er ... av kilder og transport av forurensninger forårsaket av gruvedrift i Orvavassdraget. ...
... i Sverige og Finland. I Norge sier Sametinget nei til all gruvedrift i Finnmark til norske myndigheter har avklart forhold omkring ...
... de jobbe med sine spesialfelt; grunnvann og avrenning fra gruvedrift. NGU inn i Direktoratsgruppa NGU inn i Direktoratsgruppa ...
... er lang, er den likevel en viktig klimagass. Gruvedrift kombinert med naturgass og bruk av CO2 for videreforedling av ...
... enestående engasjement for kartlegging, mineralressurser og gruvedrift i Arktis. Rognvald Boyd mottok i går en velfortjent "Special ...
... som brukes, har mer til felles med ordinær gruvedrift. Kull ...
... og utgjør en viktig framtidig ressurs for en kombinert gruvedrift på apatitt, ilmenitt og vanadium-rik magnetitt. Den samlede ...
... G. 0800-3416 264 I forbindelse med påtenkt gruvedrift under Ørtvann kan det bli aktuelt å tørrlegge vannet ved tunnel ...
... i søpla? Da kan du tenke deg om neste gang. Innen urban gruvedrift finnes det potensial for å utvinne metallet fra gamle telefoner. I ... Resirkulering av telefoner kan derfor gi en meget verdifull gruvedrift. I studiet ble følgende mobiltelefoner testet: - Nokia Nuron ...
... blir litt festbrems når jeg for eksempel ser planer om ny gruvedrift og deponier i fjordene. Vet vi egentlig hvordan avgang fra gruvedrift påvirker fjordmiljøet? Jeg tror det er viktig å ta i bruk ...
... godt eksempel på at det grønne skiftet krever omfattende gruvedrift og en betydelig produksjon av metaller, forteller forsker Håvard ... Figuren viser at det er nødvendig med omfattende gruvedrift for å foredle metaller som skal brukes i det grønne skiftet. ...
... bandete jernformasjoner som har dannet grunnlag for gruvedrift. Alle enhetene er plyfasalt deformert, og metamorfosert under lav ...
... i søpla? Da kan du tenke deg om neste gang. Innen urban gruvedrift finnes det potensial for å utvinne metallet fra gamle telefoner. I ... Resirkulering av telefoner kan derfor gi en meget verdifull gruvedrift. I studiet ble følgende mobiltelefoner testet: Nokia ...
Mange byer og tettsteder har oppstått som følge av gruvedrift eller handel med mineralske råstoffer. Dette gjelder for eksempel ... bedrifter som eksempelvis Orkla, har også sin opprinnelse i gruvedrift. Mange gamle gruver er bygd om til museer og temaparker, der ...
... farvatna rundt Papua New Guinea planleggjast no undersjøisk gruvedrift på slike førekomstar. Fjellryggar i Norskehavet. ...
... men ble stoppet i et kommunestyre fordi belastningen med gruvedrift ble betraktet som uakseptabel. Uten å ta stilling i denne ene ... Og, siden spranget fra våre undersøkelser til gruvedrift normalt tar 20 år eller mer og koster mange hundre millioner ...
... dit, og i mellomtiden må mesteparten av behovet dekkes med gruvedrift. Over 60 prosent av alt kobber som har blitt utvunnet siden 1910, er ... i fattige deler av verden vokser, er det behov for gruvedrift. Derfor bruker vi mer og mer kobber, årlig vekst i behov er ...
... for ufattelige 580 millioner år siden. Området har hatt gruvedrift siden 1650-årene. Feltet inneholder svært spesielle bergarter, som ... Dahlgren i de nå nedlagte Fensgruvene. Området har hatt gruvedrift siden 1650-årene. Foto: Jan Steinar Rønning Norges geologiske ...
... og i Russland) blir utvunnet eller utviklet med tanke på gruvedrift. Produksjon av metaller fra gruver i Arktis representerer en stor ...
... i tilknytning til vindmølleparken.  Gruvedrift vil være en forutsetning for grønnere, mer miljøvennlig ... Et krevende grønt skifte Uten økt leting og ny gruvedrift vil en omlegging til en grønnere, mer miljøvennlig ...
... det likevel ikke funnet nok kobber i fjellet til å etablere gruvedrift i området. Flere gamle skjerp i terrenget vitner om stor innsats ... det ligger såpass spredt, at det ikke har vært egnet for gruvedrift. Men som kilde for kunnskap om geologien i områdene rundt er ...
... 6. februar til fredag 7. februar var mineralressurser og gruvedrift; om bærekraft, teknologi, miljø, gjenvinning og framtidige ...
... områder med skjult rikdom, som «...diamanter i Botswana, gruvedrift i Amazonas, olje i Øst-Timor, mineraler i Kosovo...». Han nyter ...
... av geologien på kvar enkelt stad, moglege effektar av gruvedrift og uttak, og om bergartane er egna som barriere mot vassbasert ...
... Han påpeker at verdiene som kan realiseres i en framtidig gruvedrift i de enkelte forekomster avhenger av både driftsforhold, ...
... enn der man i dag har produksjon av det. Utvinning og gruvedrift fordrer likevel at man har store nok konsentrasjoner av god nok ...
... vekst. For meg er det ikke et paradoks at man trenger gruvedrift, industri og mer mineraler for et grønt skifte. Det er bare slik ...
... de nye resultatene det lettere å forsvare deponering fra gruvedrift inn i fjorder? - Dette er ikke direkte sammenlignbart, sier ...
... for et rikt fiske, jord- og skogbruk. Verdier i fjellet og gruvedrift har skapt lokalsamfunn i hele fylket. Geologi er også framtid. ...
... del gruver viser noe forhøyet til forhøyet radioaktivitet. Gruvedrift har funnet sted i Norge i de siste 400 år. Brudd på ...
... på malmmineraliseringer. De kjente reserver etter tidligere gruvedrift og påviste nye mineraliseringer av uran er for små til å være av ...
... noe som er positivt med tanke på mulighetene for framtidig gruvedrift. Samtidig er de samlede ressurser av kombinert apatitt ilmenitt og ...
... annet gjennom kombinasjon av primær råvareproduksjon (gruvedrift) og bruk av naturgass for videreforedling av mineralske råvarer. ...
... V. De fleste av disse anomaliene må sees i sammenheng med gruvedrift innenfor kartbladet. Sporelementer i bekkesedimenter. Kartblad ...
... kommune. Et område er ansett som egnet til mulig fremtidig gruvedrift. Dette betegnes som undersøkelsesområdet. Med en avbygging ned til ...
... at overgangen fra fossil til fornybart er totalt avhengig av gruvedrift. Samtidig må vi sørge for at metaller og mineraler kan gjenvinnes ... - Overgangen fra fossil til fornybart er totalt avhengig av gruvedrift. Samtidig må vi sørge for at metaller og mineraler kan gjenvinnes ...
... brukte friluftsområder, og her har det også vært drevet gruvedrift i tidligere år. Kartlagt i 20-30 år Ellen ... fjellandskap. Ved Bandaksli og Åmdals verk har der vært gruvedrift på henholdsvis molybden og kobberkis , Ved Eidsborg er det tatt ut ...
... fra lokal kvarts Utvikling og bruk av ny teknologi for gruvedrift, oppredning og smelting av malmer fra mindre og mellomstore ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.