Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

92 resultater
Ren grafitt er et svart til gråglinsende mineral som bare består av karbon. Det ... hardhetsskala) og kan lett skrapes i med en fingernegl. Grafitt avgir en mørk strek når det skrapes mot for eksempel et papirark ... brekker glir flakene lett over hverandre. Hvor finnes grafitt? I naturen forekommer grafitt i tre distinkte forekomsttyper: ...
...       Grafitt er eit mineral verda spør meir og meir etter. Kvart år blir det på den globale marknaden omsett  naturleg grafitt for bortimot 6 milliardar kroner. Eit batteri til ein einskild elbil inneheld omlag 35 kg grafitt, og det nye grafittmaterialet Grafén blir omtala som «det mest ...
Grafitt er eit mineral verda spør meir og meir etter. Kvart år blir det på den globale marknaden omsett  naturleg grafitt for bortimot 6 milliardar kroner. Eit batteri til ein einskild elbil inneheld omlag 35 kg grafitt, og det nye grafittmaterialet Grafén blir omtala som «det mest ...
... beryllium, bor, flusspat, fosfat, gallium, germanium, grafitt, indium, silisium, kobolt, metallurgisk koks, krom, magnesitt, ... fosfat i Egersund i Rogaland og i Misværdalen i Nordland, grafitt i Lofoten-Vesterålen og beryllium ved Høgtuva i Nordland. - ...
... det er tettest mellom registrerte mineralforekomster. Grafitt, som vi dro for å lete etter, er nok et av de mineralske råstoffene ... ved å grave med hammeren fant vi den! Mørk sølvglinsende grafitt som farget tommelen grå. Vi reiste hit for å ta steinprøver med håp ...
... i sykkelen og Vesterålen Slik ser mineralet grafitt, som finnes i nye sykler ut, i sin naturlige form. Foto: Håvard Gautneb/NGU. Grafitt sverter over på fingre når du tar på den. Grafitt brukes også i ...
... seg ut. Her har det allerede i mange år vært utvinning av grafitt i regi av Skaland grafittverk. De nye forekomstene som er undersøkt er ... god kvalitet og ligner både på grafitten ved Skaland, og grafitt som er testet for oppredning fra Vesterålen. ...
... Foto Jan Steinar Rønning - Her har vi feit og fin grafitt, sier forsker Håvard Gautneb og fylkesgeolog Ola Torstensen dypt inne ... som akkurat her inneholder hele 26 prosent av mineralet grafitt. I dette området har lokale entreprenører røsket opp grøfter ...
... med målingene var å kartlegge utstrekningen av de grafitt- skifrene som var påvist i området samt å detektere eventuelle nye grafitt- soner. Det ble mål med 100 m profilavstand. Totalt omfattet ...
... steinflater i fjæra finner vi den. Det svarte mineralet grafitt, som oppsprukken skifer er det ofte vanskelig å oppdage. Men når vi ... vi hva vi skal lete etter. Der hvor skiferlagene er rike på grafitt har den gjerne en svartglinsende sølvaktig utseende. Vi tester funnet ...
... Dette superstoffet kalles grafén, kommer fra mineralet grafitt og kan muligens lage en heis til månen. Funnet med en teipbit Grafitt har lenge vært og er fortsatt godt kjent som et skriveredskap. ...
... Ved Litlehornvatnet har en ved CP-målinger kartlagt flere grafitt- soner, men deres størrelse, mektighet og gehalt av grafitt gjør området som helhet lite interessant. Ved Hornvatnet er det ...
... Gråfargen skyldes i hovedsak tilblanding av finfordelt grafitt. 2. Grovkornet massiv, hvit til blek grå. Impregnert av mm store grafittaggregater. Finfordelt grafitt (ppm) opptrer i enkelte nivåer. 3. Finkornet, utpreget skifrig, hvit ...
... - Jeg fant ingen spor etter biologiske rester i form av grafitt i 17 prøver fra Akilia. Det var svært overraskende. Prøvene er tatt ... vitenskapelige tolkinger, men rett og slett om det finnes grafitt i partiklene som er undersøkt, fastslår Lepland. Grafitt i ...
... som regel helt hvite, men i Soknedalen inneholder de mye grafitt, og er mørkegrå til svart på farge. Grafitt er et godt smøremiddel, og borekrona blir derfor også svart. ...
... å kunne gi et detaljert bilde av kjente og eventuelle nye grafitt-mineraliseringer. Elektromagnetiske målinger fra helikopter har ikke påvist nye større mineraliseringer av grafitt i de øvre ca.150 meter på halvøya fra den gamle gruva ved Skaland og ...
... man måler spenning over en elektronisk leder (sulfidmalm, grafitt, magnetitt) vil man få en negativ anomali rett over lederen som ... i området 50 – 300 mV, men over gode massive ledere (grafitt, sulfidmalm) kan få anomalier opp mot 1500 mV (1 V). I magnetittmalm ...
... metaller, kan vi også finne industrimineraler som grafitt, kleberstein og kvarts i dette området, sier geologen. Leter og ... tykk svartskifer. Svartskifer kan føre sjeldne jordarter, grafitt og svovelkis, og et privat selskap har for lengst prøvetatt skiferen ...
... er at det i dette området trolig ikke finnes grafitt av økonomisk interesse. Geofysiske bakkemålinger Krokelvdalen og ...
... omfatter naturstein, kalk, kvartsitt, talk og grafitt. De tre sistnevnte ressurstyper er av såpass lav kvalitet/kvantitet at ...
... er det grafitten fra Senja i Troms som beskrives i boka. Grafitt er et verdifullt mineral for industrien, og har mange muligheter og ... brukes i el-biler og mobiltelefoner, sier Schiellerup. Grafitt er også utgangspunktet for det nye materialet grafén, som med sin ...
... hederlige unntak: Industrimineralene kvarts / kvartsitt og grafitt. Denne grenen av bransjen trosset krisestemninga og kan notere økt ... i 2009. Klikk for større versjon. Kvarts / kvartsitt og grafitt er to industrimineraler som begge må betegnes som nisjeprodukter når ...
... i stikningsnett. EM-anomaliene skyldes smale svovelkis og grafitt-holdige soner, særlig inn mot kontakten mellom skifer og marmor. ...
... prøvetaking og analyse. Det er ikke indikert god grafitt i større mengder utenom de to kjente forekomstene ved Nord-Værnes og ...
... som korresponderer med VLF-anomalier skyldes sannsynligvis grafitt i skyvesonen. IP- og VLF-målinger Osenfeltet, Nordre Osen. ...
... kvarts- og karbonatbergarter, naturstein, glimmer/kyanitt og grafitt. En vurdering av mineralske ressurser i Gildeskål kommune, Nordland ...
... skal lage oversikter over forekomster der kobolt, litium og grafitt kan være en ressurs i Europa.   - Prosjektet startet i år og ... viser hvor det finnes forekomster av kobolt, litium og grafitt i Europa. Det er tre aktive gruver av kobolt i Finland, og ti aktive ...
... asteroidenedslag for over 35 millioner år siden. Mineralet grafitt, som lå i bakken, ble omdannet til diamanter på brøkdeler av et ...
... de "grønne mineralene" og beskriver både kobber, fosfat, grafitt, sjeldne jordartsmetaller, litium, titan, olivin og kvarts. ...
... NGUs Håvard Gautneb (t.h.) orienterte om mineralet grafitt på NGU-dagen.  Nærmere 130 deltakere var samlet til første ... skiftet, sa Schiellerup og pekte blant annet på titan, grafitt, kvarts, olivin, fosfat og sjeldne jordartsmetaller. - Vi må ...
... betydelige mineralressurser; titanmineraler, ilmenitt, kalk, grafitt, olivin, jernmalm og høyren kvarts, som kan bidra til å sikre Europas ...
... (anortositt)  Stjernøy (nefelinsyenitt) Grafitt:   Skaland   Kvarts og kvartsitt:   ...
Fire NGU-ere står med gule hjelmer ved en snart ferdig stand på PDAC 22.
... en rekke mineralressurser, blant annet kobber, kobolt, grafitt, kvarts og sjeldne jordarter, som alle er viktig for det grønne ...
... har vist at det er for god kontakt mellom hovedmalmen og grafitt- skiferen i dette området til at en ved CP-målinger kan skille grafitt- og malmmineraliseringer. Målingene har derfor ikke gitt grunnlag for ...
... på sonenes fall. Med unntak av en sone ved Borgan (grafitt) og en sulfidmineralisering ved Skjelstad (P1), er ikke ...
... vedholdende og til dels sterkt ledende soner. Sonene er grafitt- og kisførende og har sannsynligvis ingen økonomisk intersesse. Det ...
... m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- ...
... verdi på noen av områdene. De fleste anomaliene skyldes grafitt som opptrer i kombinasjoner med kis- mineralisering, ...
... at anomaliårsken til de mest markerte sonene skyldes grafitt, og undersøkelsen har ikke ført til indikasjoner som umiddelbart ...
... salgsprodukt sammen med Mo og W, og i Rendalsvik sammen med grafitt. Den ytre Gildeskål - Meløy regionen som er bilmålt, er også ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.