60 resultater
... Brev 150/71G Det holdes for mulig at betydelige mengder grunnvann fra løsmasser vil kunne skaffes fra Rødsetområdet, særlig nedre ... gravede brønner kan etableres ved Hustadvannets SØ-side. Grunnvann fra fjell vil kunne være en mulighet til mindre vannforsyninger. ...
... en gravd brønn i løsmasser ved Årskogelvas vifte. Grunnvann i Rovde, Vanylven kommune. ...
... vannmengder. Resultatet indikerer gode muligheter for grunnvann i fjell som vannforsyning i Aure kommune. Grunnvann i fjell. Prøveboringer i Aure kommune. ...
... innebærer. Slike undersøkelser blir anbefalt utført. Grunnvann til Sykkylven, seismisk undersøkelse ...
... men dette ga ingen vesentlig økning. Mulighetene for grunnvann i fjell på Edøya synes generelt dårlig. Imidlertid synes det å være muligheter for grunnvann i fjell som vannforsyning til enkelthus og små boligkonsentrasjoner. ...
... denne størrelsesorden ansees det ikke mulig å skaffe fra grunnvann i Kristiansund og Frei kommuner. Grunnvann som supplement til Kristiansund vatnverk. ...
Sand, Kari 0800-3416 88.178 Grunnvann i fjell er trolig mulig som vannforsyning til Vadsteinsvik. ... skulle kunne gi vannmengder mellom 10 og 30 l/min. Grunnvann som vannforsyning til Vadsteinsvik, Frei kommune ...
... Angviks vannbehov på 120 l/min. antas å kunne dekkes med grunnvann fra løsmasser, Heggenes vannforsyning til noen gårder og privathus ...
... boreprogram overfor de øvrige prioriterte områder. Grunnvann i fjell. En undersøkelse i Aure kommune. ...
... videre grunnundersøkelser. Vannforsyning til Angvik ved grunnvann (tilleggsrapport) ...
... Hovedplan for vannforsyning har NGU vurdert mulighetene for grunnvann i fjell ved Fjærli og Otnes. Prøveboringer er utført ved disse ... vannmengder. Undersøkelsene indikerer muligheter for grunnvann i fjell som vannforsyning i Halsa kommune. Grunnvann i fjell. En ...
... viser at flere kommuner i Møre og Romsdal fylke benytter grunnvann i vannforsyningen. Mange kommuner har problemer med overflatevannets ... er mer generelt behandlet. Mulighetene for uttak av salt grunnvann til landbaserte fiskeoppdrettsanlegg er tilstede i flere av kommunene ...
... Romsdal. "Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell " er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og ... for fluorid på 1,5 mg/l. Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Møre og Romsdal fylke ...
... sprekksoner som gir vannmengder omkring 500-3000 l/time. Grunnvann i fjell Gjennomføring av boringer i prioriterte områder i Aure ...
... Kartlegging og overvåking av typeforekomster for grunnvann 2017.007 I denne rapporten presenteres to typelokaliteter som ... Grødal - Kartlegging og overvåking av typelokaliteter for grunnvann med antropogen belastning ...
... og Vindøla i Surnadal. Statkraft vurderer å benytte grunnvann i settefiskproduksjon. Vannbehovet er oppgitt til maksimum 9 l/s. ... og det er følgelig små muligheter for større uttak av grunnvann. Videre undersøkelser frarådes i dette området. ... ved Kvennbø og Vindøla i Surnadal for vurdering av grunnvann til settefiskproduksjon. ...
... og NGU. Målet for prosjektet var å klarlegge hvorvidt grunnvann fra Syltebøen i Eresfjord var egnet som råvann for kommersiell ... et fortrinn ved markedsføring av produktet. Utvinning av grunnvann for produksjon av naturlig mineralvann - Eresfjord i Nesset kommune ...
... de har forårsaket. Vurdering av vannforsyningen ved grunnvann, riksveganlegget Koparnes, Sogn og Fjordane grense, parsell ...
... Seismisk undersøkelse av dybden til fjell angående grunnvann til Georg Vik, riksveganlegget Koparnes, Sogn og Fjordane grense, ...
... Klemetsrud, Tidemann 20 Tingvoll. Vannressurskart "Grunnvann i løsavsetninger"; Tingvoll; 13201; 1:50 000; Trykt i sort/hvitt; ...
... for å høyne vanntemperaturen. Det finnes ikke grunnvann i løsmasser her, eneste alternativ er grunnvann i fjell. Eventuelt borested ble tatt ut. Grunnvannstilskudd til ...
... vannforsyningsalternativer i Tustna kommune er vurdert; grunnvann i løsmasser og fjell. Det er foretatt 5 boringer i fjell, hvorav et var tørt. Mulighetene for uttak av grunnvann i fjell i Tustna er middels gode. Vannforsyning til Tustna ...
... Rapport 95.161 utgangspunkt for medieoppslag ang. radon i grunnvann. Medieforkuseringen toppet seg med innslag i både radio og tv fredag ... litt uheldig vinkling i og med at det ikke ble skilt mellom grunnvann i løsmasser og i fjell. NGU har tidligere anslått at ca 550 000 ...
... egnet som grunnvanns- reservoar, og mulighetene for uttak av grunnvann i store mengder er meget gode. Ved Torhus ble det indikert masser som ... dårlig som grunnvannsreservoar, og mulighetene for uttak av grunnvann i utnyttbare mengder synes dårlig. Boringer nordøst for ...
... Det er foretatt bakteriologisk undersøkelse av salt grunnvann. Total-antall bakterier ved direktetelling i fluorescens-mikroskop ... at Vibrio-bakterier forekommer i langt mindre antall i salt grunnvann sammenlignet med sjøvann. Ved undersøkelsen i okt.-nov.-91 ligger ...
... og pumpeforsøk i forbindelse med utnyttelse av grunnvann fra løsavsetningene vest for Andestadvannet som alternativ ...
... fra Rødven vassverk undersøkt mulighetene for uttak av grunnvann i løsmasser ved Rødven. Vannbehovet er oppgitt til 1,5 - 2 l/s. ... med at Rødven vassverk har små muiligheter for uttak av grunnvann fra løsmasser. Grunnvannsundersøkelser i løsmasser for Rødven ...
... vil måtte ligge i bebyggelsen. Det er mulig at grunnvann kan avhjelpe den akutte vannmangel på øya, men en bør ikke satse på grunnvann som framtidig vannkilde. Det er anvist 9 mulige lokaliteter for ...
... 99.020 I forbindelse med prosjektet "Økt bruk av grunnvann" har Stranda kommune bedt NGU om bistand til å utrede grunnvann som alternativ til dagens vannkilde ved Hellesylt vassverk. ...
... undersøkelsene var å klarlegge mulighetene for uttak av grunnvann fra løsmasser ved de tre lokalitetene. Ved Teigset er det kartlagt ... bekker og elver gjør dette området lite egnet for uttak av grunnvann i stor skala. Ved Ranvik opptrer vannmettede løsmasser i en mektig- ...
... i utgangspunktet umulig å forsyne øyas 700 personer ved grunnvann fra fjell. 10 boresteder er anvist. Bergarten er gneiser av ... på ca. 1200 personer anses det mulig å forsyne med grunnvann fra fjell, kansje supplert med vann fra kilder. Det tilrådes å ...
I forbindelse med Herøy kommunes undersøkelser av muligheten for grunnvanns- forsyning på Nerlandsøy, har NGU utført VLF-målinger over et område ved Kvalsvik. Målingene har påvist to større sprekkesoner innenfor det undersøkte området. Det er anbefalt 8 borhullsplasseringer.
... aktuelt med videre under- søkelser for å vurdere uttak av grunnvann fra løsmasser. Forekomstens koordinater forts.: 380760 430850 410860 ...
I forbindelse med Herøy kommunes undersøkelser av muligheten for grunnvanns-forsyning på Nerlandsøy har NGU utført VLF-målinger over et område ved Kvalsund. Målingene har indikert fire sprekkesoner innenfor det undersøkte området. Det er anbefalt fem borplasseringer.
... holdes åpen for at Stranda skal kunne forsynes med grunnvann fra løsmasser. Det anbefales seismikk, eventuelt videre ...
... Dalsegg, Einar 0800-3416 Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme 2007.062 NGU har etter forespørsel fra Volda ... at det finnes egnete løsmasser for uttak av større mengder grunnvann i Vassbotnen. Løsmassenes sammensetning og vanngiverevne varierer ...
... vil det være en fordel om vannet tas som grunnvann i avsetningen. Vannbehovet anslås innen overskuelig framtid ikke å ...
... Vannforsyning til Isfjorden vurderes mulig å dekke med grunnvann fra løsmasser. Grunnundersøkelser er neste skritt før mer konkret ...
... Ona/Husøy. På Finnøy vil det neppe være mulig å ta ut grunnvann i akseptable mengder. Grunnvannsmuligheter for Orten, Ona Husøy, ...
... Resultatene viste så gode forhold for uttak av grunnvann fra løsmasser at et nytt rørbrønnanlegg ble etablert. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.