11 resultater
Rapporten behandler temaene byggeråstoff (sand og grus, pukk, blokkstein og gulv- og veggfliser), grunnvann i løsmassene, løsmassenes egenskaper som resipient, verneverdige forekomster og berggrunnen og løsmassenes bufferegen- skaper overfor sur nedbør. Resultatene er presentert i tekst og temakart. Byggeråstoffsituasjonen i kommunen er god, og flere sand- og grusforekomster nær forbruksområdene har gode egenskaper for veg- og betongformål.
New Arctic aeromagnetic data from Spitsbergen, Svalbard Archipelago, have been interpreted. The depths to the top of the magnetic source rocks have been interpreted using profile data, and the interpretation shows that the magnetic basement is deeper than 3 km below sea level over large areas. A picture of basement horsts and grabens emerges from this map. A deep N-S trending trough, more than 8 km deep, exists beneath Isfjorden.
Rapporten beskriver resultatene fra geofysiske- og geologiske undersøkelser av Persgardshalla Cu-Au mineralisering ved Binde i Steinkjer kommune. Undersøkelsene har vist at mineraliseringene ved Persgardhalla er helt lokale kobber-gull-anrikninger uten noen økonomisk interesse. Det er ingen antydning til andre gullanrikninger i området. IP-målingene tyder ikke på noen ut- bredelse av sulfidmineraliseringer av betydning langs N-S strukturer.
The 1991 fieldwork in this project was a continuation of investigations commenced in 1990. The Norwegian and Russian workers agreed that: (1) The Trollfjorden-Komagelva Fault Zone continues from the Varanger Peninsula to the isthmus between the Sredni and Rybachi Peninsulas; and (2) there is an overall similarity between the Sredni rocks and those of the Tanafjorden - Varangerfjorden Region, and between the Barents Sea Region and the Rybachi rocks.
Midt-Nordenekskursjonen 1991, kvartærgeologisk del, har til nå vært avholdt hvert år med deltakere fra de geologiske undersøkelsene i Finland, Sverige og Norge. Geologer fra andre institusjoner i de tre land deltar også. Ekskursjonen i år starter på Røros, går videre til Hitra og Frøya, til Fosen- halvøya og avsluttes i indre Trondheimsfjordsområdet. Det vil bli demonstrert lokaliteter og diskutert både publiserte og upubliserte data, og rapporten tar for seg hovedtrekkene av dette.
The report is a summary of a poster that was presented at the 20. IUGG (Inter national Union of Geodesy and Geophysics) meeting in Vienna, August 1991. The Geological Survey of Norway (NGU) has covered the whole of Norway and its continental shelves with aeromagnetic surveys between 1965 and 1975. These data were complemented recently by significant acquisitions of new data from the northern Barents Sea.
As a part of the cooperation between the Geological Institute, Kola Scientific Center of the USSR Academy of Science and the Geological Survey of Norway, seismic and slingram profiling was carried out iin 6 areas on the Kola peninsula. Aims of these investigations; 1) mapping of soil thicknesses and composition, 2) locating conductive structures in bedrock, 3) studies of P-wave velocity anisotropy.
Formålet med grunnvannsundersøkelsene i Tjelderdalen er å finne ny vannkilde til Aspåstjønna og Andølvatn vasslag. Rapporten er skrevet på grunnlag av Sonja Ekkers hovedoppgave i ingeniørgeologi, NTH. Det er i den forbindelse utført omfattende grunnundersøkelser (sonderboringer og enkle testpumpinger) av breelvavsetninger i Tjelderdalen.
... av data på kort og lang sikt, samtidig som den enkelte geolog får et verktøy for effektiv utnytting av sine feltdata umiddelbart ...
Process images of aeromagnetic, gravimetrid and topographical data and geological maps combined with EM helicopter measurements and VLF ground measurements have been interpreted in mapping the main fault structures within the Kautokeino Greenstone Belt, KGB.
The postglacial Stuoragurra Fault (SF) lies within the Mierujav'ri-Sværholt Fault Zone which is situated in the extensive Proterozoic terrain of Finnmark, northern Norway. It is a southeasterly dipping reverse fault and can be traced fairly continuously for 80 km from Skarrejav'ri south of Masi to Lævnjasjåkka northeast of Iesjav'ri. Detailed geophysical investigations and drilling have been carried out in the Fidnajåkka area 10 km to the south of Masi.