Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

2616 resultater
... Jøssingfjorden i Sokndal kommune i Rogaland er eit  geologisk kulturminne som spenner over uvanleg lang tid. Heilt inst i botnen ... fleire fasar gjennom steinalderen. Me har ein rik arv i vår berggrunn og lausmassane på den. Ein arv som fortel om jordas ...
Geologisk arv ...
Geologisk arv ...
... om stedet og vår database over det vi ved NGU kaller "Geologisk arv". Vi startet i Troms og Finnmark, og har tatt turen gradvis sørover. ...
Geologisk mangfold er også vår geologiske arv. Steder som i kraft av å vise geologiske fenomener, prosesser eller ... og kultur. NGU har utviklet en karttjeneste om geologisk arv. Karttjenesten viser en oversikt over geologiske lokaliteter som ...
... geoparkene i Norge, ProGeo, Universitetsmuseene og Norsk Geologisk Forening. I løpet av den kommende tiden er det ventet at ytterligere ... geoarven gjennom et geoparknettverk. Sammen for å sikre geologisk arv Sammen for å sikre geologisk arv ...
... - Det er viktig og verdifullt å sikre landets kollektive arv, ikke bare den kulturelle, men også den naturbaserte, sier senterleder ... å omfatte naturstein, bygningsstein, prøver fra generell geologisk kartlegging, geoteknisk materiale, maringeologiske prøver og ...
... for å diskutere to viktige områder knyttet til geologi: Geologisk arv og geoturisme. Geologisk arv og geologisk mangfold er to begreper som ...
... 16. og 17. juni 2014 ble det arrangert workshop om geologisk mangfold og geoarv. Her finner du foredragene. Geologisk arv og geoturisme - foredrag fra workshop Geologisk arv og geoturisme - ...
... og stier i Trondheim sentrum. De skal utvide en database for geologisk arv og lage et digitalt kart med 360-gradersopplevelse, supplert med bilder, ...
Vi vil også øke kunnskapen om geologisk arv i offentlig planlegging. Den geologiske delen av Skandinavias ... reiseliv. I GNIST-prosjektet blir kunnskap om geologisk interessante steder i Indre Skandinavia delt og bygget mellom ...
Geologisk mangfald er variasjonane i berggrunn, mineral, lausmassar, landformer ... i biologisk mangfald, natur- og kulturlandskap. Geologisk mangfald er òg vår geologiske arv. Stadar som i kraft av å visa geologiske fenomen, prosessar eller ...
Eit geologisk kart viser oss korleis berggrunn og lausmassar varierer i ... om kva me kan forventa av biologisk mangfald. Geologisk mangfald er òg vår geologiske arv, stadar som formidlar geologi som vitskap eller grunnlag for biosfæren og ...
EI ARV: Kanskje vert Jutulhogget med i kåringa av Noregs geologiske arv...? - ... og til slutt være med på å kåre det vi kan kalle eit geologisk nasjonalmonument, seier Nøttvedt. Norsk Geologisk Foreining (NGF) dreg i gang kåringa av Noregs geologiske ...
Vurdering av mulighetene for brønnboring i kambro - siluriske skiferberg- arter for grunnvannsforsyning til enebolig. Forholdene er dårlig egnet, og en boring ville være risikofylt.
... som vi kaller dem, samler vi på NGU i en database for geologisk arv. Her er alt av interesse – både små og store lokaliteter – fra ...
Rapporten presenterer data som er innsamlet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i perioden 1966 - 1992. Dette gjelder sedimentologisk profilbeskrivelse og kornfordelinganalyse samt vannanalyser for dataene fra 1966-75, samt profilbeskrivelse og kornfordelingsanalyser fra forurensningsundersøkelser utført i perioden 1990-92. Det er beregnet permeabilitetsverdier for disse data og noen av brønnene som ble boret av NGI i forbindelse med HOVEDFLYPLASS- PROSJEKT, GARDERMOEN.
Forside rapport om geologiske ressurser i Trøndelag
... og samfunnsutvikling, og for å redusere risiko, trenger vi geologisk kunnskap. Gjennom “Trøndelagsprogrammet” har et tett samarbeid ... mulighetene som ligger i Trøndelags geologi! Geologisk arv. Geologiske ressurser i Trøndelag - NGU-tema 4 ...
... moder-dotter tilhøvet oss tida som har gått etter ei viss geologisk hending, til dømes eit vulkansk utbrot, danninga av ein malm eller ... og kan òg seia noko om potensialet for olje og gass i ein geologisk formasjon. Paleomagnetisme og mineralmagnetiske data frå ...
... eller isfjell som brekker av en isbre. Kambrium : Geologisk periode hvor rikelig opptreden av fossiler forekommer for første ... må også beherske vulkanologi. Kvartærtiden : Geologisk tidsperiode som omfatter de siste 2,5 millioner år av Jordens ...
... Løsmasser i Reisadalen har stor økonomisk interesse. Geologisk ressursinventering. ...
gneis, fjord, nordmøre
... muligheter for eksportrettet pukkproduksjon, kartlegging av geologisk arv for blant annet reiselivet, samt geokjemiske undersøkelser. Geofysiske ...
... som kan utnyttes i næringsutvikling skaffe geologisk grunnlag for å gi gode råd i spørsmål om arealforvaltning og ... både av resultatene og av geologi som viktig tema i Troms. Geologisk informasjon har en betydelig nytteverdi for samfunnet, men den må ...
... objekter og andre interessante naturdokumenter av geologisk art. - Materialet er i hovedsak basert på utkast til fylkesvise ... finne spennende geologiske lokaliteter i det nye kartet. Geologisk naturarv på kart Geologisk naturarv på kart ...
... av de planlagte målingene er derfor allerede utført. Geologisk kartlegging Bergarter magnetiseres i større eller mindre grad ... informasjon om petroleumspotensialet i området. Ny geologisk kartlegging i Barentshavet Ny geologisk kartlegging i Barentshavet ...
10 nye kart er produsert ved Noregs geologiske undersøking (NGU) i 2007. Eit berggrunnskart og ni lausmassekart er gjort klare til bruk for kommunar, næringsliv og andre interesserte.
12 nye kart er produsert ved Noregs geologiske undersøking (NGU) i 2006. Seks berggrunnskart og seks lausmassekart er gjort klar til bruk for kommunar, næringsliv og andre interesserte.
En ny nedlastingstjeneste fra NGU gjør geologiske data lettere tilgjengelig. -  Den nye tjenesten er i utgangspunktet laget for parter i Norge digitalt, men kan brukes av alle, sier Ane Bang-Kittilsen i Geodataforvaltningslaget ved NGU.
... skal ledes av Norge og er ventet å ta tre-fire år. Geologisk samling av Arktis Geologisk samling av Arktis ...
28 geologer og forskere deltar denne uka på en internasjonal ekskursjon fra Brønnøysund til Trondheim i regi av Eurogranites.
Området er kanskje ikke så spektakulært rent geologisk i norsk sammenheng, men det har mange steder fine og instruktive bergarter. I geologisk sammenheng er Neiden-området først og fremst kjent for ...
Sju berggrunnskart og fire lausmassekart frå NGU er gjort klare til bruk for kommunar, næringsliv og andre interesserte gjennom 2010.
... Enkelte steder langs kysten er slik sand også en viktig geologisk ressurs, der den utvinnes og benyttes til for eksempel kalking av ... kyststrekningen fra Troms til Varangerfjorden kartlagt. Geologisk kartlegging av Finnmarkskysten Geologisk kartlegging av ...
... er på plass i Italia for å formidle det siste innen geologisk forskning fra Norge. Den norske skredforskningen er inne i en ... kongressen. Avgjørelsen faller den 25. august. NGU på geologisk verdenskongress NGU på geologisk verdenskongress ...
... Norsk geologisk forening Norske Amatørgeologers Sammenslutning:  ...
Toppen av Sula-fjellet, syd for Ålesund, er dekket av et lag med stein i forskjellig størrelse. Hva skyldes dette?
... kyststrekningen fra Troms til Varangerfjorden kartlagt. Geologisk kartlegging av Finnmarkskysten Geologisk kartlegging av Finnmarkskysten ...
... og permafrostens store innvirking på landskapet. Nytt geologisk Svalbard-kart ...
... skjedde mye senere enn vi hittil har trodd. Endrer geologisk historie i Arktis ...
... ansvaret for denne planleggingen, ikke utnytter tilgjengelig geologisk informasjon godt nok. Hovedutfordringen for NGU er derfor fortsatt å ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.