Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

898 resultater
... 0800-3416 84.040 Systemdokumentasjon for system GRUS. Programdokumentasjon for system GRUS. ...
Sand og grus finner vi i israndavsetninger i fjordene og på kysten, i sandbølgefelt ... bør gjennomføres før en starter utvinning av sand og grus. På denne måten vil en få kart og data som viser hvilke ressurser som ... er økende og domineres av knust berg (pukk). For sand- og grus er forbruket stabilt, men har i store forbruksområder begynt å bli en ...
... mest hensiktsmessig å bruke i en oppkjørsel? Bruk av grus i oppkjørsel Bruk av grus i oppkjørsel ...
Sand, grus og pukk er mineralske byggeråstoffer som etter bearbeiding nyttes til ... Geologiske materialer av ulike kornstørrelser som sand og grus, leire og knust stein er naturens egne produkter som vi mennesker gjennom ... senere tid har vi også sett en dreining av forbruket fra grus over mot knust stein (pukk). Nesten alt vi omgir oss med av ...
... Robertsen, Knut 0800-3416 88.143 Kommune: Alle Grus- og Pukkregisteret i Østfold er etablert som en del av et landsomfattende ... en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand-. grus- og pukkforekomstene. Et overslag over fylkets sand, og grusressurser gir ...
... Statusrapporten gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkdatabasen og ressursregnskap. Rapporten er illustrert med aktuelle statistikker for 1999. Grus- og Pukkdatabasen er et edb-basert kart- og registersystem over sand-, ...
... som i framtiden kan fungere som uttaksområder for grus til vedlikehold av setervegene. I vurderingene er det lagt vekt på å ... mulig skjemmende inngrep i landskapet. GAULDALSVIDDA, Grus til vegvedlikehold ...
... i 1995 arbeidet med å etablere det landsomfattende Grus- og pukkregisteret. I forbindelse med planleggingen av det videre arbeid ... oppfattes de som et nyttig verktøy i forvaltningen. Grus- og Pukkregisteret - Brukerundersøkelse ...
Grus og pukk ...
... av plottefiler. Tabellutskrifter. Veiledning i bruk av Grus. ...
Grus og pukk ...
... til betongformål. Bør undersøkes nærmere. Sand-, grus- og pukkbefaringer. ...
Grus og pukk ...
... i bygg og anlegg. - Byen har behov for stor tilgang til grus og pukk i årene framover. All bygging og infrastruktur er helt avhengig ... ressurser I en ny rapport om ressursutfordringene for grus og pukk i Oslo og Akershus, advarer NGU Oslo kommune mot å bygge ned de ...
... kommuner NGU har utarbeidet ressursregnskap for sand, grus og pukk for 13 fylker og for flere kommuner og regioner. For noen ... og forbrukstall. Fra og med 2006 har en uttakstall fra alle grus- og pukkprodusenter i drift. Tidligere år har det bare vært enkelte ...
... og i resten av Sør-Trøndelag bruker mer sand, grus og pukk enn gjennomsnittet her i landet. Forbruket ligger på hele 10,2 ... NGU har utarbeidet regnskapet, samt en oversikt over alle grus- og pukkforekomstene i fylket, på oppdrag fra Sør-Trøndelag ... annet at det i 2002 ble tatt ut 1,2 millioner tonn sand og grus i Sør-Trøndelag. Melhus er størst, men også Oppdal, Klæbu, ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 95.095 Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk- forekomstene i hele landet. Grus- og pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 92.267 Grus- og Pukkregisteret gir en landsdekkende oversikt over sand-, grus- og pukkforekomster. Registeret er nå etablert i Troms fylke og gir en ... og 73 pukklokaliteter. Det samlede volum av sand og grus er beregnet til 941 mill. m3. Innlandskommunene, de indre strøkene av ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 95.092 Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk- forekomstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 95.091 Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk- forekomstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 95.090 Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 95.093 Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus og pukk- forekomstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 92.240 Grus- og Pukkregisteret gir en landsdekkende oversikt over sand-, grus- og pukkforekomster. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål ... form av kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune. Grus- og Pukkregisteret i Kvænangen kommune er nå etablert og det er ...
... Som en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukkregister- et etablert i Nordland fylke. Registeret gir en oversikt ... og 147 pukklokaliteter i Nordland. Det samlede volum sand og grus er beregnet til 691 mill m3. Generelt er kystkommunene fattige på sand og ...
... 92.242 Som en del av et landsomfattende register er Grus- og Pukkregisteret for Rogaland etablert. Registeret gir en oversikt over forekomstene av sand, grus og pukk, deres beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 88.091 Hensikten med Grus- og Pukkregisteret er å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i området. Materialenes egenskaper til veg- og ...
... Som en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukk- registeret etablert i Hordaland fylke. Registeret gir en oversikt over forekomstene av sand, grus og pukk, deres beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 92.238 Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende register som gir oversikt over sand-, grus- og pukkforekomster. Materialenes egenskaper til veg- og betong- formål ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 95.089 Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og ...
... Oddvar Neeb, Peer-Richard 0800-3416 97.023 Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle ... oppdatering av registeret i 1995. Alle registrerte sand- grus- og pukkforekomster i Vestfold er nå digitalisert og "Ressurskart for ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 92.239 Grus- og Pukkrergisteret gir en landsdekkende oversikt over sand- grus- og pukkforekomster. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål ... form av kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune. Grus- og Pukkregisteret for Lyngen kommune er nå etablert og det er registrert ...
Wolden, Knut 0800-3416 93.057 Arbeidet med Grus- og Pukkregisteret i Hedmark fylke er gjennomført i to perioder. I 1982 ... kommunene ble register etablert i perioden 1989-1992. Grus- og Pukkregisteret er etablert for å gi en oversikt over sand- og grus- ...
Wolden, Knut 0800-3416 96.070 Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i ... den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukkregister for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering og ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 91.176 Hensikten med Grus- og Pukkregisteret er å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomkstene i området. Materialenes egenskaper til veg- og ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 91.177 Hensikten med Grus- og Pukkregisteret er å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i området. Materialenes egenskaper til veg- og ...
Wolden, Knut 0800-3416 96.069 Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i ... den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukkregister for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering og ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 89.080 Hensikten med Grus- og Pukkregisterret er å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i området. Materialenes egenskaper til veg- og ...
... har NGU gjennomført en lokalitetsundersøkelse av sand-, grus- og enkelte fastfjellsforekomster for å få en oversikt over ... Nykvåg og Hovden på Langøya de mest lovende. Sand-, grus- og fastfjellsundersøkelser i Vesterålen. ...
... ønsket en liste over aktuelle forekomster for uttak av grus til toppdekke på baneanlegg rundt om i Finnmark fylke. Det er her gjort ... uttakssteder rundt om i fylket for uttak av slike masser. Grus til toppdekke - baneanlegg i Finnmark. ...
Wolden, Knut 0800-3416 91.191 Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register, etablert for ... kart og tabeller. Os kommune er godt forsynt med sand og grus. Det er registrert 31 sand og grusforekomster, hvorav 24 er volumberegnet ... sikre kommunen tilgang til disse ressursene i framtida. Grus- og Pukkregisteret i Os kommune ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.