51 resultater
... ), er det registrert ca 40 000 borebrønner for uttak av energi og grunnvann. Ved å klikke på et av brønnpunktene vil det komme opp ... Grunnen er at jeg skal bore etter vann for mulig uttak av energi. Dybde ned til fjell Dybde ned til fjell ...
... står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året. Figuren viser at det er nødvendig med omfattende ... i seks vindparker i Trøndelag skal produsere fornybar energi til 170.000 husstander. Midt-Norges nye vindkraftanlegg er et ...
Den høye temperaturen i Hell-tunnelen skyldes geotermisk energi, eller jordvarme (varmeenergi fra undergrunnen, som kan skyldes ... C pr 100 m som er den geotermiske gradienten i Trøndelag (geotermisk gradient = mål for økning av temperatur nedover i jordskorpen, se ...
... vært et sterkt og begrunnet håp om å hente ut varme og energi fra radioaktiviteten nede i berggrunnen. Løvstakken er av granitt, og ... ble det gjennomført lignende boringer etter varme - geotermisk energi - i fjellet. Med boreriggen "Ullrigg" har man boret hele 1,6 ...
... industriklynger. _Her kan det være integrerte råstoff-, energi- og produktstrømmer hvor det er mulig å oppnå maksimal ... Sintef og Norut. Mineraler, olje, gass og fornybar energi kan skape en ny bærebjelke i nordnorsk næringsliv fram mot 2030. Det ...
... Global økning i etterspørselen etter fornybar energi, og et raskt skifte mot enda mer avansert teknologi. Det var ...
... er et felles prosjekt mellom NGU og Statoil om å kartlegge geotermisk energi ulike steder i Norge. Høy konsentrasjon av uran og thorium i ...
... tiden et stort prosjekt ( GeoERA ) som omfatter råvarer, energi, grunnvann og harmonisering/utvikling av felles dataplattformer. ... mineralske råvarer som følger med omstillingen til grønn energi? Hvilke slike metaller og mineraler finnes i Europas geologi? Kan vi bli ...
... planlegging av tunneler og vurdering av potensialet for dyp geotermisk energi, sier han. Særegent flymønster Flymålingene er en del av NGUs ...
... gunstige forhold være interessante for utvinning av dyp geotermisk energi. Målingen skal også bidra til aktsomhetskart for radonfare. ...
... velger å tolke spørsmålet på 2 måter: 1) Hvor mye energi kunne vi hentet ut dersom vi fylte tunnelen med vann, ventet til det ... Hva om tunnellen lå på 2 eller 4 km dyp? 2) Hvor mye energi kunne vi hentet ut dersom et tilsvarende volum vann med samme temperatur ...
... Odleiv Olesen. - Vi kan også undersøke mulighetene for geotermisk energi i berggrunnen. På land kan kartleggingen i tillegg brukes i planlegging ...
... ble avløst av bronsealder på samme måte som grønn energi vil avløse fossilt brensel, påpeker Tom Heldal. I dag er nær ... satsing på ny teknologi, både i utviklingen av fornybar energi og i arbeidet med å redusere forbruket av fossil energi, understreker ...
... og tilgjengeligheten er altså ikke avklart. Fornybar energi Det er tidligere visepresident i det tekniske forskningssenteret i ... i Norge. Regjeringen vil prioritere utbygging av ny fornybar energi som bioenergi, vind og havmøller. Thorium-rapporten   ...
... som er nødvendige i en verden basert på fornybar energi. Vi har i dag en aktiv leteindustri og et juridisk rammeverk som sikrer ...
... og det gnistrer, kan en av og til kjenne en svak lukt. Energi blir utløst og omsatt, og det er ikke uvanlig at det følger litt lukt ...
... har stor betydning for næringsliv, helse, klima og fornybar energi - som har sluppet gjennom det økonomiske nåløyet. NGU deltar i et ...
... steinen treffer. Bølgene er ikke transport av vann, men av energi. Hvis jordskjelvet er stort kan disse bølgene forplante seg gjennom ...
... arv, hvor digre solcellepanel genererer store mengder energi. Her er en del av stedene i Trondheim sentrum, som blir ...
... glir langs gamle brudd/forkastninger. Denne utløsningen av energi oppleves som jordskjelv. jordskjelv forekommer ofte der vi har ...
... Torsdag 9. januar Sprekkeakviferer, geothermal energi og urban geologi Åpent møte om grunnvann Vi vil benytte ...
Forsker fra NGU på feltarbeid
Nordic Innovation, en organisasjon under Nordisk Ministerråd, lanserte 30. juni et nytt prosjekt for bærekraftig mineralproduksjon i Norden.
... fra et kullfyrt kraftverk som produserer samme mengde energi. Til tross for ny renseteknikk spres noe av det finkornede materialet ...
Vindturbiner til havs.
... avsatte områder, påpeker Thorsnes.  Fornybar energi Fram til starten av august skal det svenske selskapet Clinton ... som er åpnet for søknader om utbygging av fornybar energi. Her ligger havvindfeltene som skal bygges ut. ...
... norske ambassaden, INTPOW og Innovasjon Noreg om fornybar energi og moglegheitene for auka samarbeid, spesielt innan vasskraft, mellom ...
... økt fokus. - Nye utfordringer er gruvedrift, fornybar energi, havforsuring og klimaendringer. Vi må ha kunnskap, vi må legge ...
... masse som fell frå stor høgde frigjer enormt med energi, sørgjer for findeling av bergartar og gir ei valdsam forskuving av ...
... under gunstige forhold være interessante for utvinning av energi dypt nede i jordskorpen. Målingene skal i tillegg bidra til ...
... som styrker etterspørselen etter miljøvennlig, fornybar energi - også for privatmarkedet. Utviklingen i Sverige viser oss at disse ...
... greier. Fast fjell, løsmasser eller grunnvann tappes for energi og varmer opp hus via vannbåren varme. Selve varmeavgivelsen kan ...
... som egner seg for havbruksproduksjon, fiske, fornybar energi, turisme. Kartene vil vise hvilke områder som best egner seg for ...
... og nye mineraler for å utvikle grønn teknologi og grønn energi. Viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid i Næringslivets ...
... Database for Grunnundersøkelser (NADAG). Brønn-, energi- og andre grunnboringer. Borekjerneanalyser fra mineralindustri, ...
... avgjørende for å møte samfunnets behov for bolig, helse, energi, transport og industri, men at overuttak av sand skadet miljøet, truet ...
... grønne skiftet med blant annet utbygging av ny og fornybar energi. Til det trenger vi nye mineraler, ny mineralindustri og intensivert ...
... utover ubrukt areal, som byggeråstoff, mineraler, og geo-energi eller grunnvarme. Grunnvarme i Norge har et ubrukt potensial som ...
gneis, fjord, nordmøre
... med å omstille seg for det grønne skiftet med fornybar energi og forbedret teknologi.  Omstillingen krever tilgang på både flere og ...
Helikopter og sonde på bakken.
... med å omstille seg for det grønne skiftet med fornybar energi og forbedret teknologi.  Omstillingen krever tilgang på både flere og ...
... blant annet å forsyne Statoils utvidede metanolfabrikk med energi. Tre områder undersøkt Det er som en del av det omfattende ...
... og oseanografi med blant annet stor aktivitet fra energi- og naturressurser til klima og miljø. www.mn.uio.no/geo/ ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.