Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

57 resultater
... på 600-800 Ma. Marmorforekomster i Midt-Norge: Geologi, isotopgeokjemi og industri- mineralpotensiale ...
... Blom Haugen, Thomas 0800-3416 Formidling av geologi til skoleverket 2015.069 Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... de aktuelle prosessene. Geofaget er et fag som kombinerer geologi og geografi, samt oseanografi og meteorologi. I dette prosjektet har ...
The report contains an economic geological evaluation of the marble deposits in the Salsbruket area. The key market for the Salsbruket marble is considered to be as a filling and coating pigment in the paper industry, and emphasis is given to this application in considering the viability of each deposit.
In the first part of the report, a synopsis is presented of the general geology and tectonostratigraphy of this part of Central Norway, with a slightly more detailed account given of the geology of Fosen Peninsula. The second part comprises an excursion guide, spanning 3 days, covering the southern district of Fosen from Rørvik to Ørland and to the outer coast near Sandnes; and then continuing along the Verran Fault (Møre-Trøndelag Fault Complex) via Verrabotn and Beitstadfjorden to Steinkjer.
Geologisk kartlegging i Grongfeltet i kartbladene Harran 1824 III, Grong 1823 IV, Andorsjøen 1823 I, Namsskogan 1824 II og Tunnsjøen 1924 III. Petrografisk og strukturgeologisk beskrivelse av bergartene. Beskrivelse av sulfidmineralisering og mulig porfyr Mo forekomst ved Fremstfjell.
... Persgardshalla Cu-Au mineralisering. IP-målinger og geologi Steinkjer, Nord-Trøndelag. ...
Landsat-5 Thematic Mapper (TM) data has been used to map linear structures of three areas of Trøndelag, central Norway, where offshore activities demand more information about geological structures. The aim of the project was to utilise digital TM-data through an image processing system to enhance detection and analysis of large-scale planar structural features in the bedrock of these areas.
Rapportene gir en oversikt over forfatterens tidligere arbeider i Grongfeltet. Den følger opp med undersøkelse av 360 prøver fra 1975. Det er tatt bekkesedi- ment- jordprøve- og moseprøver. En del Mo-anomalier påvises. Malmpotensialet diskuteres for Mo og kobber. Resultatene gis i form av kart og tabeller.
The project aims to produce a modern geoscientific atlas and databank to be used in prospecting for mineral resources and in the evaluation of environmental and geochemical issues within a belt extending from W of Norway to the E border of Finland. The N and S limits of the project area meet the coast at Syv Søstrene and Stad respectively.
... av undersøkelsene foreligger i NGU Publikasjon nr. 232: "Geologi of the Mostadmarka and Selbustrand Area." Publikasjonen omhandler også ...
Resultatene av undersResultatene av undersøkelsene foreligger i NGU Publikasjon nr. 232: "Geology of the Mostadmarka and Selbustrand Area." Publikasjonen omhandler også undersøkelsene under oppdragene nr. 236 og nr. 287.
... av undersøkelsene foreligger i NGU Publikasjon nr. 232: " Geologi of the Mostadmarka and Selbustrand." Publikasjonen omhandler også ...
This guidebook was prepared for the Norwegian part (seven days) of Excursion no.
... data. To pukkverk ble prøvetatt, ett med heterogen geologi og ett med homogen geologi. Det ble samlet inn 50 bergartsprøver fra hvert pukkverk. Prøvene ble ...
28 samples of groundwater from bedrock boreholes in three distinct Norwegian geological provinces have been taken and analysed for content of 222Rn, U and Th, together with a wide variety of minor and major species. Results are documented in NGU reports 93.121 and 93.126. This resport documents the locations and further details of the sampling points.
... Eyolf 0800-3416 96.024 Rapporten omhandler geologi og 3D-modellering med tonnasje- og gehalt- beregninger av ...
The previously defined Sandøla and østre Skorovas Cu, Pb and Zn provinces are united and enhanced by new high-metal samples in the Fremstfjellet and Neså- piggen districts, which also define a new Mo province. The Østre Skorovas province is extended up to Tunnsjøen. Mo, Cu and Zn mineralisation has been found in the Fremstfjellet area; these elements show a good correlation between high-metal concentration in stream sediment samples and the principal underlying bedrock type.
Frie emneord: VLF-måling NGU sine moderne helikoptermålinger inkluderer VLF-EM ("Very Low Frequency Electromagnetic") målinger. I tolkningsarbeid har flybårne VLF-målinger sjelden blitt brukt til annet enn leting etter sulfidforekomster. VLF-metoden er imid- lertid egnet til kartlegging av ledende objekter med stor strøklengde. Metoden burde derfor være egnet til å kartlegge sprekkesoner når overdekket er tynt og berggrunnen har stor motstand.
... Metoden er rask å bruke og fleksibel. Den reflekterer lokal geologi systematisk. Det framstilte residualfeltet er velegnet til kvantitative modellberegninger, fordi det er konsistent med kjent geologi og målte tetthetsverdier på bergartsprøver. Tidligere publiserte ...
Midt-Nordenekskursjonen 1991, kvartærgeologisk del, har til nå vært avholdt hvert år med deltakere fra de geologiske undersøkelsene i Finland, Sverige og Norge. Geologer fra andre institusjoner i de tre land deltar også. Ekskursjonen i år starter på Røros, går videre til Hitra og Frøya, til Fosen- halvøya og avsluttes i indre Trondheimsfjordsområdet. Det vil bli demonstrert lokaliteter og diskutert både publiserte og upubliserte data, og rapporten tar for seg hovedtrekkene av dette.
The Geological Survey of Norway and the Norwegian Petroleum Directorate established the TWIN Project (Tropical Weathering In Norway) in 2009 to improve the understanding of deep weathering on mainland Norway as well as offshore. All known reports of deep weathering in Norway have been reviewed and registered in a GIS database.
... i celler på 500 X 500 m. For hver celle er informasjon om geologi, geofysikk og geokjemi kodet, og variable for hver datatype er ...
... av kommunen. NGU har også bidratt til en bok om natur og geologi i Meråker. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i ...
... og på Dalemarksletta, men ut fra en samlet vurdering av geologi, nødvendige klausuleringstiltak og forventede kostnader, anbefales ...
... i dagen. Geologiske undersøkelser i området har vist en geologi hvor muligheten for dannelse av sulfidmalmer er tilstede, og det er ...
... hvor det er konflikt mellom anomalikartet og kartlagt geologi. Tolkede magnetiske dislokasjoner er sammenlignet med topografiske ...
Norges geologiske undersøkelse utførte i august 1975 skiferundersøkelser i Muru statsskog, Lierne kommune, etter oppdrag fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, Utbyggingsavdelingen. Det ble lagt vekt på å vurdere bergartenes skiferegenskaper og å få avklart om en eventuell drivbar skifer var knyttet til bestemte soner innenfor om- rådet. Et berggrunnsgeologisk kart i målestokk 1:50.000 av geolog Arne Reinsbakken ble benyttet under feltarbeidet.
... indikeres. Geologiske undersøkelser i området har vist en geologi hvor muligheten for dannelse av sulfidmalmer er tilstede. ...
... ødeleggelsene og de menneskelige lidelsene. Likevel var geologi, geoteknikk og årsaksforhold relativt sentrale tema, både i TV, ...
... SIFF's kvalitetskrav til drikkevann. Ut fra avsetningens geologi og grunnvannets kjemiske sammensetning både i produksjonsbrønner og ...
... i Grongfeltet. Data skal be- nyttes til samtolking med geologi og geokjemi for å identifisere områder som er gunstige for ...
... Periskop er tatt i bruk for undersøkelse av geologi i korte borhull. Snåsa: Det er foretatt endel undersøkelser i det ...
... fant det ønskelig å få et mer utførlig bilde av feltets geologi påtok amanuensis E. Sæther seg å foreta en orienterende ...
... og Ogndal i 1992. Data skulle benyttes til samtolk- ing med geologi og geokjemi for å identifisere områder som var gunstige for ...
... sulfid- holdige kvartsårene. Omfattende undersøkelser med geologi, løsmassegeokjemi, geofysikk (IP) og kjerneboring har vist at ...
... npr man ønsker å gjøre nøyaktige tolkninger av geologi fra aeromagnetiske og gravimetriske data. Denne rapporten presenterer ...
... de gullsulfid-førende årene. Omfattende undersøkelser med geologi, fastfjellsgeokjemi, løsmassegeokjemi, geofysikk (IP) og kjerneboring ...
... (100- 200 m) med utstrekning ut av måleområdet. Ut fra geologi, anomalistyrke og strøklengde er anomaliårsaken vurdert til ...
Weichselian and Holocene geology of Sør-Trøndelag and adjacent parts of Nord-Trøndelag county, Central NorwayArne ReitePage(s): 1-30
Helicopter radiometric data collected over parts of Nord-Trøndelag between 1988 and 1991 have been reprocessed to produce maps of 137Cs fallout resulting from the reactor accident in Chernobyl. Backcalculated data indicate that some parts of Nord-Trøndelag received 137Cs levels in 1986 were one sixth of levels publi- shed for certain areas in the 30 mile exclusion zone around Chernobyl. Four maps at 1:100.000 scale have been produced.

Sider