Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

177 resultater
... National Laboratory, USA.   Den totale mengde geotermisk energi på jorda er anslått til 3,5x 1015 TWh. Mer enn nok til å dekke ...
... varmeledningsevne, varmestrøm Potensialet for geotermisk energi er enormt, og alle anslag viser en vedvarende økning av forbruket av ...
... området. Temperaturgradienter, varmestrøm og radioaktiv energi i Osloområdet. ...
... Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi. ...
... er naturlige geologiske råstoffer som kan omdannes til energi, og omfatter både fossile brensler som kull, råolje og naturgass og mineraler som er råstoffer til kjernefysisk energi. Energimineraler ...
Grunnvarme er utnyttelse av lavtemperatur energi (mellom 5 - 30°C) i grunnen, i øvre jordlag, i grunnvannsreservoarer ... en felles betegnelse på utnyttelse av lavtemperatur termisk energi i grunnen, utvekslet i fjell, grunnvann, løsmasser og jord. Dette er i ...
... ), er det registrert ca 40 000 borebrønner for uttak av energi og grunnvann. Ved å klikke på et av brønnpunktene vil det komme opp ... Grunnen er at jeg skal bore etter vann for mulig uttak av energi. Dybde ned til fjell Dybde ned til fjell ...
... i en kollektorslange av plast i borehullet og henter opp energi som tas ut i varmepumpen. Fire geologiske forhold påvirker ... inneholder detaljopplysninger om borebrønner til energi- og vannforsyningsformål, blant annet dyp til fjell. Kommunen, ... på hus, veg eller mur.  Hvorfor ikke høste energi fra egen hage? Under plenen og parkeringsplassen utenfor husveggen er ...
... står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året. Figuren viser at det er nødvendig med omfattende ... i seks vindparker i Trøndelag skal produsere fornybar energi til 170.000 husstander. Midt-Norges nye vindkraftanlegg er et ...
... i dag i industri, akvakultur og ikke minst som en kilde til energi Bruk av grunnvann ...
Den høye temperaturen i Hell-tunnelen skyldes geotermisk energi, eller jordvarme (varmeenergi fra undergrunnen, som kan skyldes ... C pr 100 m som er den geotermiske gradienten i Trøndelag (geotermisk gradient = mål for økning av temperatur nedover i jordskorpen, se ...
... vært et sterkt og begrunnet håp om å hente ut varme og energi fra radioaktiviteten nede i berggrunnen. Løvstakken er av granitt, og ... ble det gjennomført lignende boringer etter varme - geotermisk energi - i fjellet. Med boreriggen "Ullrigg" har man boret hele 1,6 ...
... Mineraler i vinden Økt produksjon av fornybar energi fra solceller og vindmøller krever økt tilgang til en rekke metaller ... og som er nødvendige for å produsere miljøvennlig energi. Etablering av vindmøller, krever økt tilgang til en rekke ...
... industriklynger. _Her kan det være integrerte råstoff-, energi- og produktstrømmer hvor det er mulig å oppnå maksimal ... Sintef og Norut. Mineraler, olje, gass og fornybar energi kan skape en ny bærebjelke i nordnorsk næringsliv fram mot 2030. Det ...
... materiale av organisk opphav, primært planter, som avgir energi ved forbrenning. Opphavsmessig er kull nært beslektet med olje og gass, ...
... Global økning i etterspørselen etter fornybar energi, og et raskt skifte mot enda mer avansert teknologi. Det var ...
... er et felles prosjekt mellom NGU og Statoil om å kartlegge geotermisk energi ulike steder i Norge. Høy konsentrasjon av uran og thorium i ...
... viktig for flere praktiske formål som for eksempel bruk av geotermisk energi, bestemmelse av modning av kildebergarter for hydrokarboner eller ...
... tiden et stort prosjekt ( GeoERA ) som omfatter råvarer, energi, grunnvann og harmonisering/utvikling av felles dataplattformer. ... mineralske råvarer som følger med omstillingen til grønn energi? Hvilke slike metaller og mineraler finnes i Europas geologi? Kan vi bli ...
... og som er nødvendige for å produsere miljøvennlig energi. I dag dekker solenergi og vindmøller kun 1 prosent av verdens ... og produsere moderne høyteknologiske produkter og renere energi, nå leveres av Kina. Tilgang til kritiske mineraler og materialer er ...
... av bergarter og jord, samt syklusene til stoff og energi som transporterer jordens kjemiske komponenter, og deres samspill med ...
... planlegging av tunneler og vurdering av potensialet for dyp geotermisk energi, sier han. Særegent flymønster Flymålingene er en del av NGUs ...
... gunstige forhold være interessante for utvinning av dyp geotermisk energi. Målingen skal også bidra til aktsomhetskart for radonfare. ...
... velger å tolke spørsmålet på 2 måter: 1) Hvor mye energi kunne vi hentet ut dersom vi fylte tunnelen med vann, ventet til det ... Hva om tunnellen lå på 2 eller 4 km dyp? 2) Hvor mye energi kunne vi hentet ut dersom et tilsvarende volum vann med samme temperatur ...
... Odleiv Olesen. - Vi kan også undersøke mulighetene for geotermisk energi i berggrunnen. På land kan kartleggingen i tillegg brukes i planlegging ...
... det vellykkede samarbeidet med industrien innen områdene geotermisk energi, mineralressurser og gasshydrater. Evalueringspanelet konkluderer med at ...
(Forkortet) NGU has carried out new test measurements using av borehole gamma-ray spectrometer from IFG Corporation at different sites inthe North Charlotte Region. Improved calbrations of the instruments were made doing long term measurements on calibration pads at NGU. In situ calculations of K, U and Th content gave promising results as long as only one radionucleide was present. Calculating the K content in a situation where higher energy radiating elements were present, proved difficult.
... varmeledningsevne er viktig i sammenheng med bruk av geotermisk energi, for eksempel for å oppnå optimal dimensjonering av grunnvarmeanlegg ...
The degree of saturation of groundwater with respect to a wide range of solid phases is calculated for 240 private and public bedrock wells in Akershus and Østfold counties, southeastern Norway. The samples were collected by the local Næringsmiddeltilsynene (Public Hygiene Control Office) in cooperation with the Geological Survey of Norway (NGU).
The geothermal potential of Norway mainland remains unknown. One of the major outcomes of the Kontiki project (2004-2007) was that heat flow values in southern Norway were, at least, 10 mW/m2 higher than previously thought, opening the perspective for a future use of geothermal energy. A very first attempt was made to estimate underground temperatures well below the deepest levels reached by the scientific drillholes.
... Den anførte vannmengden gir grunnlag for produksjon av energi tilsvarende 700-1.100 kW/time, gjennom varmpepumpeteknologi. ...
The airborne gamma-ray spectrometric method is primarily used for the detection of ore bodies, fallout from nuclear accidents and as a lithological mapping tool. Modern gamma-ray spectrometers can record at least 256 channels of data in the energy range 0-3 MeV. After applying concentional processing, there is still noise in the spectra. Several approaches are suggested to remove this remaining noise fraction (MNF).
The Norwegian mining and quarring industry had a turnover of approximately NOK 7 billion in 2001 and employed some 5200 workers. It is a major industry in some regions, and the most important counties are Nordland, Møre & Romsdal, Rogaland and Vestfold. The mining and quarring industry comprises companies engaged in extracting and processing minerals and rocks from bedrock or superficial deposits. Five categories of raw materials are distinguished: industrial minerals (e.g.
... Statens naturskadefond, Aurland kommune og Oslo Energi. Videre er Statens vegvesen, NVE, Jernbaneverket og Sogn og Fjordane ...
... med undersøkelsene var å klarlegge hvorvidt uttak av energi fra grunnvann gjennom varmepumper, kunne benyttes ved oppvarming av 20 ...
... ble avløst av bronsealder på samme måte som grønn energi vil avløse fossilt brensel, påpeker Tom Heldal. I dag er nær ... satsing på ny teknologi, både i utviklingen av fornybar energi og i arbeidet med å redusere forbruket av fossil energi, understreker ...
Relativt sterke jordskjelv er ikke så eksotiske i Norge som man skulle tro. Regelmessig kan vi oppleve store jordskjelv også i Norge, med styrke på mer enn 4,0 på Richters skala.
... og tilgjengeligheten er altså ikke avklart. Fornybar energi Det er tidligere visepresident i det tekniske forskningssenteret i ... i Norge. Regjeringen vil prioritere utbygging av ny fornybar energi som bioenergi, vind og havmøller. Thorium-rapporten   ...
... responstest kan fjellvolumets evne til å transportere energi måles, slik at en med stor grad av nøyaktighet kan beregne antall ... ventilasjonsluften via en varmeveksler uten at det brukes energi fra en kjølemaskin. Dette kalles frikjøling. Energien fra brønnene ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.