Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

3294 resultater
... Norges geologiske undersøkelse (NGU) startet i mai årets kartlegging av berggrunnen i Barentshavet. Fram til august-september skal ... av de planlagte målingene er derfor allerede utført. Geologisk kartlegging Bergarter magnetiseres i større eller mindre grad ...
... Enkelte steder langs kysten er slik sand også en viktig geologisk ressurs, der den utvinnes og benyttes til for eksempel kalking av ... fra Troms til Varangerfjorden kartlagt. Geologisk kartlegging av Finnmarkskysten Geologisk kartlegging av Finnmarkskysten ...
... kyststrekningen fra Troms til Varangerfjorden kartlagt. Geologisk kartlegging av Finnmarkskysten Geologisk kartlegging av Finnmarkskysten ...
... Rånaundersøkelser ble området Bruvannet- Råna kartlagt geologisk i 1972 (1120A) og resten av massivet i 1973 (1173A). Denne rapporten refererer resultatene av supplerende kartlegging foretatt i 1974, og fremlegger reviderte kart over instrusjonen med ...
... 1173 A Stavanger Staals Rånaundersøkelser omfatter en geologisk kartlegging av Råna- massivet med henblikk på bedre å kunne vurdere ...
... Flymålingene er en del av NGUs nye satsing på geologisk kartlegging i de tett befolkete områdene rundt Oslofjorden. Omtrent halvparten ...
... sone tilknyttet øyegneisene øst for fjellet Stor-Ala. Geologisk kartlegging i Leirvassfjell - Orrefjell - området. ...
... er neppe et interessant prospekteringsobjekt. Geologisk kartlegging av Glomsrudkollen gruve. ...
... Nilsson, Lars Petter 0800-3416 E18 Sørlandet: Kartlegging langs ny trase 2005.052 På oppdrag fra Vegvesenet Sør har ... data til et dynamisk dataformat, foreta supplerende kartlegging, videreutvikle feltkriterier for bedre å kunne lokalisere og ... på inndeling i faregrader. E18 Grimstad - Kristiansand. Geologisk kartlegging 2005. ...
... 0800-3416 1164/7A Høsten 1973 ble det utført en geologisk kartlegging av et område vest og syd for Friarfjord, Lebesby kommune i ...
... Hattfjelldal, Nordland 2018.005 Det har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden ...
... Hattfjelldal, Nordland 2016.050 Det har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden ...
... Rønning, Jan S. Sørdal, Torbjørn 0800-3416 Kartlegging av radon for arealplanlegging 2012.067 I denne rapporten gis ... og analyser av vannprøver. Geologiske bakgrunnsdata for kartlegging av radonfare i Norge ...
... Ryghaug Per 0800-3416 1035/11 Arbeidet omfatter en geologisk undersøkelse i målestokk 1:50 000 av et område syd for Alta. Det er en regional kartlegging med særlig vekt på å avgrense om- råder som inneholder ...
Lutro, Ole 0800-3416 99.091 Et geologisk kart og snitt er tegnet over området rundt Åstaddalen på grensa ... Tunnelen vil totalt gå ca 1855 meter i Askergruppen. Geologisk kartlegging i Åstaddalen, Asker og Bærum. ...
... 1:21 500. Hovedformålet med kartleggingen var å skaffe et geologisk grunnlag brukbart til prospek- teringsformål. Rapporten er en ... ikke videre undersøkt. Råstoffundersøkelser i N.Norge. Geologisk kartlegging - Altenes. ...
... den nordvestlige del. Råstoffundersøkelse i Nord-Norge. Geologisk kartlegging ALTENES- halvøya. ...
... magnetkis og blyglans forekommer kun aksessorisk. Geologisk kartlegging av tre skjerp i Elsjøfeltet. ...
... vår egen og andre arters overlevelse og velbefinnende. Geologisk kunnskap blir følgelig viktigere og viktigere, siden det i stor grad ... som er på 385 000 kvadratkilometer. Geologisk kartlegging er ikke like rett frem som for eksempel topografisk. Bergarter og ...
... 0800-3416 84.177 En kort befaring med oppfølgende kartlegging i nærheten av bruddområdet viste hydrotermale kvartsganger, men ... for små til økonomisk utnyttelse. På grunn av mangelfullt geologisk kartgrunnlag anbefales i første omgang flyfototolkning for videre ...
... anmodning fra Velfjord Industriselskap A/S har NGU utført geologisk kartlegging og diamantboring av Hundkjerka marmorforekomst, Velfjord. I alt ble ...
... Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved ... av strukturgeologiske forhold. Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland. ...
... en del av blyprosjektets undersøkelser 1971 er det foretatt geologisk kartlegging i Galåfeltet. I feltet er det få blotninger og mangel på gode ...
... Det er samlet inn 266 bergartsprøver for analyse. Detaljert geologisk kartlegging i gruveområdet i gruveområdet anbefales sommeren 1979. ...
... 1825 II og Majavatn 1925 III (1:50 000). Den geologiske kartlegging har ført til en del korreksjoner på kartblad Namsskogan 1824 I ... av måledata (kalium) og analyser (tungmineraler). Geologisk kartlegging og økonomisk vurdering av bergarter og mineraler. ...
... NGU har på oppdrag for Jernbaneverket Utbygning utført geologisk kartlegging og strukturgeologiske undersøkelser i området langs planlagt ...
... oppbygningen av de kaledonske skyvedekkene i Finnmark. Geologisk kartlegging og oppfølging av geokjemiske anomalier i Øvre Stabbursdalen. ...
... 0800-3416 1665 Et ca. 3 x 7 km2 stort område er blitt geologisk kartlagt, og det er bare påvist drivbar skifer i området ved ... prøverøsken for å få et dypere snitt av skifersonen. Geologisk kartlegging av skifer i Dalbekken, Lierne, Nord-Trøndelag. ...
... i Norddalen/Katterat er forsøkt plottet, området geologisk kartlagt og prøvetatt systematisk for analyse. Mineraliseringene er ... Katteratvatn har ingen øko- nomisk interesse. Geologisk kartlegging ved Katteratvatn med prøvetaking av Pb-Zn forekomstene ...
... kjente malmforekomstene i feltet. Et felt på ca. 40 km2 er geologisk oversiktskartlagt i målestokk 1:50 000. De kjente mineraliseringene ... Tapperskard som anbefales videre undersøkt. Geologisk kartlegging, geokjemi og malmundersøkelser i Rana-feltet, Nordland. ...
... 1076 Undersøkelsen er utført for firmaet Norcem A/S. Geologisk kartlegging av Tromsdalens kalksteinsfelt, Verdal, Nord- Trøndelag. ...
... Oppfølging av bekkesedimentanomalier på Romeriksåsene. Geologisk kartlegging av Øyungengranitten. ...
... ved å bore 2 - 3 gjennomskjærende støvboringshull. Geologisk kartlegging og vurdering av kvartsforekomst ved Hunstad. ...
... produktkontroll. Kvalitetsskrav til flyfoto til bruk ved geologisk kartlegging. ...
Norges geologiske undersøkelse arbeider med å skaffe til veie landsomfattende geokjemiske data av løsmasser. Målet er å fremstille de naturlige geokjemiske bakgrunnsverdiene for løsmasser for hele Norge.
... utvinnbare og salgbare i markedet. Dette gjøres ved grundig kartlegging med flere metoder; kjerneboring, prøvetaking, mikroskopering og ... kan utvinnes må de undersøkes ved hjelp av geologisk kartlegging og andre metoder, som f.eks. kjemiske analyser, kjerneboring og ...
... en gjennomgang av mineralloven, fastslo at en langsiktig kartlegging av mineralressursene er viktig, og at Direktoratet for ... sammen med NGU-direktør Morten Smelror. - En detaljert geologisk kartlegging av mineralressursene er en forutsetning for at næringslivet skal ...
... med samme navn som gruven. Digitalt arbeid Geologisk handler det om bergartene i Aursundgruppen i dette området. De er ... arbeider de med tre nye kart lenger nord. Grenseløs kartlegging i Røros ...
... i Bergen. No skal han leia NGU si første urbangeologiske kartlegging i nettopp Bergen sentrum. Foto: Fredrik Seeland, Universitetet i ... begynte å skjelve  for nokre år sidan, vart det behov for geologisk kompetanse og kartlegging midt i storbyens hjarte. Gjennom si ...
... begynte å skjelve  for nokre år sidan, vart det behov for geologisk kompetanse og kartlegging midt i storbyens hjarte. Gjennom si undersøking av grunnen, ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.