Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

2595 resultater
Tom Heldal og Gaute Moe Fløan studerer grå, firkantende berg av granitt.
NGU inviterer til gratis og digitalt webinar om "Geologisk mangfold i konsekvensutredning og arealplanlegging". - I ... veiledere for konsekvensutredninger (KU) heter det at også geologisk mangfold skal vurderes som tema. Mange er usikre på hvordan dette ...
... og tverrfaglige programmet Kartlegging av marint biologisk mangfold. Tre års intensivt arbeid ligger bak resultatene som presenteres på ... - Flere steder langs kysten er skjellsand også en geologisk ressurs som utvinnes og blant annet benyttes i hønsefor, til ...
Geologisk mangfold er også vår geologiske arv. Steder som i kraft av å vise ... og kultur. NGU har utviklet en karttjeneste om geologisk arv. Karttjenesten viser en oversikt over geologiske lokaliteter som ...
... 16. og 17. juni 2014 ble det arrangert workshop om geologisk mangfold og geoarv. Her finner du foredragene. Geologisk arv og geoturisme - ...
... 2005-2006 deltatt i prosjektet Geo-data og marint biologisk mangfold sammen med NINA og HI. NGU leverer maringeologiske data som grunnlag ... i tidsrommet 1990 - 1998. Geo-data og marint biologisk mangfold. Tolkningsgrunnlag, definisjoner og referanser til maringeologiske ...
Geologisk mangfald er variasjonane i berggrunn, mineral, lausmassar, landformer ... i biologisk mangfald, natur- og kulturlandskap. Geologisk mangfald er òg vår geologiske arv. Stadar som i kraft av å visa ... og styrer landskapet me ser rundt oss. For menneske har geologisk mangfald òg ei anna tyding: som del av vår historie og kultur, som ...
... for det meste her i livet. Kunnskap om vårt geologiske mangfold er verdifull for mange sektorer i samfunnet, sa Smelror. ... på ngu.no. Fullsatt auditorium under NGU-dagen om geologisk mangfold og naturarv. Verdifull naturarv drøftes på ...
... til bygg og industri, og som grunnlag for biologisk mangfold og jord-og skogbruk. Vi har nå tilgjengelig mange ulike digitale ... tema ble vist på webinaret Sammenhengen mellom geologisk mangfold og biologisk mangfold, skog- og jordbruk Forekomster av ...
... for å diskutere to viktige områder knyttet til geologi: Geologisk arv og geoturisme. Geologisk arv og geologisk mangfold er to begreper som er knyttet tett sammen. I Norge finnes det allerede ...
... formidlingsplattformer, vise essensen i Norges geologiske mangfold, fra de eldste bergarter til landformer skapt av is, fra Lindesnes til ... vende tilbake til på fritiden. Vi lever av og på et geologisk mangfold. Det skal alle få muligheten til å oppleve i en nasjonal ...
... i området. På nasjonalt nivå formidles geologisk kunnskap i nasjonalparker, geoparker og på steder med tilrettelagt ... informasjon. Foto: Rolv Dahl Vårt geologiske mangfold bidrar til naturopplevelser. Dette gjenspeiles også i arbeidet med å ...
... Jøssingfjorden i Sokndal kommune i Rogaland er eit  geologisk kulturminne som spenner over uvanleg lang tid. Heilt inst i botnen ... er delvis å ta vare på Noregs viktige stadar innanfor geologisk forståing, men i endå større grad å medverka til at folk som bur ...
... moder-dotter tilhøvet oss tida som har gått etter ei viss geologisk hending, til dømes eit vulkansk utbrot, danninga av ein malm eller ... og kan òg seia noko om potensialet for olje og gass i ein geologisk formasjon. Paleomagnetisme og mineralmagnetiske data frå ...
... eller isfjell som brekker av en isbre. Kambrium : Geologisk periode hvor rikelig opptreden av fossiler forekommer for første ... må også beherske vulkanologi. Kvartærtiden : Geologisk tidsperiode som omfatter de siste 2,5 millioner år av Jordens ...
Eit geologisk kart viser oss korleis berggrunn og lausmassar varierer i ... om kva me kan forventa av biologisk mangfald. Geologisk mangfald er òg vår geologiske arv, stadar som formidlar geologi som ... Andre kan vera ei usedvanleg ven framstilling av ein geologisk prosess, og endå andre gjer kveldsturen i nærområdet ekstra ...
... Løsmasser i Reisadalen har stor økonomisk interesse. Geologisk ressursinventering. ...
Geologisk arv ...
Geologisk arv ...
... Hva er sammenhengen mellom det fysiske miljøet, biologisk mangfold og biologiske ressurser? Hva er konsentrasjonene av miljøgifter i ... Møre. Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og ...
... som kan utnyttes i næringsutvikling skaffe geologisk grunnlag for å gi gode råd i spørsmål om arealforvaltning og ... både av resultatene og av geologi som viktig tema i Troms. Geologisk informasjon har en betydelig nytteverdi for samfunnet, men den må ...
... objekter og andre interessante naturdokumenter av geologisk art. - Materialet er i hovedsak basert på utkast til fylkesvise ... finne spennende geologiske lokaliteter i det nye kartet. Geologisk naturarv på kart Geologisk naturarv på kart ...
... og til slutt være med på å kåre det vi kan kalle eit geologisk nasjonalmonument, seier Nøttvedt. Norsk Geologisk Foreining (NGF) dreg i gang kåringa av Noregs geologiske ...
... av de planlagte målingene er derfor allerede utført. Geologisk kartlegging Bergarter magnetiseres i større eller mindre grad ... informasjon om petroleumspotensialet i området. Ny geologisk kartlegging i Barentshavet Ny geologisk kartlegging i Barentshavet ...
10 nye kart er produsert ved Noregs geologiske undersøking (NGU) i 2007. Eit berggrunnskart og ni lausmassekart er gjort klare til bruk for kommunar, næringsliv og andre interesserte.
12 nye kart er produsert ved Noregs geologiske undersøking (NGU) i 2006. Seks berggrunnskart og seks lausmassekart er gjort klar til bruk for kommunar, næringsliv og andre interesserte.
... og stier i Trondheim sentrum. De skal utvide en database for geologisk arv og lage et digitalt kart med 360-gradersopplevelse, supplert med ... fasadestein. Moderne arv En mer moderne form for geologisk arv er Powerhouse på byens havn. Verdens nordligste «plusshus» ...
En ny nedlastingstjeneste fra NGU gjør geologiske data lettere tilgjengelig. -  Den nye tjenesten er i utgangspunktet laget for parter i Norge digitalt, men kan brukes av alle, sier Ane Bang-Kittilsen i Geodataforvaltningslaget ved NGU.
... om stedet og vår database over det vi ved NGU kaller "Geologisk arv". Vi startet i Troms og Finnmark, og har tatt turen gradvis ... på Helgelandskysten er et eksempel på et spennende geologisk sted å oppsøke. Foto: Tom Heldal Her er NGUs serie med ...
... vår egen og andre arters overlevelse og velbefinnende. Geologisk kunnskap blir følgelig viktigere og viktigere, siden det i stor grad ... geologi som styrer landskapsformer, landbruksjord, biologisk mangfold, grunnvann og ressurser. I tillegg til skred, jordskjelv, radon og ...
... som vi kaller dem, samler vi på NGU i en database for geologisk arv. Her er alt av interesse – både små og store lokaliteter – ... et system for å forvalte geosteder? Nei! Databasen for geologisk arv har ingenting direkte med vern å gjøre. Likevel er det viktig ...
... skal ledes av Norge og er ventet å ta tre-fire år. Geologisk samling av Arktis Geologisk samling av Arktis ...
28 geologer og forskere deltar denne uka på en internasjonal ekskursjon fra Brønnøysund til Trondheim i regi av Eurogranites.
Området er kanskje ikke så spektakulært rent geologisk i norsk sammenheng, men det har mange steder fine og instruktive bergarter. I geologisk sammenheng er Neiden-området først og fremst kjent for ...
Sju berggrunnskart og fire lausmassekart frå NGU er gjort klare til bruk for kommunar, næringsliv og andre interesserte gjennom 2010.
... Enkelte steder langs kysten er slik sand også en viktig geologisk ressurs, der den utvinnes og benyttes til for eksempel kalking av ... kyststrekningen fra Troms til Varangerfjorden kartlagt. Geologisk kartlegging av Finnmarkskysten Geologisk kartlegging av ...
... er på plass i Italia for å formidle det siste innen geologisk forskning fra Norge. Den norske skredforskningen er inne i en ... kongressen. Avgjørelsen faller den 25. august. NGU på geologisk verdenskongress NGU på geologisk verdenskongress ...
... Norsk geologisk forening Norske Amatørgeologers Sammenslutning:  ...
Toppen av Sula-fjellet, syd for Ålesund, er dekket av et lag med stein i forskjellig størrelse. Hva skyldes dette?
... kyststrekningen fra Troms til Varangerfjorden kartlagt. Geologisk kartlegging av Finnmarkskysten Geologisk kartlegging av Finnmarkskysten ...
... og permafrostens store innvirking på landskapet. Nytt geologisk Svalbard-kart ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.