Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

74 resultater
... under årets utgave av Geologiens dag. Gruve gikk til topps Gruve gikk til topps ...
Singsaas, Per 0800-3416 1650/34B Skoltenberg gruve omfatter to korte synker drevet ned på en steiltstående gang som fører ...
Tverrfjellforekomsten er begrenset mot øst av en forkastning som har skåret av malmen i 350 - 400 m dyp. Det er antatt at østsiden er falt ned i forhold til vestsiden. Som ledd i arbeidet for å finne igjen malmen på østsiden, er det på gruvenivå 7 drevet en ort igjennom forkastningen. Ca. 50 m innenfor for -kastningen er det diamantboret to horisontale hull, det første 250 m i sør- sørøstlig retning, det andre 250 m i nord-nordøstlig retning. Det ble ikke påtruffet malmsoner i hullene.
... Peter M. 0800-3416 1575/18B Diamantboring i Nyseter gruve har påvist postmagmatisk omvandling både i Grua granitten og de ... vestlige del av gruvefeltet. Diamantboring ved Nyseter Zn-gruve. ...
... Den kontakt-metasomatiske sinkblendemalm i Glomsrudkollen gruve forekommer i en grønn amfibol og amfibol-granat skarn på grensen mellom ... Geologisk kartlegging av Glomsrudkollen gruve. ...
... er også påført dette kartet. CP-målinger, Mannfjell gruve Meråker. ...
... bakke- og borhullsmålinger med ulike metoder ved Rosset gruve, jfr. rapportene nr. 1073, 1200 B og 1346. Foreliggende undersøkelse er ... kissonen som er påtruffet i de nye borhull øst for Rosset gruve er årsaken til indikasjonene i denne delen av området. Det er ikke ...
... og kartbilag ligger i NGU's arkiv. Når det gjelder Grøsli gruve så viste det seg at borhullene som det skulle jordes i var tette. ... derfor ikke utført. CP-målinger Kodal Andebu, Grøsli Gruve Flesberg. ...
... med nye boringer. Geofysiske målinger Åkervollen gruve, Verdal, Nord-Trøndelag ...
... og kvalitet mot nord og sør. Geofysiske målinger Malså gruve, Verdal, Nord-Trøndelag ...
Hensikten med målingene var å undersøke den tidligere kjente kisforekomsts utstrekning og dyptgående. Målingene indikerer at den tidligere kjente kisforekomst har en utstrekning langs strøket på ca. 250 m og et dyptgående på 100-200 m. VLF-målingene påviste to nye soner innenfor måleområdet. Viser prøvetaking at disse sonene kan være av økonomisk interesse, bør nye CP-målinger vurderes.
... Tungmetallinnholdet er relativt lavt. Ingen gruve- forurensninger langs bredden i prøvetakningspunktene, bortsett fra ... av gruveforurensninger i bekken fra Skrattåsen gruve- felt. ...
... undersøkelser i Rødalen i området ved Kongens Gruve, Røros. Det ble boret 8 hull på tilsammens 1859,50 m. og 4 av hullene ... Diamantboring og hullavviksmåling i Rødalen ved Kongens Gruve, Røros. ...
... 0800-3416 1650/16C Alunskiferen i Kongen og Røros gruve inneholder store skarnomvandlede marmorlinser som sannsynligvis er ... sommeren 1979. Geologisk kartlegging av Kongen og Røros gruve i Elsjøfeltet. ...
... kartlegging, ystematisk prøvetaking og diamantboring. Berg Gruve, som er undersøkt i detalj, er en sulfidforekomst av disseminasjonstype ... Geologiske undersøkelser og diamantboring ved Berg Gruve, Borkenes. ...
... gneis. Oppfølging av flyanomali, Selnes Gruve. Lensvik, Sør - Trøndelag fylke. ...
... 751. Teknisk rapport over diamantboringer ved Rødalen gruve Røros. ...
... å være cirka 250 ved årsskiftet. Landets største gruve Planlagt produksjon i 2010 er sju millioner tonn jernmalm, som skal ... 1,5 milliarder kroner. Det blir landets største gruve. Norsk bergverksstatistikk vil med det gjøre et betydelig hopp og det ...
... Harald 0800-3416 1750/54B Mineraliseringen ved Berg gruve og Haugset gruve består hovedsakelig av kobber -kis og svovelkis og ved Åsgruva ...
... Det ble foretatt målinger på to steder, først ved Grimeli gruve og deretter ved Vågedalen gruve, 7-8 km rett øst for Grimeli. Det er antatt at Grimeli og Vågedalen ...
... jernoksyder. De viktigste forekomstene i området er Cedars gruve, Kisgangen gruve og Gamle gruve. Rapporten omhandler (1) kartleggingen av et ca. 25 km3 ...
... De undersøkte forekomstene er Stadåsen Gruve (64140 703610), Geitberget Skjerp (64115 703565), Sagskjerpet (63780 702860), Hammerskallen Gruve (64115 703370), Skomakermoen Skjerp (64100 703230), Øyan Skjerp (64020 ... 702490), Søndre Knollskjerp (63845 702475), Lillefjell Gruve (63900 701675), Peder Bentzens Skjerp (63875 701590), Gilså Gruve (63955 ...
... Ved Malså har de geofysiske målingene vist at det i Crowes gruve ikke er gjenstående malm av betydning. I Archbolds gruve derimot lar ikke måleresultatene seg forklare ut fra det en kjenner av ...
... tidsrommet 25.7 - 19.8 1977. Målingene nord for Blåberget gruve ble sterkt påvirket av jernoksydholdige bergarter, og resultatene er der ... tegn på økonomisk interessant mineralisering. Ved Abøle gruve synes de fremkomne anomalier å skyldes kobbermineralisering, men ...
... tiår mellom et funn av en mulig ressurs til oppstart av en gruve. Det investeres svært store beløp i prosjekter som aldri kommer i ... fra enlovende observasjon til drift av steinbrudd eller gruve som en verdikjede, der kostnadene øker for hvert trinn. En ...
... i Eikerfeltet høsten 1985. CP-målinger med jording i Berg gruve indikerer noe igjenstående malm på dypet, men ikke i økonomiske mengder. Åsgruva og Haugset gruve fremstår som ubetydelige mineraliseringer ved Cp-målinger. IP, RP- og ...
... til Kåfjord fra borebrønner i fjell, eller nedlagt gruve. Videre mulighetene til felles vannforsyning fra løsmasser til Kviby. ...
... langs Folla synes dårlige. Kilde ved N. Geiteryggen gruve ble vurdert til å være et alternativ til vann- forsyningen. ...
... Laksådalgranitten. Det gjenstår malm i dypet i Laksådalen gruve. I Oterstrand gruve gjenstår også noe malm. Molybdengehaltene er imidlertid lave, ca. 0,05% ...
... and the second is along an axis connecting Dudu gruve with Langsund gruve and extending north to Hammerskallen skjerp. A geophysical ...
Lund, Bjørn 0800-3416 84.011 Diamantboringer i Li gruve viser at kvarts-feltspatsonen fortsetter i nordvestlig retning ut fra ...
... største kalksteinprodusenten i Norge. Etableringen av en ny gruve i Velfjord i Nordland er en viktig milepæl i norsk bergindustri, ... kull til en verdi av 938 millioner kroner i Longyearbyen, Gruve 7 og Svea Nord. I tillegg ble det brutt cirka 200.000 tonn steinkull i ...
... delen av materialet ved NBPS er åpent for avbenyttelse av gruve- og prospekteringsvirksomhet, samt almenheten. En del av materialet er ... Miljøgeologi Maringeologi Kvartærgeologi Gruve- og bergverkshistorie Generell geologisk kartlegging ...
... konsekvenser. Forurensning ved Christianus Sextus gruve. Foto: Knut Wolden, NGU Grunnvannskvalitet blir ikke bare påvirket av ...
... i Bleikvassli, Hjerkinn og Joma gruver. Bidjovagge gruve produserte fram til nedleggelsen i 1991 ca. 6200 kg gull til en verdi av ...
... Det som presenteres i rapporten er borkjernelog for Vaddas Gruve, Grytlia, Loftani, Njoammelloalgi og Jiek`kejav`ri med en kort kommentar ...
... Dalstjern, Nedre og Øvre Grubelien gruver og Erdmann gruve. Til type 3 hører Kongen, Sulitjelma og Røros gruve. Den sistnevnte type er interessant m.h.p. store tonnasjer av ...
... man med at 70 prosent av alle verdikjeder starter i en gruve eller et steinbrudd. Man antar at 30 millioner arbeidsplasser i EU er ...
... med en geo- fysisk anomali ovenfor Prins Fredriks gruve som ligger i dette området. Oppfølgingsresultatene gir ikke grunnlag ...
... Malmmineraliseringene inne Djupdalen og Abbortjern gruve er knyttet til tynne kalkhorisonter på henholdsvis 10 og 1-2 meters ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.