107 resultater
Først av alt er geologien. Geologi handler om ressurser og risiko, om naturmangfold, infrastruktur og samfunnsutvikling.
... i Oslo (UiO) - Naturhistorisk museum Spør en geolog eller paleontolog på UiO Geologisk leksikon «Geoleksi»:  ... Diverse norske nettsteder Yrkesbeskrivelse av geolog på Utdanning.no NRK.no skole, emne Geologi  ...
Bærekraftig arealplanlegging i byene våre krever kunnskap om undergrunnen. Norges byer vokser. Befolkningsveksten i Oslo for eksempel er estimert på cirka 33 % innen 2030 og er dermed Europas raskest voksende by.
Landskapet vårt har en unik historie som omfatter tapte oseaner, kontinenter i bevegelse, vulkaner og isbreer.
Isen har herja hardt med det norske fjordlandskapet. Preikestolen på nordsida av Lysefjorden i Rogaland står steilt igjen etter at isbreen kappa toppen av fjellet og gjorde seg ferdig med landskapet mot slutten av siste istid.
Lurer du på noe innen geologi?
Data i 3D er viktig for fremtiden. NGU satser på økt bruk av data i flere dimensjoner, og etablering av ulike data i 3D. På denne siden vil vi gjerne vise deg noen eksempler på 3D-data i utvalgte visualiseringsverktøy.
Her finner du videoer som forklarer ulike geologiske fenomen eller prosjekter vi jobber med på en enkel måte.
Her står det om hvordan NGU og geologer arbeider.
NGU samarbeider med geologiske undersøkelser over hele verden. I tillegg fins det flere foreninger for geologer, både profesjonelle og amatører.
Her på NGU-skole finner du lettfattelige fakta om geologi. Vi kaller det NGU-skole fordi innholdet som ligger her kan brukes av skoler, men også fordi det er nyttig for personer som bare vil lære litt om geologi.
Vår geologiske arv, i tydinga stadar som i kraft av å visa geologiske fenomen, prosessar eller ressursar, formidlar geologi som vitskap, eller grunnlag for biosfæren og menneskets utvikling og kultur.
Noen geologer klarer ikke å holde seg unna faget selv midt i byen under lørdagshandelen. Det er jo så mye fin stein i bygningene!
Optisk televiewer (OPTV) benyttes til inspeksjon av borehull ved å filme innvendig borehullsvegg. Ved å studere opptakene kan en kartlegge geologi, geologiske grenser, oppsprekningsgrad og bergartenes foliasjon (strøk og fall).
I tillegg til NGUs nettsider, finnes det flere gode nettsider om geologi. Her er en oversikt over sider som kan gi nyttig geologisk kunnskap.
Norges geologi gir rom for majestetiske og minnerike opplevelser. Geoturisme har blitt en sterk nisje, med både geoparker og geologiske attraksjoner.
Hydrogeologi inngår i studieprogrammene «Tekniske geofag» (Sivilingeniør) og «Geologi (Realfag)» (Bachelor/Master) ved Institutt for geovitenskap og petroleum.
Passive marginer finnes langs randen til kontinenter som har sprukket opp og blitt adskilt av hav. De er blant verdens største produsenter av olje og gass og er mye studert av geologer.
Stratigrafi er læren om lag og lagdeling.
Grunnvannskvalitet blir ikke bare påvirket av geologi. Aktiviteter som foregår over eller under terreng kan innvirke på vannkvaliteten fordi uønskede stoffer kan sive ned til grunnvannet gjennom permeable løsmasser eller oppsprukket fjell.
Strukturgeologi er et fagområde i geologi hvor man studerer hvordan bergarter deformeres som svar på spenninger inne i Jorden. Bergartene, og mineralene som danner dem, tar opp de indre spenningene.
Norge har i alt 47 nasjonalparker, hvorav 40 er på fastlandet og sju på Svalbard.
Vi ønsker at stadig flere skal oppdage og oppleve geologi. Derfor utgir vi innimellom enkeltstående bøker, alene eller i samarbeid med andre institusjoner og forlag. Innholdet kan både være vitenskapelig og tilpasset den allment interesserte leser.
NGU kartlegger geologi og bunnforhold i fjordene, på kysten og til havs, deriblant bunnsedimenter, sedimentenes fysiske og kjemiske egenskaper, og dagens sedimentasjonsmønster.
Geokronologi er en disiplin innen geologi som omhandler vitenskapen om aldersbestemmelser av bergarter, fossiler og sedimenter.
Når man borer grunnvanns- eller energibrønner er det viktig at arbeidet dokumenteres i tilfelle det i ettertid oppstår problemer og må foretas utbedringer.
De fleste brønner som bores i dag benyttes for utnyttelse av grunnvarme, og de fleste bores i fjell. Det bores etter grunnvann til drikkevann både i løsmasser og fjell.
NGU er til for deg som brukar. Her finn du nokre av våre tilbod til deg. Me tilbyr ei rekkje tenester. Mellom dei mest sentrale er laboratoriet, det offentlege biblioteket og svartenesta om geologi.
Norskekysten er eit viktig område for verdiskaping, men kunnskapen om sjøbotnen i kystsona er avgrensa og arealbruken er i stor grad basert på gamal og utdatert informasjon.
Scanning elektronmikroskopi (SEM) er en meget allsidig teknikk som benyttes til å studere objekter ved stor forstørrelse.
Noregs geologiske undersøking (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressursar, lausmassar og grunnvatn.
På UNESCOs generalkonferanse den 17. november 2015 ble et nytt internasjonalt program – Internasjonal Geoscience and Geoparks Programme (IGGP) – vedtatt.
Vårt geologiske mangfold bidrar til naturopplevelser. Dette gjenspeiles også i arbeidet med å ta vare på viktige deler av klodens natur- og kulturarv, både nasjonalt og internasjonalt.
 
Informasjonsark i pdf-format som fritt kan lastes ned og skrives ut.
Liste over aeromagnetiske anomalikart
Liste over tilgjengelige tyngdeanomalikart
... i hvordan lavtliggende fjellknauser er formet. NGU-geolog Giulio Viola under feltundersøkelser.  Etter dette, i den ...
... alderen til kystnære buplassar og andre funn.  Geolog Fredrik Høgaas (NGU) studerer ei ny kjerneprøve frå eit ...
Post-Conference Excursion (5th-7th June): The Leka Ophiolite and the Norwegian Strandflat. A three days excursion to examine the ophiolite sequence at the island of Leka and have a walk on the exposed Moho.

Sider