Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

83 resultater
... 98.117 Rapporten beskriver prosedyrer for innsamling av georadar borehullsdata til bruk i framstilling av tomografiske bilder der ... og ett vertikalt, der de vertikale sprekkene er drenert. Georadar borehullstomografi. Eksempel fra Bleikvassli. ...
... Jan Fr. 0800-3416 90.104 Forsøksmålingene med georadar ble utført for å få belyst nytteverdien av denne målemetoden for ... med tynt over- dekke oppnås også betydelig penetrasjon. Georadar er en hurtig profileringsmetode med høy oppløsning både vertikalt ...
... NTNF-finansiert samarbeid mellom NGU og NVE er det utført georadar og refleksjonsseismiske målinger på Haslemoen. Hensikten med dette ... infor- masjon i deler av det undersøkte område. Georadar og refleksjonsseismiske målinger på Haslemoen. ...
... hindre vanninntrengning i gruva. Sprekkekartlegging med georadar ved Bleikvassli Gruber ...
... mellom høy resistivitet og større penetrasjons- dyp. Georadar og elektriske målinger i Bardu kommune, Troms ...
... Rapporten er ment å være en oversikt over anvendelsen av georadar, delvis basert på de erfaringer en til nå har gjort med metoden. ... ment å være en veiledning for andre som vil arbeide med georadar, og for fagfolk innen geologi som vil vite om metodens anvendelses- ...
... geofysikk 2015.061 In October 2015, the NGU conducted Georadar measurements in two locations in Vågå municipality, Oppland county. ... from NGU and Tore Thomassen from Statens vegvesen. Two Georadar systems have been employed for this purpose: Pulse EKKO PRO by Sensors ...
... av muligheter for uttak av grunnvann er det utført georadar og refraksjonsseismiske målinger i to områder langs Båtsfjorddalen. ... grunnvann. I en sone over dyprenna er penetrasjonsdypet for georadar større enn ellers i området enn ellers i området og bør ...
... kartlegging 2016.004 NGU utførte i 2006 georadar og refraksjonsseismikk i forbindelse med løsmassegeologisk forskning ... av resultatene med en generell geologisk tolkning. Georadar og refraksjonsseismikk for kvartærgeologiske undersøkelser i ...
... mellom Universitetet i Trømsø og NGU, er det utført georadar- og refleksjonsseismiske målinger ved 5 lokaliteter i Tanadalen i ... fra ca. 125 m dyp til fjell som ligger på 310-320 m dyp. Georadar og refleksjonsseismiske målinger i Tanadalen, Tana kommune, Finnmark ...
... det kan være mulighet for mindre uttak fra gravd brønn. Georadar ved hydrogeologiske undersøkelser, Norefjellstua, Krødsherad kommune ...
... derfor bør anskaffe 100 MHz antenner. Testmålinger med georadar utført på Haslemoen, Våler kommune, Hedmark ...
... geofysikk 2015.062 In October 2015, the NGU conducted Georadar measurements in two locations: at Kistefoss – Kleggerud just south ... from NGU and Tore Thomassen from Statens vegvesen. Two Georadar systems have been employed for this purpose: Pulse EKKO PRO by Sensors ...
... Eirik Rønning, Jan Steinar 0800-3416 95.127 Georadar og refleksjonsseismiske målinger er utført ved Fagernes og Masjok i ... av en mud-diapir er indikert på et opptak. Georadar og refleksjonsseismiske målinger ved Masjok og Fagernes i Tanadalen, ...
... av tørre sand/grus-avsetninger som er egnet for masseuttak. Georadar og refraksjons- seismikk ble benyttet som målemetoder. De ... kan indikere mer morenepreget materiale. Georadar og refraksjonsseismiske målinger av sand- og grus-forekomst i ...
... 2214 m og 45 georadarprofiler med samlet lengde 11221 m. Georadar og refraksjonsseismikk for kvartærgeologiske undersøkelser i ...
... av data og tolkninger i en større geologisk sammenheng. Georadar og refraksjonsseismikk for kvartærgeologiske undersøkelser i ...
... suggest suitable geotechnical drilling positions. Georadar measurements at the Råbygda landslide site near Orkanger, Orkdal ...
... Holsbrekken, har nettopp gått langt og bratt profil med georadar. Her ved stupet ovenfor Tafjorden. ... og geologistudent Elisabeth Holsbrekken har klargjort en georadar til bruk i et 800 meter langt profil. Her kan forskerne skaffe ...
... elektriske metoder, elektromagnetiske metoder inklusive georadar, magnetometri og gravimetri. Elektromagnetiske målinger Georadar Slingram Slingram EM 31 Turam NGU ...
... Metoder: 1) Synkehull kan oppdages ved hjelp av georadar, som kan monteres på bil. Georadar sender radar-bølger ned i bakken og måler refleksjonen av disse ...
... En gjenfyllt elveslette i Erdalen. Her er det foretatt georadar-målinger for å kartlegge løsmasse. Foto: Louise Hansen. ... Sjekker innsjøene Allerede i fjor høst ble det utført georadar-undersøkelser på en gjenfylt elveslette i Erdalen som en start på ...
... 200 - 2000 m alt etter hvor mye som skal kartlegges. Georadar: Georader er en elektromagnetisk metode som sender en ...
... med kvartærgeologiske undersøkelser er det utført georadar- og refraksjonsseismiske målinger i to områder i Rendalen, Hedmark. ... har vi sand/silt med lag av leire (indikert ved georadar og vist ved graving). Refraksjonsseismikk viser at dyp til fjell langs ...
... nede og yngre lag oppover i kjernen. Sammen med bruk av georadar danner prøvene et bilde av når og hvordan den siste istiden smeltet ...
... Arbeidet ble fulgt opp med boringer og undersøkelser med georadar. Prøvetakingen viste at grunnvannet har god kvalitet og at det er ...
... Erdalen Datasettet viser tolkede georadar og seismikk øvre basseng Erdalen i Førde kommune Vis i ArcGIS ...
... på sjø med 5 stasjoner, og grunnundersøkelser med Georadar. Frie søkeord: Miljøundersøkelse ; Organiske mijøgifter ; ...
... ble det høsten 2015 utført 2D resistivitets- og georadar-undersøkelser ved Elverum sentrum og Ydalir. Målet med ... Slike typer avsetninger er meget velegnet å kartlegge med georadar, siden massene tillater dyp penetrasjon av radarbølger. Ved 2D ... siden fjelloverflaten kun er synlig i et fåtall av georadar-profilene. Langs Glomma i Elverum sentrum, er begge metodene påvirket ...
... NGU, Landbrukskontoret i Inderøy og Inderøy kommune. Georadar ble benyttet som den eneste geofysiske metoden. I alt ble det målt 27 georadar- profiler fordelt på 16 lokaliteter. Tolkningene indikerer at ...
... ved Røyken. Hensikten med målingene var å finne ut om georadar kan benyttes til påvisning av sprekker i naturstein. Undersøkelsen ... undersøkelsene som her rapporteres kan en konkludere med at georadar vil være et nyttig, supplerende redskap i undersøkelser av ...
... punkter er koordinat- festet. Georadarmålingene har vist at georadar er velegnet for kartlegging av variasjoner i fjellnivået i dette ... hjelp ved drenering av feltet. Det er grunn til å tro at georadar vil være like velegnet for de andre nevnte feltene i prosjektet. Den ...
... av dypet til fast fjell under overdekning ved hjelp av georadar. Fremtidige driftsmuligheter og kulturminnevern i Bubakk ...
... - 2 l/s. Undersøkelsene har omfattet fem profileringer med georadar i de mest aktuelle områdene og tre løsmasseboringer på lokaliteter ...
... mislykket. Det antydes at mer avansert seismikk eventuelt georadar kan gi et klarere bilde av eventuelle sprekkesoner. Geofysiske ...
... under- søkelser. Blant de mest lovende metodene var Georadar, som indikerte flere sprekker med slakt fall i granittenes øverste 30 ...
... meter refraksjonsseismikk fordelt på 4 profiler og ca 8 km georadar fordelt på 10 profiler. Ved Heggurdaksla er det totalt målt 2 ... indikerer at de strukturer som vises er reelle. Georadar viser en opphopning av reflektorer der grunnvannet ligger dagnært, og ...
... brukte vi geofysikk med seismikk, motstandsmålinger og georadar, forteller Lars Harald Blikra. Samtidig ble det satt ut et ...
... og prosesser kartlegges ved fronten av breen og i dalene, georadar og seismikk avslører elveslettenes oppbygning, og sonar, seismikk og ...
... Storelva. Ved Austarheim er det utført profileringer med georadar som indikerer gode muligheter for grunnvannsuttak. Det anbefales ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.