5 resultater
Forsand kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Forsand, Helle og Meling er vurdert på grunnlag av feltbefaringer og tid- ligere undersøkelser i forhold til oppgitte behov fra kommunen. Vannbehovet er beregnet etter 250 liter/person pr. døgn. Alle de prioriterte områdene har, eller er i ferd med å få, tilfredstillende grunnvannsforsyning fra grunnvannsbrønner. Bruk av grunnvann i de prioriterte områdene er vurdert slik: Forsand God (grunnvannsbrønner i løsmasser).
... i de priori- terte områdene er vurdert slik: Sand: God (grunnvannsbrønn i løsmasser) Nesflaten, Suldalsosen, Hålandsalen/Erfjord: ...
... kommunalt grunnvannsuttak vil ha for Sauda Kildevann A/S sin grunnvannsbrønn som i dag utnytter samme grunnvanns- magasin. Kunstig ...
... å få utredet mulighetene for alternativ plassering av grunnvannsbrønn så nært dagens vann- inntak i Brattlandselva som mulig. ...
... for Nærbø vil gi tilsvarende effekt, men det er etablert grunnvannsbrønn på Nærbø som tar ut vann av god kvalitet fra ca 25 m dyp. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.