Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

131 resultater
Prøver av morenens C-horisont fra 285 lokaliteter i stikningsnett i Riednjavarri er analysert for syreløselig mengde av 27 grunnstoffer, deriblant Ba og Cu. Resultatene er fremstilt på kart i M 1:50 000 i A4-format. Indika- sjoner på ledere fra tidligere VLF-undersøkelser i området reflekteres ikke i moreneprøvens metallinnhold.
Fra et tidligere innsamlet bekkesedimentmateriale fra Oslofeltet er 1000 tilfeldig utvalgte prøver tatt ut og reanalysert på 29 grunnstoffer (ICP) ved NGU. Formålet har vært å skaffe et mer homogent bakgrunnsmateriale for en planlagt oppfølging på bl.a. beryllium og sjeldne jordelementer i Oslofeltet. Resultatene er presentert som geokjemiske kart, statistiske parametre, frekvensfordelingsdiagrammer og analysetabeller.
Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 289 lokaliteter i Østfold fylke. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:770 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU.
Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 136 lokaliteter i Vestfold fylke. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:613 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU.
Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 432 lokaliteter i Buskerud fylke. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:1,67 mill). Alle data er laget på magnetbånd ved NGU.
Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 693 lokaliteter i Oppland fylke. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Anlyseresultetene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestok ca. 1:1,84 mill). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU.
Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 550 lokaliteter i Telemark fylke. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:1,36 mill). Alle data er laget på magnetbånd ved NGU.
Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 191 lokaliteter i Akershus fylke. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UMT-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:870 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU.
Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 675 lokaliteter i Hedmark fylke. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:2,2 mill). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU.
Prøver av jord (C-horisont morene/forvitringsjord) tatt i rutenett 500x1000 m fra |554 lokaliteter i Meråkerfeltet er analysert for innhold av HNO3-løse- lig Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Ti, Ag, B, Ba, Be, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, La, Li, Mo, Ni, Pb, Sc, Sr, V, Zn, og Zr. Prøvetakingen er gjort innen Meråker kommune som er sammenfallende med samtidige helikoptermålinger for EM og radiometri.
Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 194 lokaliteter på kartblad 2018 II Engeren. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:200 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU.
Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 252 lokaliteter på kartblad 1714 II Kongsberg. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:188 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU.
Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 521 lokaliteter i Sør-Trøndelag fylke. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:1,97 mill). Alle data er lagret på magetbånd ved NGU.
Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 118 lokaliteter på kartblad 2018 III Elvdal. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:200 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU.
Rapporten inneholder resultatene fra NA, XRF og DCP-analysene fra den geokjemiske kartleggingen på Svalbard.
Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 273 lokaliteter på kartblad 1814 III Drammen. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:188 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU.
Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 127 lokaliteter på kartblad 2018 I Engerdal. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:200 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU.
Rapporten omhandler Neutronaktiveringsanalysen av løsmassenes finfraksjon.
Sammnedrag også på engelsk. 28 grunnvannsprøver fra borehull i fast fjell i tre norske berggrunnsprovinser er analysert for 222-radon, uran og thorium, samt en rekke hoved- og spor- elementer. Medianverdier var på 290 Bq/l, 7,6 ug/l og 0,02 ug/l for henholds- vis Rn, U og Th, med maksimumsverdier på 8500 Bq/l, 170 ug/l og 2,2 ug/l. Vanlig foreslåtte drikkevannsgrenser ligger i området 8-1000 Bq/l for radon, og 14-160 ug/l for uran.
Rapporten omhandler XFR-analysen av bekkesedimentenes tungmineralfraksjon.
Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 1183 lokaliteter hovedsaklig på kartblad Arendal, og på deler av kartbladene Skien og Mandal (M=1:250 000). Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart (målestokk 1:250 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU.
Rapporten omhandler ICAP-analysen av bekkesedimentenes finfraksjon.
... forholdene rundt de 3 ulike ekstraktantene. For hvert enkelt grunnstoff øker konsentrasjonsnivået fra ekstraksjon med hydroksylamin via ...
...  viser et kart over Europa med konsentrasjonen av hvert grunnstoff i det periodiske system som ble analysert. En del grunnstoffer ...
XRF
Røntgenfluorescens-spektrometri (XRF) er en ikke-destruktiv målemetode for kvantifisering av grunnstoffer i faste materialer.
... og utvikle en sporingsmetode basert på naturlig integrerte grunnstoff i fisken skjell. Sluttrapporten for dette arbeidet er nå lagt ... er banebrytende, der en bruker naturlig avsatte grunnstoff i fiskens skjell til å spore fisken. Naturlig avsatte grunnstoff ...
... som fikk støtte før jul To beskjedne grunnstoff kan avsløre kildebergartens unike fingeravtrykk og dermed bidra til ...
... Sørensen, NGU. Jordens niende mest vanlige grunnstoff deler navn med planeten Saturns største måne, Titan, og utgjør om ...
Det finnes en rekke metalliske grunnstoffer som verken kan klassifiseres som jern- og jernlegeringsmetaller, basemetaller, energimetaller eller edelmetaller.
... radioaktivt, brytes ned til bly, som er et ikke radioaktivt grunnstoff. Det vanligste mineralet som benyttes i metoden for U-Pb datering er ...
... i forrige uke som omhandlet grunnstoffet fosfor. Et grunnstoff som verden er fullstendig avhengig av tilgang til for å produsere ...
... og normverdier kan utgjøre en utfordring da noen grunnstoff forekommer lokalt i høyere konsentrasjoner. Denne undersøkelse ... og 27 fastfjellsprøver. Alle prøvene ble analysert for 53 grunnstoff etter en Aqua Regia oppslutning. Geokjemiske bakgrunnsverdier i ...
Jeg leste et sted om diamanter som var dannet av uorganisk karbon, Er ikke alt karbon rester av levende organismer?
I 634 prøvelokaliteter, fordelt over hele Sogn og Fjordane fylke, er det samlet inn prøver av bekke-/elvevann, bekkesedimenter, bekkemose, humusprøver og morenemateriale. Prøvene er analysert i randomisert rekkefølge på inntil 40 grunnstoffer ved bruk av flere analysemetoder. Dette vedlegget til rapporten omfatter 158 kartbilag: rådatakart (enkeltelementkart) for alle grunnstoffer og prøvetyper, faktorkart (multielementkart) med glidende gjennomsnitt for transformerte data og bl.a.
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) løfter fram mineralnæringen i sin nye perspektivmelding. Rapporten ble lansert under landets største politiske forum, Arendalsuka i august.
Jordprøver fra Årosvassdragets nedbørsfelt er undersøkt for deres tungmetall- innhold. Innhold av de 29 grunnstoffer som er bestemt i prøvene, synes ikke å representere en miljørisiko.
... på mineraler og bergarter benytter seg av ulike radioaktive grunnstoff som finnes naturlig i mineralene/bergartene.  Et radioaktivt grunnstoff brytes ned til et annet grunnstoff med en helt bestemt ...
Elvesedimenter fra Årpselva er undersøkt for deres tungmetallinnhold. Sedimentenes innhold av de 29 grunnstoffer som er bestemt i prøvene, synes ikke å represemtere en miljørisiko ved spredning av sedimentene nedstrøms for Lingsom- og Grotås-dammene.
I rapporten presenteres en plan for geokjemisk kartlegging av Nordland og Troms. Siktemålet er å kartlegge innholdet av grunnstoffer og kjemiske forbindelser i overflatevann, bekkesedimenter og løsmasser (morene). Prosjektet blir oppstartet i 1986 og avsluttet i 1988. Den totale kostnadsramme er kr. 5 286 000.-
NGU skal gjennomføre geofysiske målinger fra fly i Oslo-regionen. Det innebærer en omfattende aktivitet med lavflygning i perioden fra midten av juli til slutten av august.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.