15 resultater
... Braanaas, Theis Henriksen, Helge 11 Rallarvegen - geologi og landformer ...
... på minst 100 mill. tonn. Jotundekkets anorthositter: Geologi, mineralogi og geokjemi. ...
Based on the investigations of anorthosite in the Voss and Aurland area in Western Norway ten years ago, NGU did a shorter mapping and sampling of selected areas for A/S Polymer within the large anorthosite massif between Gudvangen and Mjølfjell. Localities that is suitable for producing the raw material of an initial test production was evaluated. Various localities seem to be suitable for this purpose.
... Ullensvanggruppen i den østlige del av tunnelen. Geologi og svakhetssoner er vist på vedlagt kart. Berggrunnsgeologien langs ...
For å undersøke brufestene for prosjektert bru over Nore Straumsund er det boret to diamantborhull på henholdsvis 39,25 m. og 40,00 m. BORHULL NR. 1 er boret i brufestet på Straumøy, og har her en grå finkornet, finstripet gneis med enkelte smale amfibolittiske og kvartsittiske bånd. BORHULL NR. 2 er boret i brufestet på Sauøy. Her er det en middels til grovkornig svakt rødlig gneisgranitt som ofte er rik på amfibol og glimmer (biotitt). Borkjernene er fraktet til NGU, Trondheim.
Fra østbredden av Dalevågen er det boret et flatt diamantborhull på 188,50 m. for undersøkelse i forbindelse med et vegtunnelprosjekt. Ved Dalevågen var det tildels vanskelige forhold for plassering av maskinen da fjellet stuper bratt i sjøen her. Boringen ble utført med en Longyear Junior bormaskin drevet med diselmotor og det ble nyttet kjerneutstyrfor 32 mm. kjernediameter. Selve boringen gikk bra, men fjellet var særlig i den siste halvdelen meget hardt å bore og kroneslitasjen var stor.
... oversikt over gullgruvedriftens historie, Lyklingområdets geologi og av resultatene fra knakkprøvetaking. Resultatene fra ...
... Resultatene er publisert i 1967 av Lab. voor Isotopen Geologi i Amsterdam. I forbindelse med en Rb/Sr isochron kalkulasjon for den ...
Det ble boret to vertikale hull på henholdsvis 39,25 og 40,00 m. for undersøkelse av prosjekterte brufundamenter på begge sider av Nore Straumsund, Ovågen i Øygarden kommune. Hullene er også undersøkt med vanngjennomgangsmålinger. Det ble benyttet en Longyear Prospector diamantbormaskin og utstyr for 32 mm. kjerneboring. Det ble boret to hull, hull nr. 1 på Straumøy og hull nr. 2 på Sauøy. Hullene ble boret som loddhull. Vanngjennomgangsmålingene ble utført innenfor intervaller på 3 m.
Geology and petrochemistry of the Smøla-Hitra Batholith, Central Norway.Håvard Gautneb, David RobertsPage(s): 1-24
Singsaas, Per 0800-3416 214 Feltets geologi og gamle gruber er beskrevet av S. Foslie i NGU-publikasjonene nr. 127 ...
... sammensetning. Et klart eksempel på forholdet mellom geologi og grunnvann finner vi nord for Svelvik (vedlegg 4). Her faller et ...
The Ordovician Grøndalsfjell Intrusive Complex: Central Scandinavian Caledonides: field relations, petrography and emplacementGurli B.
Geology and metamorphic evolution of the Roan area, Vestranden, Western Gneiss Region, Central Norwegian Caledonides.Charlotte MøllerPage(s): 1-31
Bedrock geology of the Altevatn-Måskanvarri area, Indre Troms, northern Scandinavian Caledonides.Lars Kristian StølenPage(s): 5-23